731/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 3 § 12 och 14 punkten, 6 § 2 mom. 2 punkten, 15 a §, det inledande stycket i 16 § 1 mom., 67 och 69 § samt 72 § 2 och 5 mom.,

sådana de lyder, 3 § 12 och 14 punkten, 67 § samt 72 § 2 och 5 mom. i lag 1081/2012, 6 § 2 mom. 2 punkten, 15 a § och det inledande stycket i 16 § 1 mom. i lag 70/2015 och 69 § delvis ändrad i lag 1081/2012, samt

fogas 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 och 70/2015, nya 15 och 16 punkter samt till lagen nya 67 a och 68 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) alkolås en i lagen om alkolås (730/2016) avsedd anordning som hindrar att ett fordon startar och vars användning kan vara förenad med en påföljd för rattfylleri eller ett läkarutlåtande om huruvida kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts,


14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlåtande om huruvida de medicinska kraven uppfylls vilket getts utifrån en bedömning av förarens hälsotillstånd som gjorts med stöd av denna lag och med optikerutlåtande ett utlåtande om huruvida kraven på synförmåga uppfylls vilket getts med stöd av denna lag och som är avsett att användas i stället för en kontroll i samband med trafikövervakningen,

15) alkolåsövervakad körrätt sådan körrätt som övervakas med alkolås och som meddelas personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri,

16) den övervakade en person för vilken alkolåsövervakad körrätt har meddelats.

6 §
Körrätt

Körrätt saknas om


2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 68 a § 2 mom.,


15 a §
Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin permanent eller för högst två år till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller förutsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

För viss tid ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det körkort som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska överlämna sitt körkort till polisen och ansöka om ett körkort som motsvarar den nya kategorin hos Trafiksäkerhetsverket. Polisen kan utfärda ett temporärt körkort, om inget annat körkort lämnas ut.

16 §
Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 3 och 4 mom. samt 68 a § 2 mom. också fogas ett villkor om att


67 §
Villkorligt körförbud

Om inte allmänintresset kräver något annat, kan tingsrätten förklara körförbudet villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller av andra särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. På körförbudets längd tillämpas bestämmelserna i 66 §.

Om en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. i strafflagen eller till grovt rattfylleri enligt 4 § 1 eller 2 punkten i det kapitlet meddelas villkorligt körförbud, ska det i fordonet finnas ett alkolås under den tid det villkorliga körförbudet är i kraft. Bestämmelser om meddelande av alkolåsövervakad körrätt finns i 67 a §.

Om körförbudet är villkorligt, ska tingsrätten också bestämma en prövotid som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud meddelas och upphör den dag som anges i tingsrättens beslut.

För en i 64 § 1 mom. avsedd gärning som begås under körförbudet, det temporära körförbudet eller prövotiden enligt 3 mom. får körförbud inte meddelas villkorligt.

67 a §
Alkolåsövervakad körrätt

Tingsrätten ska besluta om alkolåsövervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri enligt 67 § 2 mom., om den som ska meddelas körförbud begär det. Den som ska meddelas alkolåsövervakad körrätt ska ha vanlig vistelseort i Finland och får inte ha meddelats körförbud av någon annan orsak. På meddelande av övervakad körrätt tillämpas inte de på prövning beroende förutsättningarna för villkorligt körförbud som föreskrivs i 67 § 1 mom.

Den som misstänks för ett brott som avses i 1 mom. får redan under förundersökningen hos polisen begära alkolåsövervakad körrätt innan tingsrätten beslutar om det.

Polisen ska vid förundersökningen av ett brott som avses i 1 mom. informera den misstänkte om möjligheten till alkolåsövervakad körrätt. Polisen ska också informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

Bestämmelser om alkolås som används vid alkolåsövervakad körrätt och om godkännande av alkolås och om användning av alkolås i vägtrafiken finns i lagen om alkolås.

68 a §
Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som meddelats av tingsrätten eller under förundersökningen av polisen ska kunna sättas i kraft ska den övervakade för polisen lägga fram ett intyg över att han eller hon har besökt läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk.

Polisen ställer som villkor att den övervakade ska använda alkolås vid körning. Den övervakade ska överlämna sitt körkort till polisen och hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om ett nytt körkort där villkoret som gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett temporärt körkort för den övervakade.

Polisen kan för den av tingsrätten bestämda prövotiden ändra körrätten så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med övervakad körrätt. Körrätt för körkortskategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för fordon i kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland. Den av polisen ändrade körrätten återställs när polisen, då den övervakade körrätten upphör, återlämnar det körkort som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning.

Den övervakade körrätten börjar när körkortet eller det temporära körkortet lämnas ut till den övervakade och upphör den dag då den prövotid som tingsrätten har bestämt löper ut. Om ett temporärt körkort inte lämnas ut till den övervakade eller om den övervakade inte ansöker om ett körkort som motsvarar övervakad körrätt, upphör den övervakade körrätten den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet löper ut.

69 §
Återkallelse av alkolåsövervakad körrätt

Tingsrätten ska återkalla en alkolåsövervakade körrätt och besluta att ett villkorligt körförbud ska verkställas i dess helhet, om den övervakade under prövotiden begär att beslutet om övervakad körrätt ska återkallas eller utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den alkolåsövervakade körrätten genom att

1) framföra något annat fordon än ett fordon som är tillåtet enligt 68 a § 2 mom., eller

2) påverka alkolåsets funktionsduglighet i strid med 7 § 3 mom. i lagen om alkolås.

Om det för den som ska meddelas körförbud har utfärdats temporärt körförbud med stöd av 1 mom. innan tingsrätten har meddelat körförbud och han eller hon fortfarande begär alkolåsövervakad körrätt, ska tingsrätten vid behandlingen av rattfyllerimålet avgöra om det finns en i 1 mom. avsedd godtagbar orsak till gärningen eller försummelsen.

Om ett temporärt körförbud grundar sig på ett i 1 mom. avsett brott mot en begränsning av den alkolåsövervakade körrätten, ska polisen underrätta åklagaren om körförbudet, varefter åklagaren vid tingsrätten ska yrka på att den alkolåsövervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas.

Vid tingsrätten kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och åklagaren ska närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras även om den övervakade uteblir. Om förutsättningarna enligt 5 a kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) uppfylls, kan ett mål avgöras också utan att huvudförhandling hålls. På förfarandet tillämpas i övrigt bestämmelserna om rättegång i brottmål.

72 §
Längden på temporärt körförbud

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att tingsrätten kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen redan innan tingsrätten beslutar om körförbud bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om förutsättningarna enligt 67 a § är uppfyllda, besluta om alkolåsövervakad körrätt.


I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills tingsrätten beslutar om alkolåsövervakad körrätt.


Denna lag träder i kraft den 30 december 2016.

Om den alkolåsövervakade körrätten har börjat innan denna lag trädde i kraft, ska på körrätten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 68/2016
KoUB 16/2016
RSv 77/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.