546/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 4 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Upprättande och signering av energicertifikat

Ett energicertifikat upprättas genom att upprättaren för in de uppgifter som behövs för upprättandet av energicertifikatet i registret över energicertifikat och signerar energicertifikatet med en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Energicertifikatet betraktas som inlämnat hos tillsynsmyndigheten när det är undertecknat på det sätt som anges ovan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016
KoUB 18/2016
RSv 103/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.