437/2016

Helsingfors den 9 juni 2016

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom. och 126 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder, 5 a § 1 mom. och 9 § 1 mom. i lag 163/2014 och 126 b § 2 mom. i lag 224/2004:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för fondbolag enligt 5 a § i lagen om placeringsfonder (48/1999),

2) verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut enligt 9 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder, eller

3) tillstånd för fondbolag att etablera en filial i ett tredjeland enligt 126 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder.

2 §
Utredning om fondbolag under bildning

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag ska av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, eventuella bifirmor, hemort, post- och besöksadress, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman inklusive eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för fondbolag, och av vilket det framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som fondbolag och det förfarande som ska tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) en utredning av vilken det framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen, i enlighet med vad som bestäms i 5 kap. 30 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006),

4) handelsregisterutdrag över bolaget.

Om verksamhetstillstånd för fondbolag söks för ett bolag under bildning, ska det av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, eventuella bifirmor, bolagets hemort, huvudkontor i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag under bildning ska, inklusive eventuella bilagor, fogas

1) ett utdrag ur eller en kopia av beslutet att bilda fondbolaget, om en juridisk person är stiftare,

2) ett handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer, eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) en kopia av stiftelseurkunden,

4) en kopia av ett eventuellt protokoll från den konstituerande stämman.

Vad som föreskrivs i 1—4 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om sökanden och det bolag som är under bildning.

3 §
Verksamhet

I ansökan om verksamhetstillstånd ska fondbolaget beskriva den verksamhet enligt 5 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfonder som fondbolaget ämnar bedriva. Ett förvaringsinstitut ska i sin ansökan beskriva den verksamhet enligt 9 § i lagen om placeringsfonder som förvaringsinstitutet ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag och som avses i 6 § i lagen om placeringsfonder inte har betalats in vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska en utredning om de förbindelser som gäller inbetalningen av aktiekapitalet fogas till ansökan. Utredningen ska innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom för varje tecknare som är en juridisk person fogas en kopia av tecknarens beslut om tecknande av aktier och handelsregisterutdrag samt för varje tecknare som är en fysisk person tecknarens ämbetsbetyg.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett fondbolag har betalats in till fullt belopp vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har betalats in är i bolagets ägo och besittning, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska också fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om inbetalning av aktiekapital har följts.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska till ansökan fogas ett yttrande enligt 2 kap. 8 § 4 mom. eller 9 kap. 14 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om förvaringsinstitutets aktiekapital enligt 10 § i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

5 §
Utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan ska framgå de ägare av fondbolaget som har sådan ägarandel av fondbolagets aktier som avses i 16 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Av ansökan ska framgå storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan ska fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar om de fysiska personer som är ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar om de juridiska personer som är ägare. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom. ska det till ansökan fogas en sådan anmälan inklusive bilagor som avses i 16 § i lagen om placeringsfonder och som det föreskrivs om i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (208/2014). Om ägaren är en juridisk person och en del av en koncern, ska det till ansökan fogas koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna. Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Om inte en enda ägare har en sådan ägarandel som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen kräva att uppgifterna enligt 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska lämnas om ägarna i förvaringsinstitutet samt om ägarnas ägarandelar.

6 §
Ledningen vid fondbolaget och förvaringsinstitutet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska det fogas utdrag ur eller kopior av behövliga protokoll från den konstituerande stämman, bolagsstämman och styrelsens sammanträden eller andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens eventuella ställföreträdare och de som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. I ansökan ska dessutom uppges kontaktuppgifter för de ovannämnda personer som hör till ledningen, om dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Till ansökan ska också fogas ämbetsbetyg eller motsvarande handlingar för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföreträdare för verkställande direktören, ska det av ansökan framgå under vilka förutsättningar en ställföreträdare träder i verkställande direktörens ställe när denne är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning ställföreträdarna för verkställande direktören ska träda in.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om ett förvaringsinstituts ledning som ska lämnas i en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitutet.

7 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om fondbolagets och förvaringsinstitutets ledning

För att man ska kunna utreda om de som hör till fondbolagets ledning är lämpliga och tillförlitliga ska följande uppgifter och utredningar om dem fogas till fondbolagets ansökan om verksamhetstillstånd

1) en meritförteckning som innehåller personens fullständiga namn, personbeteckning, födelseort, utbildning, ställning i fondbolaget och eventuella tidigare uppgifter inom finanssektorn, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) en detaljerad utredning om personens uppgifter och ansvar i fondbolaget,

3) utredning om att personen inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom,

4) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

5) utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregister,

6) utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister,

7) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla fondbolagets namn, personens fullständiga namn, personbeteckning, eventuella tidigare namn och födelseort, samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften eller utredning om en förseelse som personen har fått en sådan anmärkning för,

8) information om resultatet av eventuell annan utredning som någon annan finansinspektionsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet,

9) uppgifter om personen är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings styrelse eller förvaltningsråd, eller om personen hör till ledningen i en annan sammanslutning,

10) utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska i fråga om en sammanslutning som är sådan ägare av fondbolaget som avses i 5 § fogas i 1 mom. avsedda uppgifter och utredningar om varje medlem och suppleant i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan, om verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare samt om övriga som hör till den högsta ledningen, om sammanslutningen har en sådan ägarandel i fondbolaget som avses i 5 § 1 mom. Motsvarande utredning ska ges om andra som utövar faktisk bestämmanderätt i sammanslutningen i fråga. Dessutom ska motsvarande utredning ges om fysiska personer som är ägare, om deras ägarandel uppgår till minst tio procent.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 5 e § i lagen om placeringsfonder avsett ärende, ska ett av en myndighet eller någon annan registerförare utfärdat registerutdrag eller intyg som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag fogas till ansökan.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut och som gäller lämpligheten och tillförlitligheten i fråga om en person som hör till ledningen.

8 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning om sådana betydande bindningar som avses i 5 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt den utredning om betydande bindningar enligt 10 b § 1 mom. i lagen om placeringsfonder som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

9 §
Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska framgå namnen på fondbolagets revisorer och deras suppleanter samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan CGR-revisor eller revisionssammanslutning som avses i 36 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Av ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska framgå namnet på förvaringsinstitutets revisor och eventuella revisorssuppleant, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Till ansökan ska dessutom fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets eller sammanslutningens revisorer.

10 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och förvaringsinstitutets finansiella verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan.

Fondbolagets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt av verksamhetens fördelning på fondverksamhet, verksamhet med nära anknytning till fondverksamheten och tillhandahållande av andra tjänster enligt 5 § i lagen om placeringsfonder, och utredning om kundkretsen, personalen och ersättningssystemen,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av teckning och inlösning av fondandelar och av beräknandet av fondandelsvärdet,

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

4) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggande av tillräcklig soliditet och, om bolaget ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, en plan för tryggandet av likviditeten,

5) en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud och andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad inklusive ombudens namn och kontaktuppgifter.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den tilltänkta verksamhetens art och omfattning,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser för resultat och balansräkning inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

3) utredning om att kapitalkraven enligt 10 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder uppfylls,

4) utredning om att lägga ut förvaringen av tillgångar på entreprenad.

Om det bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag sedan tidigare bedriver affärsverksamhet, ska bokslutsuppgifterna fogas till ansökan, och om en sökande är en del av en koncern ska koncernbokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna fogas till ansökan. Om det senaste bokslutet har gjorts upp tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska det till ansökan dessutom fogas en av fondbolagets styrelse daterad och undertecknad redogörelse för händelser som inträffat efter det att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt för bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 4 mom. gäller på motsvarande sätt den redogörelse som ska fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) en kopia av fondbolagets ansökan om medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd,

2) en utredning om tillgången på kapital (kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

11 §
Organisering av verksamheten, intern kontroll och riskhantering

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas

1) en beskrivning av fondbolagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande,

2) en utredning om antalet anställda och de krav på yrkeskompetens som ställs på personalen,

3) en beskrivning av de arrangemang som vidtagits för att organisera ett noggrant utförande av uppdrag,

4) en beskrivning av de organisatoriska och administrativa arrangemang som syftar till att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter,

5) en beskrivning av privata transaktioner som genomförs av personer med inflytande i fondbolaget,

6) en beskrivning av reklamationshanteringen,

7) en beskrivning av de principer som tillämpas på incitament,

8) förvaringsinstitutsavtalet eller ett utkast till förvaringsinstitutsavtal,

9) en beskrivning av hur bedömningen av den interna kontrollen, av riskhanteringen och av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

10) en beskrivning av de system och metoder med vars hjälp fondbolaget ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 4 a kap. i lagen om placeringsfonder,

11) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

12) en beskrivning av hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

13) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, av riskhanteringen och av den interna kontrollen av funktioner som bedrivs genom ombud och av andra funktioner som ska läggas ut på entreprenad,

14) en utredning om bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

15) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som ska läggas ut på entreprenad,

16) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna i fråga om datasäkerheten och av hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

17) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten,

18) en utredning om hur fondbolaget har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

19) kontinuitetsplaner i fråga om fondbolagets centrala funktioner.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för fondbolagets beslutsfattande organ samt de interna verksamhetsregler som tillämpas i fondbolaget.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska i fråga om en organisering av verksamheten fogas en beskrivning av bokföringssystemet för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument samt de beskrivningar och utredningar som motsvarar de beskrivningar och utredningar som enligt 1 mom. 1, 2, 4, 9—11 och 13—19 punkten och 2 mom. ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag.

12 §
Krav på organiseringen av verksamhet som gäller tillhandahållande av investeringstjänster och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster som ska tillhandahållas ska till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om hur fondbolaget ser till att de bestämmelser följs som gäller organiseringen av verksamheten och förfaringssätten i kundförhållanden och som har samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster liksom att de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk följs.

13 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare och fondbolagets kunder, och om att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna och föreskrifterna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Till ansökan ska vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna och om utbildningsprogrammet för personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller på motsvarande sätt den utredning om systemet för identifiering och igenkännande av fondandelsägare eller blivande fondandelsägare som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut.

14 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera en filial i ett tredjeland

Ett fondbolag som fått verksamhetstillstånd i Finland ska till en ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (tredjeland) foga

1) en kopia av det beslut att etablera en filial i ett tredjeland som fondbolagets behöriga förvaltningsorgan har fattat,

2) ett tillstånd att etablera en filial, utfärdat av den behöriga myndigheten i tredjelandet, om ett sådant tillstånd krävs i tredjelandet i fråga,

3) en utredning om den lagstiftning i tredjelandet som gäller fondbolagens verksamhet och tillsynen över dem,

4) en utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) en utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) en utredning om filialens placering i fondbolagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning och en i 14 § 1 mom. avsedd utredning om dessa personer,

10) en utredning om hur fondbolagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

11) en utredning om rapporteringen mellan fondbolaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur det ordnas.

15 §
Påföljder

Straff för överträdelse av denna förordning finns i 16 kap. 5, 7 och 8 § i strafflagen (39/1889).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (232/2014).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingfors den 9 juni 2016

Finansminister
Alexander Stubb

Konsultativ tjänsteman
Irmeli Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.