481/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 6 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1248/2013, samt

fogas till 6 § 1 mom, sådant det lyder i lagarna 1253/2009 och 1248/2013, nya 6 och 7 punkter och till 6 §, sådan den lyder i lagarna 1253/2009 och 1248/2013, ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga beskattningsuppgifter är


5) namnet på samt företags- och organisationsnumret för ett bolag som är föremål för en investering enligt lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) och investeringarna sammanlagt i euro,

6) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av skattefritt produktionsstöd enligt 6 § 5 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och enligt bilaga III till den förordningen,

7) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av återbäring av punktskatt enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i den kommissionens förordning som nämns i 6 punkten samt enligt bilaga III till den förordningen.


Beträffande den förmån som fås genom skattefritt produktionsstöd och genom återbäring av punktskatt på energiprodukter enligt 1 mom. 6 och 7 punkten iakttas vad som i den kommissionens förordning som nämns i 1 mom. 6 punkten föreskrivs om offentliggörande av stöd som beviljats i form av individuella skatteförmåner.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 56/2016
EkUB 11/2016
RSv 60/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.