745/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 g § 2 och 3 mom., 12 h § 2 mom. och 14 § 3 mom.,

sådana de lyder, 12 g § 2 och 3 mom. och 12 h § 2 mom. i lag 987/2008 och 14 § 3 mom. i lag 1342/2007, som följer:

12 g §
Pensionsansvarsfonden

Tillgångarna i pensionsansvarsfonden ska vid utgången av varje kalenderår utgöra minst 30 procent av det fulla pensionsansvaret. Miniminivån får underskridas endast tillfälligt.

När det fulla pensionsansvaret beräknas iakttas grunderna enligt 43, 44 och 44 a § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) för beräkning av pensionsansvaret när det gäller frivilliga tilläggspensioner, social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatsen för beräkning av pensionsansvaret och Finansinspektionens närmare föreskrifter till pensionsstiftelserna om tillämpningen av de nämnda grunderna.

12 h §
Täckning av pensionsansvaret

Den miniminivå som anges i 12 g § 2 mom. får överskridas av orsaker som hänger samman med fluktuationer i värdet på tillgångarna eller om pensionsansvaret täcks genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden.


14 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Av de medel som består av arbetstagarens pensionsavgifter fonderas ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som ackumulerats av arbetstagarnas pensionsavgifter inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Trots bestämmelserna i 12 g § 2 mom. ska tillgångarna i pensionsansvarsfonden vid utgången av 2017 utgöra minst 40,5 procent av det fulla pensionsansvaret. Därefter sjunker täckningsgradens miniminivå årligen med en halv procentenhet, så att miniminivån år 2038 är 30 procent.

RP 71/2016
ShUB 6/2016
RSv 67/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.