735/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 § 2 mom.,

ändras 10 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten och

fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 166/2014, ett nytt 5 mom. och till 2 kap. nya 3 a och 5 § som följer:

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

2 §
Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd

Trots det som föreskrivs i 1 § får en förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) och som är införd i Finansinspektionens register över förmedlare av gräsrotsfinansiering erbjuda förmedling och mottagande av order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering enligt vad som föreskrivs i lagen om gräsrotsfinansiering.

3 a §
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med tillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument.

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om vilka investeringsobjekt som ska betraktas som i 3 a § avsedda andra investeringsobjekt får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

10 kap.

Förfaranden i kundförhållanden

5 §
Värdepappersföretags informationsskyldighet

Ett värdepappersföretag ska i god tid innan en investeringstjänst eller en sidotjänst tillhandahålls ge en icke-professionell kund tillräcklig information om


2) arten av de finansiella instrument och andra investeringsobjekt som tjänsterna avser och om de risker som är förknippade med dem,Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016
EkUB 15/2016
RSv 98/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.