458/2016

Helsingfors den 16 juni 2016

Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om laddare (423/2016):

1 §
Ansökan om kompetensbrev och utredningar som ska bifogas

Ansökan om kompetensbrev enligt lagen om laddare (423/2016) ska göras skriftligen. Till ansökan ska bifogas utredning över genomgången utbildning, ett högst två år gammalt intyg över godkänt förhör, utredning över arbetserfarenhet som kan styrkas med arbetsintyg eller motsvarande intyg och ett läkarintyg som utfärdats högst tre månader tidigare. Utöver detta ska sökanden ge sitt samtycke till inhämtande av en begränsad säkerhetsutredning eller lämna in ett intyg över säkerhetsutredning till regionförvaltningsverket.

2 §
Kompetensbrev för yngre laddare med begränsningar till vissa arbeten

Ett kompetensbrev för yngre laddare kan gälla röjningssprängning, sprängning av isfördämningar, sprängningar i laboratorium, seismiska sprängningar, bergssprängningar, förbindningssprängningar, sprängningar av konstruktioner och sprängningar av förhårdnade och heta ämnen.

Den arbetserfarenhet som krävs för kompetensbrev för yngre laddare ska uppnås genom arbete inom sådana uppgifter.

3 §
Kategorier i kompetensbrevet för äldre laddare och kraven på arbetserfarenhet

Kompetensbrevet för äldre laddare kan gälla arbete ovan jord eller arbete under jord eller vardera kategorin.

För kompetensbrev för äldre laddare i arbete ovan jord krävs minst 12 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete, varav minst tre månader av sprängningsarbete som förutsätter äldre laddares kompetens i arbete ovan jord.

För kompetensbrev för äldre laddare i arbete under jord krävs minst 12 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete, varav minst tre månader av sprängningsarbete som förutsätter äldre laddares kompetens i arbete under jord.

4 §
Kategorier i kompetensbrevet för överladdare och kraven på arbetserfarenhet

Kompetensbrevet för överladdare kan gälla arbete ovan jord eller arbete under jord eller vardera kategorin.

För kompetensbrev för överladdare i arbete ovan jord krävs minst 18 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete, varav minst tre månader av sprängningsarbete som förutsätter överladdares kompetens i arbete ovan jord.

För kompetensbrev för överladdare i arbete under jord krävs minst 18 månaders erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete, varav minst tre månader av sprängningsarbete som förutsätter överladdares kompetens i arbete under jord.

5 §
Undantag från kraven på arbetserfarenhet i kompetensbreven för äldre laddare och överladdare

För att en sökande som har kompetensbrev som äldre laddare i arbete ovan jord ska få en ansökan om kompetensbrev för äldre laddare i arbete under jord beviljad krävs utöver tre månaders erfarenhet av sprängningsarbete ovan jord minst tre månaders erfarenhet av sprängningsarbete som förutsätter äldre laddares kompetens i arbete under jord. Detta gäller även ansökan om kompetensbrev för överladdare.

För att en sökande som har kompetensbrev som äldre laddare i arbete under jord ska få en ansökan om kompetensbrev för äldre laddare i arbete ovan jord beviljad krävs utöver tre månaders erfarenhet av sprängningsarbete under jord minst tre månaders erfarenhet av sprängningsarbete som förutsätter äldre laddares kompetens i arbete ovan jord. Detta gäller även ansökan om kompetensbrev för överladdare.

6 §
Kursinnehåll

Under grundkursen för laddare undervisas i de grundläggande färdigheterna när det gäller sprängningsarbete.

Grundkursen för laddare med kompetens att avfyra effekter, grundkursen för yngre laddare och grundkursen för ansvarig sprängarbetsledare omfattar minst 40 lektioner. Grundkursen för äldre laddare omfattar minst 224 lektioner och grundkursen för överladdare minst 90 lektioner. Om personen har tidigare arbetserfarenhet eller annan erfarenhet, kan grundkursen för laddare och överladdare vara kortare, för äldre laddare dock alltid minst 164 lektoner och för överladdare minst 80 lektioner.

En repetitionskurs för förnyande av kompetensbrev omfattar åtta lektioner.

7 §
Kursledare

Den som leder grundkurser och repetitionskurser för yngre laddare måste ha kompetensbrev för minst äldre laddare. Grundkurser och repetitionskurser för äldre laddare, överladdare och ansvarig sprängarbetsledare får ledas av en person med kompetensbrev för överladdare och ansvarig sprängarbetsledare. Av denne krävs dessutom lång och mångsidig erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete.

Grundkurser och repetitionskurser för laddare med kompetens att avfyra effekter får ledas av en person som har kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter eller kompetensbrev för överladdare. Av denne krävs dessutom lång och mångsidig erfarenhet av att arbeta som laddare med kompetens att avfyra effekter.

8 §
Sakkunniga

Regionförvaltningsverket kan utse en sakkunnig att bistå vid förhör som en laddare ska avlägga. Den sakkunnige får ta ut 70 euro i förhörsarvode hos sökanden. Den sakkunnige får dessutom ta ut ersättning för resekostnader.

Den sakkunnige ska ha giltigt kompetensbrev för överladdare i arbete ovan och under jord och kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare. Av denne krävs dessutom lämplig diplomingenjörs-, ingenjörs- eller teknikerexamen eller annan motsvarande examen samt lång och mångsidig erfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete. Vid en examen för laddare med kompetens att avfyra effekter får en person som har kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter eller komptensbrev för överladdare bistå som sakkunnig. Av denne krävs dessutom och mångsidig erfarenhet av att arbeta som laddare med kompetens att avfyra effekter.

9 §
Nämnden för laddarutbildning

Nämnden för laddarutbildning har till uppgift att planera och följa laddarutbildningen, ge förslag till minimilängd för utbildningen, ge utlåtanden i fråga om de sakkunnigas kompetens och bistå i frågor som gäller förhör. Nämnden kan ge rekommendationer och utlåtanden även i andra frågor som gäller utbildningen av laddare.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter nämnden för fyra år åt gången. Nämnden har en ordförande och en vice ordförande. Dessutom har nämnden tre andra medlemmar, som var och en har en personlig ersättare. Utöver dessa kan nämnden ha sakkunnigmedlemmar. Den sakkunskap som finns vid arbetarskyddsmyndigheterna, vid behöriga arbetsmarknadsorganisationer och inom utbildningen för laddare ska vara företrädd i nämnden.

10 §
Anmälningar som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården gör till regionförvaltningsverket

I en anmälan som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör till regionförvaltningsverket ska följande uppges:

1) anmälarens namn, utbildning eller yrkesställning och arbetsplats med tillhörande kontaktuppgifter,

2) personuppgifter för den som är föremål för anmälan,

3) specificerade uppgifter om en eventuell nöd- eller brottsanmälan om den händelse som ligger till grund för den aktuella anmälan.

Det ska också specificeras på vilken av de följande orsakerna anmälan grundar sig:

1) personen har oberoende av egen vilja tagits in för psykiatrisk vård på grund av att denne efter ett självmordsförsök med stöd av 8 § 1 mom. 2 punkten i mentalvårdslagen (1116/1990) bedömts ha ett sådant vårdbehov för en mentalsjukdom av sådan art att den allvarligt kan äventyra den intagnas hälsa eller säkerhet,

2) personen har vid en sinnesundersökning, en farlighetsbedömning eller annan rättspsykiatrisk undersökning konstaterats vara farlig för sig själv eller för någon annan,

3) personen har bedömts vara farlig för sig själv eller för någon annan på grundval av en uppgift i patientjournalen om våldsamt eller hotfullt uppträdande och på grundval av ett personligt möte,

4) personen har uppträtt våldsamt eller hotat med våld vid ett besök hos läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården,

5) personen har ansetts vara olämplig att inneha eller använda explosiva varor på någon annan grund som specificeras i anmälan.

11 §
Anmälningsförfarande och behandlingen av anmälningar

Anmälan enligt 10 § ska göras på en blankett där de uppgifter som avses i 10 § kan fyllas i. Regionförvaltningsverket fastställer blanketten.

Anmälan ska lämnas in skriftligen till regionförvaltningsverket.

Vid regionförvaltningsverket får anmälningarna behandlas av personer med rätt att behandla kompetensbrev för laddare.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

När förordningen träder i kraft fortsätter kompetensbreven att gälla. De byts ut på följande sätt i samband med förnyande:

1) kompetensbrev för sprängare i klasserna A–D och F byts ut mot kompetensbrev för yngre laddare till att gälla ett visst slags arbete grundat på innehavarens arbetserfarenhet,

2) kompetensbrev för sprängare i klass E byts ut mot kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter, dock så att kompetensbrev för en person som utfört sprängningar i laboratorium byts ut mot kompetensbrev för yngre laddare och till att gälla sprängningar i laboratorium,

3) kompetensbrev för laddare byts ut mot kompetensbrev för äldre laddare i arbete ovan och under jord,

4) kompetensbrev för överladdare byts ut mot kompetensbrev för överladdare i arbete ovan och under jord,

Personer som när denna förordning träder i kraft är innehavare av kompetensbrev för laddare eller överladdare och har sådan arbetserfarenhet som avses i 9 § 1 mom. i lagen om laddare får dessutom kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter.

Personer som när denna förordning träder i kraft är innehavare av kompetensbrev för överladdare och har sådan arbetserfarenhet som avses i 9 § 5 mom. i lagen om laddare får kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare efter att senast den 31 december 2019 ha genomgått det förhör som krävs för kompetensbrevet i fråga.

Sådana av social- och hälsovårdsministeriet utsedda examinatorer vars förordnande är i kraft vid ikraftträdandet av denna förordning jämställs med de sakkunniga som utsetts av regionalförvaltningsverket och får kompetensbrev för överladdare och ansvarig sprängarbetsledare.

Helsingfors den 16 juni 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Marianne Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.