775/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b och 36 §, 4 kap., 47 och 49—53 § samt 7 kap.,

av dem 21, 33 a och 33 b § sådana de lyder i lag 608/2009, 32 och 33 § sådana de lyder i lagarna 608/2009 och 516/2010, 36 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 564/2004, 47 och 53 § sådana de lyder i lag 516/2010, 49 och 50 § sådana de lyder i lagarna 241/2008 och 516/2010 samt 52 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 516/2010, och

ändras 1 §, 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 12 och 14 §, 18 § 1 och 3 mom., rubriken för 19 §, 22 § 1 och 3 mom., 23 § 2 och 3 mom., 24 § 4 och 6 mom., rubriken för 26 §, rubriken för 27 §, rubriken för 28 §, rubriken för 3 kap. samt 37 och 48 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 486/2012, 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1151/2005, 6 § 1 och 2 mom., 18 § 1 och 3 mom., 22 § 1 mom., 23 § 3 mom., 24 § 4 och 6 mom. och rubriken för 27 § sådana de lyder i lag 516/2010, 12 § sådan den lyder i lag 608/2009, rubriken för 28 § sådan den lyder i lag 251/2001 och 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 516/2010, samt

fogas till lagen en ny 1 a §, till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 516/2010, ett nytt 4 mom. och till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 516/2010, nya 3 och 4 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som i enlighet med lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska betalas till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten och i enlighet med lagen om rundradioskatt (484/2012) ska betalas till staten på grundval av den skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie även då den lön som betalas till den försäkrade är skattefri utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § i inkomstskattelagen finns i 18 kap. 29 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Vid förskottsuppbördsförfarandet iakttas dessutom vad som på något annat ställe i lagstiftningen föreskrivs om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning och förskott som räknas till godo vid beskattningen anses som betalning av skatteårets skatt så som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd (769/2016).

1 a §
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på betalare som avses i denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt som avses i denna lag finns i lagen om skatteuppbörd.

3 §
Kravet på motsvarighet

Om något annat inte följer av 4 §, ska förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvara de sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldige enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och de övriga skattegrunder som ska tillämpas under skatteåret, ska betala för sin inkomst som är underkastad förskottsinnehållning. Vid förskottsbetalning påförs den skatteskyldige ett skattebelopp som så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skatteskyldige, enligt de skattegrunder som ska tillämpas under skatteåret, ska betala för sina inkomster, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning.


4 §
Undantag från kravet på motsvarighet

Direkta kostnader som hänför sig till sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. för den som inte har införts i förskottsuppbördsregistret beaktas schematiskt. Komplettering av förskott beaktas inte vid fastställande eller ändring av grunderna för den skattskyldiges förskottsinnehållning eller av den skatt som påförs som förskott.

5 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) det sätt på vilket förskottsinnehållning verkställs samt om vissa förfaranden i anslutning till förskottsbetalning,

2) storleken av förskottsinnehållningen på kapitalinkomst och inkomst av virkesförsäljning,

3) verkställande av förskottsinnehållning i fråga om ersättningar för arbete och bruksavgifter till den som inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

6 §
Skatteförvaltningens behörighet

Skatteförvaltningen bestämmer om närmare beräkningsgrunder för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och 4 §, till den del det inte bestäms om det i denna lag, på något annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.

Skatteförvaltningen bestämmer också om uppdelningen av förskottsbetalningen på rater.


12 §
Den månad till vilken förskottsinnehållningen hänförs

Förskottsinnehållningen hänförs till den kalendermånad under vilken innehållningen har verkställts.

14 §
Arbetsgivare

Med arbetsgivare avses den för vars räkning det arbete utförs för vilket lönen betalas. Arbetsgivaren ansvarar förutom för verkställandet av förskottsinnehållningen också för betalningen av förskottsinnehållningen och av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, så som föreskrivs särskilt om detta. Utförs arbetet för flera arbetsgivares räkning, ansvarar de solidariskt för skyldigheterna enligt denna lag.

18 §
Bestämmande av ny innehållningsprocent

Skatteförvaltningen kan bestämma en ny innehållningsprocent för den skattskyldige antingen på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om det är uppenbart att innehållningsprocenten inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som ska påföras den skattskyldige för skatteåret.


Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts ska på yrkande av den skattskyldige denne ges ett beslut i vilket ändring får sökas. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

19 §
Korrigering av felaktig förskottsinnehållning

22 §
Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige

Skatteförvaltningen ska på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållning eller förskott, om det på inkomst för vilken skatt inte ska betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om det för inkomsten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som påförts för den skattskyldiges övriga inkomst. Skatteförvaltningen kan också betala återbäringen på tjänstens vägnar. Förskottsinnehållningen på lön för arbete som utförts utomlands återbärs inte under det år då innehållningen verkställts och inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till en främmande stat med stöd av ett internationellt avtal.


Den skattskyldige ska göra den ansökan som avses i 1 mom. inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket förskottsinnehållningen har verkställts. Om Skatteförvaltningen betalar återbäring på tjänstens vägnar, ska beslut om detta fattas inom samma tid.

På rättelse av ett beslut som gäller återbäring av skatt tillämpas bestämmelserna om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel och nackdel i 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket förskottsinnehållningen har verkställts.

23 §
Verkställande av förskottsbetalning

Den skattskyldige ska betala den skatt som påförts vid förskottsbetalning, beroende på skattens belopp, i en eller flera rater senast den förfallodag om vilken föreskrivs genom förordning.

Är även någon annan än den skattskyldige med stöd av 52 § i lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet, ska förskottet påföras den skattskyldige och de andra personer som ansvarar för förskottet solidariskt. I beslutet om förskottsskatt ska då antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som ansvarar för förskottet inte har gjorts i beslutet om förskottsskatt eller om en annan person ansvarar för endast en del av förskottet, tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd på åläggande av skatteansvar och ändringssökande.

24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Skatteförvaltningen avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på yrkande. Förskottet kan avlyftas också efter skatteårets utgång, dock senast två månader innan beskattningen slutförs.


Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts ska på yrkande av den skattskyldige denne ges ett beslut i vilket ändring får sökas. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

26 §
Avförande ur förskottsuppbördsregistret

27 §
Återinförande i förskottsuppbördsregistret

28 §
Lämnande av uppgifter för förskottsuppbördsregistreringen

3 kap.

Övriga bestämmelser om förskottsuppbördsförfarandet

37 §
Skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter gäller också parterna i förskottsuppbördsförfarandet.

Också mottagaren av en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas är skyldig att på uppmaning för granskning visa material som gäller förskottsinnehållningen.

45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen.

Ett beslut som har meddelats med anledning av besvär över ett förhandsavgörande tillämpas från det att betalaren har fått del av beslutet.

48 §
Ändringssökande

Den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller en betalare enligt denna lag på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp beslutet direkt kan påverka eller som är ansvarig för skatten samt den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller den som är skattskyldig enligt denna lag, på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande. Även en sammanslutning kan söka ändring i förskottsskatt som påförts sammanslutningens delägare.

Ändring får dock inte sökas

1) i ärenden som gäller registrering av arbetsgivare,

2) i beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

Om förskottsinnehållning eller förskott som betalas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande har använts till betalning av skatt eller avgift som påförts den skattskyldige eller dennes make eller har det förordnats att förskott ska återbäras, ändras förskottsinnehållningen eller förskottet inte längre till följd av ändringssökande enligt denna lag.

Till ett avgörande som gäller fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskottsbetalning eller en annan ansökan fogas vid behov anvisning för sökande av ändring.

Beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag ska iakttas oavsett begäran om omprövning eller besvär tills beslutet med anledning av begäran eller besvären har delfåtts. Ett beslut på begäran om omprövning eller besvär som gäller förskottsuppbördsregistrering ska tillämpas från det att betalaren har fått del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som har gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Det 22 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet tillämpas om inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas har beskattats vid beskattningen som verkställs för ett sådant kalenderår som gått ut före ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.