762/2016

Helsingfors den 29 augusti 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (590/2014) 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. 6 punkten och 9 § 1 mom. och kapitel 2 den inledande texten, kapitel 2.2 punkt 3 och kapitel 3.2 punkt 1 i bilaga 1 samt kapitel 1.2 i bilaga 2 och

fogas till kapitel 3.3 i bilaga 1 en ny punkt 4 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Genom förordningen kompletteras kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, nedan genomförandeförordningen, samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, nedan trikinförordningen. Dessutom innehåller förordningen bestämmelser om anpassning av kraven i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i livsmedelslagen och i följande förordningar:


6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014), nedan förordningen om anläggningar,


9 §
Laboratorieundersökningar

De prover som ingår i köttbesiktningen ska undersökas i ett laboratorium som avses i 39 § 1 mom. i livsmedelslagen. Vid valet av metod ska 8 § i statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen (152/2015), nedan laboratorieförordningen, beaktas, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2016.

Helsingfors den 29 augusti 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Bilaga 1

Kapitel 2 Ante mortem- besiktning

Bestämmelser om ante mortem-besiktning finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i avsnitt I kapitel II punkt B i bilaga I till den förordningen.

Bestämmelser om ante mortem-besiktning som ska utföras på djurhållningsplatsen finns dessutom när det gäller svin i avsnitt IV kapitel IV, när det gäller fjäderfä i avsnitt IV kapitel V, när det gäller hägnade hardjur i avsnitt IV kapitel VI och när det gäller hägnat vilt och ren i avsnitt IV kapitel VII i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

När det gäller ante mortem-besiktning av bison vars slakt påbörjas på djurhållningsplatsen tillämpas kraven för hägnat vilt.

I kapitel X finns bestämmelser som gäller förlaga till intyg för djur som besiktas levande på djurhållningsplatsen. Bestämmelser om intyg för hägnat vilt finns dessutom i kapitel VII punkt A.4.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.2 Beslut i samband med ante mortem- besiktning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Djuren ska kasseras om de förs till slakt under karenstiden för ett läkemedel som getts djuren, med undantag för de fall som avses i avsnitt I kapitel VI i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.2 Särskilda krav i fråga om post mortem- besiktning av hägnat vilt och ren

1. På post mortem-besiktning av hägnade klöv- och hovdjur och ren tillämpas kraven i kapitel 3.1 i denna bilaga.

post mortem-besiktning av hägnade vildsvin tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av svin, förutom när det gäller okulär köttbesiktning. Dessutom ska alla hägnade vildsvin undersökas med avseende på trikiner.

post mortem-besiktning av ren tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av får, med följande undantag: Det är inte nödvändigt med ett snitt vid porta hepatis för att undersöka gallgångarna. Tungan av en ren kan godkännas vid en köttbesiktning även om renens huvud inte har undersökts.

post mortem-besiktning av andra hägnade klövdjur tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av får.

post mortem-besiktning av hägnade hovdjur tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av häst.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.3 Särskilda krav i fråga om post mortem -besiktning av frilevande vilt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4. Vid anläggningar som omfattas av lättnader som anges i kapitel 6.2 punkt 5 i bilaga 2 till förordningen om anläggningar får köttbesiktning utföras på slaktkroppar av älg som har skurits av på tvären i två delar. Dessa slaktkroppar får inte vara kluvna när de uppvisas vid köttbesiktningen. Delarna av slaktkroppen ska gå att sammanfoga vid köttbesiktningen.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.2 Kraven på personer som utför trikinundersökningar

Bestämmelser om utbildningskraven för personer som utför trikinundersökningar finns i artikel 5 i trikinförordningen, och bestämmelser om behörighetskraven för dessa personer finns i 7 § i laboratorieförordningen.

Utbildningen består av praktiska övningar vid ett laboratorium som godkänts för att utföra trikinundersökningar, en kurs ordnad av Livsmedelssäkerhetsverket och ett förhör som ska avläggas med godkänt vitsord. Praktiktiden är 10 arbetsdagar och då ska praktikanten sätta sig in i provtagningen och trikinundersökningsmetoderna. Livsmedelssäkerhetsverket kan göra undantag i fråga om praktiktiden för sådana personer som har tillräcklig erfarenhet av trikinundersökningar eller laboratoriearbete.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.