543/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i blodtjänstlagen (197/2005) 11 §, sådan den lyder i lag 777/2009, som följer:

11 §
Uppgifter som hänför sig till blodgivare

Den som ger blod och blodkomponenter ska före blodgivningen ges behövliga upplysningar som hänför sig till blodgivningen samt de uppgifter som avses i 24 § i personuppgiftslagen (523/1999). Blodgivaren ska informeras om sekretessen i fråga om uppgifterna. Av blodgivaren ska begäras identifieringsuppgifter, sådana uppgifter om hälsotillståndet som är nödvändiga när det gäller att bedöma blodgivarens lämplighet samt blodgivarens egenhändiga underskrift eller en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet får meddela närmare föreskrifter om den information som ska ges till och inhämtas från blodgivare.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016
KoUB 18/2016
RSv 103/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.