774/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 5, 6, 7 a och 8 §, av dem 5 och 6 § sådana de lyder i lag 606/2009 samt 7 a § sådan den lyder i lag 781/1990, och

ändras 7 §, sådan den lyder i lag 543/1996, som följer:

7 §

I fråga om skatt på försäkringspremier gäller i övrigt vad som föreskrivs om mervärdesskatt i avdelning II i mervärdesskattelagen, i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), i lagen om skatteuppbörd (769/2016) eller i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på skatt som ska deklareras och betalas för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

På skatt som ska deklareras och betalas för en skatteperiod som går ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag.

Vid sökande av ändring i beslut som meddelats efter lagens ikraftträdande och som gäller en skatteperiod som gått ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.