642/2016

Nådendal den 12 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) nya 28 a och 50 i § som följer:

28 a §
Tillfälligt förbud att verka i ett förvaltningsorgan för ett företag av allmänt intresse

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst tre år förbjuda en person att verka som ledamot av ett förvaltningsorgan i eller verkställande direktör för ett i 1 kap. 9 § i bokföringslagen avsett företag av allmänt intresse, om personen i fråga som ledamot av ett förvaltningsorgan eller som verkställande direktör allvarligt brutit mot eller försummat bestämmelserna om den längsta varaktigheten för mandatperioderna och beredningen av valet av revisor i 5 kap. 1 § i revisionslagen eller bestämmelserna om icke-revisionstjänster i 3 och 4 § i det kapitlet eller bestämmelserna om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag och revisionsuppdragets varaktighet i artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning.

50 i §
Behörig myndighet vad gäller revisionen av företag av allmänt intresse

Finansinspektionen är behörig myndighet vid den bedömning och uppföljning av hur väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unionens revisionsförordning.


Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016
EkUB 16/2016
RSv 85/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

Nådendal den 12 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.