746/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen (599/2013) 29 § 2 mom., 38 § 1 mom., 40 och 43 §, 59 § 2 och 6 mom. samt 62 § som följer:

29 §
Förutsättningar för godkännande

En biocidprodukt som uppfyller kriterierna i fråga om akut toxiska eller specifikt organtoxiska, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper enligt artikel 19.4 a eller 19.4 b i biocidförordningen godkänns inte för tillhandahållande för allmänheten.

38 §
Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning

Om ett träskyddsmedel eller en rodenticid, eller en insekticid, en akaricid eller någon annan biocidprodukt som används för bekämpning av leddjur, av grundad anledning kan bedömas leda till olägenhet eller fara för människors hälsa eller för miljön, kan Säkerhets- och kemikalieverket i samband med godkännandet av produkten besluta att den bara får användas

1) av personer som har visat sin behörighet och som Säkerhets- och kemikalieverket har fört in i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten, och

2) av personer som har avlagt en i 10 § i lagen om växtskyddsmedel avsedd examen inom området för växtskyddsmedel, förutsatt att produkten används i deras egen jordbruksverksamhet, där skadedjursbekämpning inte utförs för någon annan mot betalning eller gratis.


40 §
Verifiering av behörigheten

Personer som har avlagt examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning ska för verifiering av behörigheten ge in en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket. Anmälan ska innehålla behövliga person- och kontaktuppgifter och bevis på att examen enligt 38 § har avlagts. Den som uppfyller behörighetskraven förs in i det examens- och företagsregister enligt 17 § 2 mom. 4 punkten som förs av Säkerhets- och kemikalieverket.

Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta om återkallelse av registreringen, om personen i fråga handlar i strid med 35 § i denna lag eller artikel 17.5 i biocidförordningen, eller om det finns skäl att misstänka att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. Innan registreringen återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge personen möjlighet att avhjälpa bristen, om den inte är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid.

43 §
Verifiering av specialexamen

Personer som har avlagt specialexamen ska ge in en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för verifiering av specialexamen. Anmälan ska innehålla behövliga person- och kontaktuppgifter och bevis på att specialexamen enligt 41 § har avlagts. Den som har avlagt specialexamen förs in i det examens- och företagsregister enligt 17 § 2 mom. 4 punkten som förs av Säkerhets- och kemikalieverket.

Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta om återkallelse av registreringen, om personen i fråga handlar i strid med 35 § i denna lag eller artikel 17.5 i biocidförordningen, eller om det finns skäl att misstänka att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. Innan registreringen återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge personen möjlighet att avhjälpa bristen, om den inte är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid.

59 §
Kemikalieförseelse

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för kemikalieförseelse också dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i Reach-förordningen

1) i artikel 5—7, 9, 11 eller 17—19 föreskrivs om registreringsplikt och skyldighet att lämna in anmälningar till Europeiska kemikaliemyndigheten,

2) i artikel 14 eller 37—39 föreskrivs om skyldighet att bedöma och rapportera kemikaliesäkerheten samt om tillämpningsskyldighet och skyldighet att delge information,

3) i artikel 22, 24, 40, 41, 46 eller 66 föreskrivs om skyldighet att tillhandahålla Europeiska kemikaliemyndigheten information,

4) i artikel 31 föreskrivs om skyldigheter som gäller säkerhetsdatablad och den information i säkerhetsdatabladet som ska tillhandahållas mottagaren,

5) i artikel 32 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information om ämnen och blandningar,

6) i artikel 33 eller 34 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information eller i artikel 35 föreskrivs om arbetsgivares skyldighet att tillhandahålla information,

7) i artikel 36 föreskrivs om skyldighet att spara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten eller Europeiska kemikaliemyndigheten,

8) i artikel 49 föreskrivs om skyldighet att lämna ytterligare information till den behöriga myndigheten,

9) i artikel 56 föreskrivs om förbud mot utsläppande på marknaden eller användning utan ett uttryckligt tillstånd som Europeiska kommissionen utfärdat för ämnet i fråga eller använder ämnet i strid med villkoren i tillståndet,

10) i artikel 65 föreskrivs om skyldighet att ange tillståndsnumret på etiketten, eller

11) i artikel 67 föreskrivs om att iaktta en begränsning enligt bilaga XVII i fråga om ett ämne som sådant eller ett ämne ingående i en blandning eller en vara.


Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut för en kemikalieförseelse, om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens allvarlighet eller om gärningsmannen bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som har förenats med vite.

62 §
Förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag

Följande förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag förblir i kraft:

1) statsrådets förordning om undantag som gäller landets försvar vid tillämpningen av kemikalielagstiftningen (996/2010),

2) statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (647/2009),

3) 8 kap. i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

4) statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet (262/1998),

5) social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen (5/2010),

6) social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier (553/2008),

7) social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier (1155/2011),

8) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996), och

9) förordningen om försvarsmaktens tillsynsmyndigheter enligt kemikalielagen (469/1992).


Denna lag träder i kraft den 19 september 2016.

RP 75/2016
MiUB 10/2016
RSv 96/2016
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1907/2006 (32006R1907); EUT L 396, 30.12.2006, s. 1

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.