778/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 11 § 1 mom. och 22 a §, sådana de lyder, 11 § 1 mom. i lag 611/2009 och 22 a § i lag 776/1990,

ändras 2 § 1 mom., 2 a §, 7 a § 1 mom., 8 och 10 a §, 11 § 2 mom., 12 a § 4 mom., 16 § 1 och 2 mom. samt 21 och 22 §,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1563/1995, 2 a § i lag 253/2008, 7 a § 1 mom. i lag 874/2009, 8 § i lag 826/2014, 10 a § i lag 1120/1996, 11 § 2 mom., 12 a § 4 mom. och 16 § 2 mom. i lag 510/2010, 16 § 1 mom. i lag 1226/2006, 21 § i lagarna 1226/2006, 253/2008 och 510/2010 samt 22 § i lag 887/2012, och

fogas till lagen en ny 8 a §, till 11 §, sådan den lyder i lagarna 1120/1996, 611/2009, 510/2010 och 826/2014, ett nytt 5 mom. och till 12 a §, sådan den lyder i lagarna 538/1996 och 510/2010, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

Stats- och kommunalskatt för en begränsat skattskyldig uppbärs såsom slutlig skatt genom innehållning vid inkomstens källa (källskatt) eller bestäms i den ordning som gäller enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), med iakttagande av vad som föreskrivs nedan i denna lag.


2 a §

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas i fråga om den som är skyldig att ta ut skatt enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

7 a §

Då ett källskattekort enligt 5 § ges ut avdras från ersättning som grundar sig på personlig verksamhet av en artist eller sportutövare enligt 3 § 1 mom. de kostnader som har ett direkt ekonomiskt samband med ersättningen, om en begränsat skattskyldig som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet yrkar det. Om de direkta kostnaderna inte har dragits av vid uttag av källskatt kan den skattskyldige genom ansökan om återbetalning enligt 11 § 2 mom. begära att källskatt som betalts till ett för stort belopp återbetalas. Storleken på källskatten anges i 15 §.


8 §

Bestämmelserna om förskottsinnehållning i lagen om förskottsuppbörd iakttas i frågor som gäller den som är skyldig att uppbära källskatt och förfarandet vid skatteuppbörden.

8 a §

Skatten hänförs till den kalendermånad under vilken den har tagits ut.

10 a §

Källskatten överförs till en främmande stat så som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd.

11 §

Har i källskatt uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller har uppbörden av skatten annars varit felaktig, och har den som är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige yrka att Skatteförvaltningen ska återbetala källskatten. Ansökan om återbetalning ska göras inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatten har tagits ut. Skatteförvaltningen kan inom samma tidsfrist också återbetala skatten på tjänstens vägnar. På rättelse av ett beslut med anledning av ansökan om återbetalning tillämpas bestämmelserna i 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel och nackdel. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket skatten har tagits ut.


Ansökan om återbetalning av skatt enligt 2 mom. ska göras på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett.

12 a §

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen.

Ett beslut med anledning av besvär över ett förhandsavgörande tillämpas från den tidpunkt då den som är skyldig att ta ut källskatt har fått del av beslutet.

16 §

Skatt på inkomst som avses i 13 och 16 a § ska påföras den skattskyldige i den ordning som anges i lagen om beskattningsförfarande. Angående användning av förskott samt i fråga om straffbestämmelser gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om beskattningsförfarande. Angående skatteuppbörd och redovisning av skatter gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i eller med stöd av lagen om skatteuppbörd.

Har källskatt inte uppburits av någon annan anledning än försummelse hos den som är skyldig att uppbära skatten eller i något annat fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna paragraf, dock så att Skatteförvaltningen ofördröjligen fastställer den skattskyldiges beskattningsbara inkomst samt påför den skatt som ska betalas på inkomsten.


21 §

Den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller den som är skyldig att ta ut skatt enligt denna lag, på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut enligt 17 § 2 mom. tillämpas 63 § i lagen om skatteuppbörd.

Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp beslutet direkt kan påverka eller som är ansvarig för skatten samt den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande söka ändring i ett beslut som gäller den som är skattskyldig enligt denna lag.

Ett beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag ska iakttas trots begäran om omprövning eller besvär tills beslutet med anledning av begäran eller besvären har delfåtts.

22 §

Vad som i lagen om skatteuppbörd och i 10 kap. i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om skattelättnad ska på motsvarande sätt tillämpas på skatt som avses i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter samt skatteåret 2017 och den skatt som ska tas ut för det.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för skatt som tas ut för en tid som föregår lagens ikraftträdande samt en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut samt skatt som tas ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.