471/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om trafiksäkerhetsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

För främjande av trafiksäkerheten ska till staten betalas en trafiksäkerhetsavgift enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avgiftsskyldig ett försäkringsbolag som bedriver i trafikförsäkringslagen (460/2016) avsedd trafikförsäkringsverksamhet i Finland,

2) avgiftsperiod en period av tre kalendermånader som börjar den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.

3 §
Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Trafiksäkerhetsverket. Verket får vid behov meddela mera detaljerade föreskrifter om betalningsförfarandet och de utredningar som ska sändas till verket för påförande av avgiften.

2 kap.

Påförande och uttag av avgiften

4 §
Grunderna för bestämmande av trafiksäkerhetsavgiften

Trafiksäkerhetsavgiften är en procent av den avgiftsskyldiges totala premieinkomster av trafikförsäkringen under avgiftsperioden, vilka bestäms på samma grunder som premieinkomsterna enligt resultaträkningen i försäkringsbolagets bokslut.

5 §
Uppgifter som ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Trafiksäkerhetsverket för varje avgiftsperiod senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter avgiftsperioden. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till Trafiksäkerhetsverket årligen lämna in sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse.

6 §
Påförande av avgift

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål fastställa trafiksäkerhetsavgiftens belopp på grundval av den utredning som verket fått.

7 §
Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast den 30 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt den avgiftsskyldiges bokföring.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften inom föreskriven tid eller har betalat den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Trafiksäkerhetsverket utan dröjsmål debitera den avgiftsskyldige för den avgift som ska betalas.

8 §
Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en penninginrättning. Betalaren svarar för kostnaderna för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de trafiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på Trafiksäkerhetsverkets konto senast den vardag som följer närmast efter betalningsdagen.

9 §
Dröjsmålspåföljder

Om den avgiftsskyldige inte har betalat trafiksäkerhetsavgiften inom föreskriven tid, ska dröjsmålspåföljder beräknas för den obetalda avgiften. Bestämmelser om beräkning av dröjsmålspåföljder finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

10 §
Förhöjd avgift

Om den avgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, någon annan handling eller uppgift som är felaktig eller väsentligt bristfällig eller om deklarationsskyldigheten har försummats helt eller delvis, kan trafiksäkerhetsavgiften höjas med högst 30 procent.

Om den avgiftsskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration, någon annan handling eller uppgift eller försummat sin deklarationsskyldighet och detta förfarande har varit ägnat att leda till att den avgiftsskyldige eventuellt inte skulle ha påförts någon trafiksäkerhetsavgift, kan avgiften höjas med högst 50 procent.

11 §
Efteruppbörd

Om den avgiftsskyldige har försummat sin deklarationsskyldighet helt eller delvis eller lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration eller annan uppgift eller handling, och avgiften eller en del av den därför inte har påförts, ska den avgiftsskyldige påföras den icke uttagna trafiksäkerhetsavgiften samt en föreskriven förhöjning. Efteruppbörden kan verkställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

3 kap.

Ändringssökande

12 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut om påförande av trafiksäkerhetsavgift får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

13 §
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften har påförts en för stor avgift, ska Trafiksäkerhetsverket rätta avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldiges fördel, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

14 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag inte har påförts trafiksäkerhetsavgift eller en del av den, ska Trafiksäkerhetsverket rätta avgiftsbeslutet, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

15 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning och ett beslut om rättelse som Trafiksäkerhetsverket annars fattat får överklagas av den avgiftsskyldige genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Den avgiftsskyldige har besvärsrätt till högsta förvaltningsdomstolen. Trafiksäkerhetsverket har besvärsrätt i det fall att förvaltningsdomstolen har ändrat ett avgiftsbeslut som verket har fattat eller upphävt beslutet.

17 §
Ränta på belopp som återbetalas

Om trafiksäkerhetsavgiften eller en del av den återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller sökande av ändring, betalas på det återbetalade beloppet ränta enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap.

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 125/2015
KoUB 5/2016
RSv 43/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.