593/2016

Helsingfors den 30 juni 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av tobakslagen (549/2016):

1 §
Detaljhandelstillståndets storlek

Det detaljhandelstillstånd som avses i 47 § i tobakslagen ska vara i minst A5-storlek.

2 §
Anslag om försäljningsförbud

Det anslag som avses i 53 § 3 mom. i tobakslagen ska formuleras på följande sätt: ”Det är förbjudet att sälja tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätska till en person som är under 18 år.”

3 §
Ansvarig person för egenkontrollen

En näringsidkare som säljer sådana produkter som avses i 53 § 1 och 2 mom. i tobakslagen ska utse åtminstone en person som är ansvarig för egenkontrollen och som har hand om det praktiska utförandet av de uppgifter som hänför sig till planen för egenkontroll.

4 §
Innehållet i och utarbetandet av planen för egenkontroll

Den plan för egenkontroll som avses i 54 § i tobakslagen ska innehålla uppgifter om den person som är ansvarig för egenkontrollen samt en förteckning över de produktgrupper som omfattas av egenkontrollen. Planen för egenkontroll ska uppdateras vid behov.

I planen för egenkontroll ska följande uppgifter införas:

1) genomförd introduktion av nyanställda,

2) problem vid försäljningen i samband med kontroller av åldern samt misstankar om förmedling,

3) åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer eller myndighetskontroller.

I restauranger med utskänkningsrättigheter eller personalrestauranger eller motsvarande försäljningsställen där kunderna endast undantagsvis är under 18 år, får införandet av de uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten göras genom att i planen för egenkontroll skriva en sammanställning av iakttagelserna under året.

Planen för egenkontroll ska vara tillgänglig som en helhet för de anställda vid försäljningsstället. Den får tas med som en del av livsmedelslokalens andra planer för egenkontroll. De uppgifter som avses i 2 mom. ska bevaras under det innevarande året och det därpå följande året.

5 §
Varukatalogens och förteckningens utformning

Varukatalogen och förteckningen, om vilka det finns bestämmelser i 72 § i tobakslagen, får vara tryckta, kopierade eller utskrivna.

Varukatalogen får bestå av en enfärgad vit ringpärm eller mapp av jämnt och icke-reflekterande ytmaterial samt lösblad. Höjden på pärmen eller mappen får vara högst 350 millimeter och bredden högst 300 millimeter. Bredden på pärmens eller mappens rygg får vara högst 100 millimeter.

Förteckningen får bestå av en eller flera papperssidor. Tomma rader får inte lämnas mellan förteckningens produktuppgifter.

Lösbladen i varukatalogen och sidorna i förteckningen ska vara vita, högst A4-storlek, sinsemellan av samma storlek och av samma material. Lösblad och sidor får vara dubbelsidiga. De får inte utformas eller vikas, och deras uppställning ska vara enhetlig.

6 §
Produktinformation som ska ges i varukatalogen och förteckningen

På en sida av lösbladet till varukatalogen och raden i förteckningen får i fråga om en tobaksprodukt, ett tobakssurrogat, en elektronisk cigarett eller en nikotinvätska tryckas

1) löpande ordningsnummer,

2) varumärket samt som text sådan märkning på detaljhandelsförpackningen som sammanhänger med varumärket,

3) detaljhandelsförpackningens storlek uttryckt i antal, gram eller milliliter,

4) detaljhandelspriset.

Varukatalogen får innehålla mellanblad och förteckningen mellanrubriker för följande produktgrupper: cigaretter, cigarrer, rulltobak, piptobak, övriga tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter och nikotinvätska. På katalogens utsida och som förteckningens rubrik får texten "produkter som avses i tobakslagen" tryckas en gång. Katalogen och förteckningen får även innehålla uppgift om försäljningsstället.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska tryckas enhetligt med typsnittet Helvetica eller Arial i svart. Storleken på typsnittet i hela varukatalogen och förteckningen ska vara densamma och högst 14. Uppgifterna kan tryckas på finska och svenska.

Produkterna visas i varukatalogen och förteckningen i alfabetisk ordning enligt varumärke. Med alfabetisk ordning avses i denna förordning standard SFS 4600 (Alfabetisk ordning och gruppering som hänför sig till denna). Om mellanblad används i katalogen eller mellanrubriker i förteckningen ska produkterna vara indelade efter produktgrupper i alfabetisk ordning enligt varumärke.

7 §
Visande av bilder i varukatalogen

Utöver det som föreskrivs i 6 § får en bild på produkten eller på den mest synliga ytan av produktens detaljhandelsförpackning visas på lösbladet till varukatalogen. Bilden ska föreställa den verkliga produkt som finns till försäljning i Finland eller dess detaljhandelsförpackning inklusive dess varningsmärkningar avbildade direkt framifrån. Bilden får täcka högst 30 procent av lösbladets yta. Storleken på bilden får inte överskrida produktens eller dess detaljhandelsförpacknings naturliga storlek. Bilden eller delar av den får inte täckas, och andra uppgifter får inte tryckas på den.

8 §
Förbjudna uppgifter

Katalogen eller förteckningen får inte innehålla element som avviker från det som föreskrivs i 5–7 §.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

Helsingfors den 30 juni 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.