499/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen (453/2003) 18 § 2 och 3 mom., 19 § 2 och 3 mom., 20 § 1 och 5 mom. samt 27 § 1 mom. 9 punkten som följer:

18 §
Anmälan om bildande av ett samfund

Till anmälan ska fogas den stiftelseurkund som avses i 9 § samt samfundsordningen. I anmälan ska ingå fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning för styrelseordföranden och namntecknarna, eventuella begränsningar av namnteckningsrätten enligt 36 § 3 mom. i föreningslagen samt de uppgifter om samfundets stiftare som avses i 4 § 3 mom. i denna lag. Om en person inte har någon finländsk personbeteckning anges födelsetiden. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i anmälan.

Styrelseordföranden eller någon annan myndig styrelsemedlem som anmälts till registret ska underteckna anmälan och försäkra att samfundet har bildats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag.

19 §
Anmälan om bildande av ett lokalsamfund

Till anmälan ska fogas eventuella lokala stadgar. I anmälan ska ingå fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning för lokalsamfundets styrelseordförande och namntecknare samt eventuella begränsningar av namnteckningsrätten enligt 36 § 3 mom. i föreningslagen. Om en person inte har någon finländsk personbeteckning anges födelsetiden. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i anmälan.

Samfundets styrelseordförande eller någon annan myndig styrelsemedlem som anmälts till registret ska underteckna anmälan och ge en försäkran enligt 18 § 3 mom.


20 §
Anmälan om ändring och upplösning

En ändring av samfundsordningen för ett registrerat religionssamfund och av de lokala stadgarna för ett registrerat lokalsamfund samt byte av styrelseordförande, någon annan i registret antecknad styrelsemedlem och en namntecknare för samfundet eller det registrerade lokalsamfundet anmäls skriftligen (ändringsanmälan) till Patent- och registerstyrelsen.


På antecknande av en ändrings- och upplösningsanmälan i registret tillämpas vad som i 16 § 1 mom. föreskrivs om registrering av ett religionssamfund. På uppgörande och undertecknande av en ändringsanmälan tillämpas vad som i 18 § föreskrivs om uppgörande och undertecknande av en anmälan om bildande av ett samfund. En ändringsanmälan får undertecknas också av en person som är bemyndigad av den som är ansvarig för att anmälningarna görs. Dessutom får den som har avgått från sin i registret över religionssamfund antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört själv göra anmälan om detta.

27 §
Tillämpning av föreningslagen

Förutom vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om ett registrerat religionssamfund i tillämpliga delar följande bestämmelser om registrerade föreningar i föreningslagen:


9) bestämmelserna om upplösning av en förening i 40, 41 och 42 §,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. Bestämmelserna i 18 § 2 mom. och 19 § 2 mom. om anmälan av andra styrelsemedlemmar än ordföranden eller namntecknaren för registrering samt i 18 § 3 mom. och 19 § 3 mom. om skyldigheten för andra styrelsemedlemmar som anmäls till registret att underteckna registeranmälan träder dock i kraft först vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 33/2016
LaUB 6/2016
RSv 70/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.