505/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 39 § 1 mom., 114 § 4 mom. och 115 § 2 mom., av dem 39 § 1 mom. och 114 § 4 mom. sådana de lyder i lag 549/2010, samt

fogas till lagen en ny 206 a § som följer:

39 §
Försörjningsförutsättning vid beviljande av uppehållstillstånd

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas förutsätts det att utlänningens försörjning är tryggad, om inte något annat föreskrivs i denna lag. I ett enskilt fall kan avvikelse göras från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om ett barns bästa kräver det. Försörjningsförutsättningen tillämpas inte när uppehållstillstånd beviljas med stöd av 6 kap., om inte något annat följer av 114 § 4 mom. eller 115 § 2 mom.


114 §
Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd

För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska kunna beviljas förutsätts det att utlänningens försörjning är tryggad. Försörjningsförutsättningen tillämpas dock inte, om

1) en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband har lämnats in inom tre månader från det att

a) en anknytningsperson fick del av beslutet om att han eller hon beviljats asyl, eller

b) en anknytningsperson fick del av beslutet om att han eller hon godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten,

2) familjen till en anknytningsperson har bildats

a) innan anknytningspersonen anlände till Finland, om han eller hon beviljats asyl, eller

b) före godkännandet av att anknytningspersonen tas till Finland inom flyktingkvoten, och

3) familjeåterförening inte är möjlig i ett sådant tredjeland till vilket anknytningspersonen eller en medlem av hans eller hennes familj har särskilda band.

115 §
Beviljande av uppehållstillstånd för andra anhöriga till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd

För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska kunna beviljas förutsätts det att utlänningens försörjning är tryggad. Försörjningsförutsättningen tillämpas dock inte om uppehållstillstånd beviljas ett minderårigt syskon som befinner sig utomlands till ett sådant minderårigt barn som kommit ensamt till Finland, om syskonen har bott tillsammans och om barnens föräldrar inte är i livet eller deras vistelseort är okänd.

206 a §
Underrättelse om rätt till uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en person som fått asyl eller tagits emot i Finland inom flyktingkvoten

I samband med att en flykting delges ett beslut om att asyl beviljats eller om att han eller hon godkänts att tas emot inom Finlands flyktingkvot ska han eller hon underrättas om att familjemedlemmar kan beviljas uppehållstillstånd på det sätt som föreskrivs i 114 § 4 mom. 1 punkten utan att försörjningsförutsättningen tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Om ett beslut i fråga om en ansökan om internationellt skydd har fattats innan denna lag trädde i kraft, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på en ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem till en utlänning som beviljats asyl samt på en ansökan om fortsatt tillstånd.

Om ett beslut om godkännande av att en flykting tas till Finland inom flyktingkvoten har fattats innan denna lag trädde i kraft, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på en ansökan om uppehållstillstånd för hans eller hennes familjemedlem samt på en ansökan om fortsatt tillstånd.

RP 43/2016
FvUB 11/2016
RSv 100/2016
Rådets direktiv 2003/86/EC (32003L0086); EGT Nr L 251, 3.10.2003, s.12

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.