438/2016

Helsingfors den 9 juni 2016

Finansministeriets förordning om fondprospekt

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § 3 mom. och 115 j § 1 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 92 § 3 mom. i lag 224/2004 och 115 j § 1 mom. i lag 1490/2011:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller minimikraven på och utformningen av informationen i ett fondprospekt enligt 92 § i lagen om placeringsfonder (48/1999).

2 §
Informationen i fondprospekt

Fondprospekt ska dateras och tydligt rubriceras som fondprospekt så att de kan skiljas från andra prospekt. Den information som enligt bestämmelserna ska framgå av prospektet ska utformas tydligt och begripligt med beaktande av den typiska investerarmålgruppen för placeringsfonden. Fondprospektet ska på begäran tillhandahållas kunden i skriftlig form.

Om ett fondprospekt består av separata delar, ska dessa delar tydligt anges.

3 §
Uppgifter om placeringsfonden

Av ett fondprospekt ska framgå

1) placeringsfondens namn,

2) senaste fastställelsedatum för placeringsfondens stadgar och den stat där fastställelsen skett, datum då verksamheten inleddes samt placeringsfondens verksamhetsperiod, om en sådan har bestämts,

3) var placeringsfondens årsberättelse och halvårsrapport tillhandahålls,

4) tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

5) namnen på placeringsfondens revisorer och revisorssuppleanter eller namnet på den godkända revisionssammanslutningen,

6) principerna och metoderna för värdering av placeringsfondens tillgångar,

7) den omständigheten att en fondandel berättigar till en viss andel av placeringsfondens tillgångar, beroende på det sammanlagda antalet fondandelar med hänsyn till de relativa värdena av fondandelsserierna och fondandelsarterna,

8) information om fondandelsägarstämman och om rätten att utöva rösträtt vid denna,

9) information om de reglerade marknadsplatser där fondandelarna är föremål för handel på en reglerad marknad,

10) de i stadgarna bestämda tidpunkterna för emission av andelar och i vilka situationer emission och inlösen av fondandelar kan avbrytas,

11) hur och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna fastställs,

12) var och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna offentliggörs,

13) målen med ägarstyrningen av placeringsfonden,

14) placeringsfondens fusionshistoria.

Om sammanlagt mer än en tiondel av placeringsfondens tillgångar enligt fondens stadgar kan investeras i andra placeringsfonders, fondföretags eller alternativa investeringsfonders andelar, ska av placeringsfondens fondprospekt speciellt framgå maximibeloppet av förvaltningsprovisionerna för skötseln av placeringsfonden och de placeringsfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder som placeringsfonden investerar i.

4 §
Uppgifter om placeringsfondens investeringar

Av ett fondprospekt ska kortfattat framgå

1) placeringsfondens investeringsverksamhet, dess mål och de särskilda risker som är förenade med investeringarna,

2) placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en därmed förknippad varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade,

3) placeringsfondens investerarmålgrupp.

Av uppgifterna i 1 mom. 1 punkten ska åtminstone framgå

1) om målet i investeringsverksamheten eftersträvas med aktiva eller passiva förmögenhetsförvaltningsmedel,

2) de huvudsakliga investeringsobjekten,

3) i fråga om placeringsfonder som investerar i räntebärande investeringsobjekt, de eventuella begränsningar som gäller genomsnittlig giltighetstid för ränteinvesteringarna,

4) i fråga om placeringsfonder som investerar i aktier, de eventuella begränsningar som gäller investeringsgraden på aktiemarknaden.

Om en placeringsfond investerar i derivatkontrakt, ska av den information som avses i 1 mom. 1 punkten speciellt framgå om derivatkontrakten enbart kan användas som skydd mot riskerna i investeringsverksamheten eller också annars som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Av den information som avses i 1 mom. 1 punkten ska dessutom framgå om placeringsfondens värde tenderar att variera avsevärt enligt sammansättningen av fondens tillgångar eller de metoder som används vid förvaltningen av tillgångarna.

Av det fondprospekt som gäller en placeringsfond som avses i 76 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska det tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i momentet. I fondprospektet ska dessutom de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär anges som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

5 §
Uppgifter om investering i placeringsfonden

I ett fondprospekt ska

1) ges en för andelsägarna behövlig kort redogörelse för den beskattning som tillämpas på placeringsfonden och enskilda andelsägare,

2) anges de avgifter som tas ut av fondandelsägarna för teckning och inlösen av fondandelar samt hur avgifterna beräknas,

3) anges övriga eventuella kostnader som under ett års tid föranleds av verksamheten eller hur de beräknas, indelade i kostnader som placeringsfonden och kostnader som dess andelsägare ska betala,

4) anges storleken på samt beräkningen av och sättet för utbetalning av arvoden och ersättningar från placeringsfonden till fondbolaget, förvaringsinstitutet och tredje man under ett års tid,

5) anges när, var och hur fondandelarna emitteras och inlöses,

6) anges när, var och hur avkastningen av fondandelarna utbetalas,

7) anges när, var och hur fondandelsvärdet offentliggörs.

Av uppgifterna i 1 mom. 3 punkten ska framgå placeringsfondens investeringars omsättningshastighet samt en redogörelse för hur den beräknas.

Om de kostnader som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten och som betalas från placeringsfondens tillgångar inte kan anges för att placeringsfonden är ny, ska kostnaderna beräknas med utgångspunkt från förväntade totala kostnader.

6 §
Uppgifter om fondbolaget

I ett fondprospekt ska

1) anges firma och hemstat för det fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) anges i vilken grad fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet,

3) anges fondbolagets hemort och administrativa huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

4) anges datum då fondbolaget grundades samt dess verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

5) anges fondbolagets verksamhetsområde,

6) anges om fondbolaget också har auktorisation att verka som förvaltare av alternativa investeringsfonder eller om det är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7) ges uppgifter om andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget,

8) ges uppgifter om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av ett fondbolag som har auktorisation att verka som förvaltare av alternativa investeringsfonder eller är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder,

9) anges namnen på medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse,

10) anges namnet på fondbolagets verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare,

11) anges fondbolagets aktiekapital.

I fondprospektet ska i detalj redogöras för de i 1 mom. 9 och 10 punkten avsedda personernas viktigaste sysselsättningar utanför fondbolaget, om dessa har betydelse från fondbolagets synpunkt.

Bestämmelser om de uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som ska anges i fondprospektet finns i 92 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder.

7 §
Uppgifter om förvaringsinstitutet

Fondprospektet ska innehålla

1) firman för placeringsfondens förvaringsinstitut, dess företags- och organisationsnummer eller motsvarande identifieringsuppgift, post- och besöksadress samt övriga eventuella kontaktuppgifter som förvaringsinstitutet meddelat,

2) förvaringsinstitutets hemort och administrativa huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

3) en beskrivning av förvaringsinstitutets uppgifter och av eventuella intressekonflikter som kan uppstå,

4) en beskrivning av utläggningen av förvaringen av tillgångar samt en förteckning över de tredje parter till vilka förvaringen lagts ut och över de parter till vilka den förstnämnda tredje parten vidaredelegerat förvaringen samt en beskrivning av eventuella intressekonflikter som utläggningen och vidaredelegeringen orsakar,

5) information om att de uppdaterade uppgifter som avses i 1—4 punkten på begäran tillhandahålls investerarna.

8 §
Undantag i fråga om fondprospektets innehåll

De uppgifter som avses i 3, 6 och 7 §, med undantag för de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1—3 punkten, kan utelämnas ur fondprospektet om de framgår av placeringsfondens stadgar som har fogats till fondprospektet.

9 §
Fondprospekt om matarfonder

Utöver vad som föreskrivs i 3—8 § ska fondprospekt som offentliggörs om matarfonder innehålla

1) uppgift om att minst 85 procent av matarfondens tillgångar stadigvarande placeras i mottagarfondens tillgångar,

2) uppgifter om placeringsmål och placeringsinriktning och de risker som särskilt är förenade med dessa samt om huruvida matarfondens och mottagarfondens resultat är identiska eller i vilken utsträckning och av vilka skäl de skiljer sig åt samt en beskrivning av placeringar enligt 115 a § 1 mom. i lagen om placeringsfonder,

3) en kort beskrivning av mottagarfonden, dess organisation, placeringsmål och placeringsinriktning samt om de risker som särskilt är förenade med dessa,

4) en sammanfattning av det avtal som det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingått enligt 115 d § 1 mom. i lagen om placeringsfonder eller av de interna uppförandereglerna enligt 2 mom.,

5) uppgift om hur andelsägarna kan få ytterligare information om mottagarfonden eller det avtal som avses i 4 punkten,

6) beskrivning av betalningar och kostnadsersättningar för att matarfondens tillgångar placeras i mottagarfonden samt uppgift om de totala avgifter som debiteras av matarfonden och mottagarfonden,

7) beskrivning av de skattemässiga konsekvenserna för matarfonden av dess placering av tillgångar i mottagarfonden.

10 §
Information som ska ges i placeringsfondens värdstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om andelar i en placeringsfond marknadsförs i placeringsfondens värdstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat), ska av fondprospektet framgå information om rutinerna för utbetalningar till andelsägare eller inlösen av andelar och tillhandahållande av information om placeringsfonden i EES-värdmedlemsstaten.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om fondprospekt (236/2014).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingfors den 9 juni 2016

Finansminister
Alexander Stubb

Konsultativ tjänsteman
Irmeli Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.