436/2016

Helsingfors den 8 juni 2016

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 29 a §, 69 a § och 92 §, av dem 29 a § sådan den lyder i förordning 426/2012 och 69 a § i förordning 1321/2015, samt

ändras 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom., 18 §, den svenska språkdräkten i 19 §, 27, 29, 31, 32, 69, 70, 83 §, 91 § 2 mom. och 94 § 1 mom. 1 punkten, av dem 10 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 597/2010, 11 a § 2 mom., 32, 69 och 70 § sådana de lyder i förordning 805/2012, 18 § och 91 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 513/2014, 19 § sådan den lyder i förordning 81/2009, 27 § sådan den lyder i förordning 1321/2015, 31 § sådan den lyder i förordning 1280/2013 och 94 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 81/2009, som följer:

10 §
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska bestå av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, avdelningscheferna, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster, protokollchefen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören, datadirektören, personaldirektören, sektorchefen för fastighets- och upphandlingstjänster, säkerhetsdirektören, chefen för enheten för utvecklingsutvärdering och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten samt representanter som utses av personalorganisationerna.


11 §
Nyckelgruppen

Nyckelgruppen ska förberedelsevis behandla ärenden som gäller besättande av följande tjänster och uppdrag:

1) uppdragen som statssekreterare som kanslichef och understatssekreterare,

2) tjänsterna som administrationsdirektör och kommunikationsdirektör,

3) uppdragen som avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster, protokollchef, biträdande avdelningschef och biträdande protokollchef,

4) uppdraget som inspektören inom utrikesförvaltningen, samt

5) uppdragen som beskickningschef och ambulerande ambassadör med undantag av uppdraget som chef för ett konsulat med utsänd konsul och som chef för ett vicekonsulat.


11 a §
Urvals- och utbildningsgruppen

Ordförande för gruppen är den understatssekreterare som ansvarar för tjänsterna, vice ordförande personaldirektören och sekreterare en tjänsteman som förordnas av personalförvaltningen. Övriga medlemmar i gruppen är administrationsdirektören, chefen för personalplaneringsenheten, chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa, diplomatkursens kurator samt representanter som utses av personalorganisationerna. Vidare kan högst två andra personer som inte är tjänstemän inom utrikesförvaltningen kallas till medlemmar i gruppen. Gruppen sammankallas på det sätt som ordföranden bestämmer.

18 §
Ministeriets organisation

I enlighet med statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) finns det vid ministeriet en politisk avdelning, en avdelning för externa ekonomiska relationer, en utvecklingspolitisk avdelning, en Europaavdelning, en östavdelning, en avdelning för Amerika och Asien, en avdelning för Afrika och Mellanöstern samt en kommunikationsavdelning. Utanför indelningen i avdelningar finns rättstjänsten, allmänhetstjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster, ekonomienheten, enheten för intern revision, enheten för planering och forskning samt enheten för utvecklingsutvärdering.

Vid ministeriet finns dessutom den nationella säkerhetsmyndigheten.

19 §
Politiska avdelningens organisation

Vid politiska avdelningen finns följande enheter:

1) säkerhetspolitik och krishantering,

2) vapenkontroll,

3) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

4) människorättspolitik, och

5) FN och allmänna globala ärenden.

27 §
Organisationen för administrativa tjänster

Till administrativa tjänster hör följande enheter:

1) personalplanering,

2) personaltjänster,

3) personalutveckling och arbetshälsa,

4) informations- och tjänstehantering,

5) kommunikationscentralen,

6) fastighets- och upphandlingstjänster, och

7) säkerhet.

Enheterna för personalplanering, personaltjänster samt personalutveckling och arbetshälsa lyder under personaldirektören. Enheten för informations- och tjänstehantering och kommunikationscentralen lyder under datadirektören.

29 §
Organisationen för allmänhetstjänster

Till allmänhetstjänsterna hör följande enheter:

1) konsulära ärenden,

2) inrese- och passärenden, samt

3) servicecentret för inresetillstånd.

31 §
Politiska avdelningens uppgifter

Till den politiska avdelningens uppgifter hör

1) Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska frågor och säkerhetsfrågor,

2) EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp),

3) EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP),

4) Nordatlantiska förbundet (Nato) och Natosamarbetet,

5) det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet,

6) militär och civil krishantering,

7) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

8) Europarådet,

9) vapenkontroll och nedrustning, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, exportkontroll av försvarsmateriel och försvarsmaterielssamarbete,

10) tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg,

11) människorättspolitik, allmänna frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratifrågor,

12) allmänna FN-frågor, samordning av FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsråd,

13) hantering av globala frågor,

14) frågor som gäller fredsmäkling, samt

15) att delta i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedning i samarbete med rättstjänsten.

32 §
Uppgifter vid avdelningen för externa ekonomiska relationer

Till uppgifterna vid avdelningen för externa ekonomiska relationer hör:

1) Europeiska unionens gemensamma handelspolitik,

2) frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

5) ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor,

6) beredning, utvärdering och samordning av den allmänna politiken för främjande av Finlands export och företagens internationalisering,

7) exportkontroll av produkter med dubbel användning, exporttillståndsärenden och samordning av exportkontrollfrågor samt internationellt exportkontrollsamarbete,

8) främjande och skydd av finländska investeringar,

9) internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och lagberedning i ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter,

10) övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och

11) frågor som hänför sig till internetekonomi.

69 §
Beslutanderätt för chefen för personaltjänster

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör chefen för personaltjänster följande ärenden:

1) förmåner och ersättningar som beror på anställningsförhållandet samt återkrav av dem, om inte ärendet hör till någon annan tjänsteman,

2) avtal om sparad ledighet eller om byte av semesterpenning till ledighet med lön,

3) permanent tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor i Finland, och

4) betalning av ersättningar enligt lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).

70 §
Beslutanderätt för chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa ärenden som gäller användningen av utbildningsanslagen, om inte annat bestäms till någon del.

83 §
Beslutanderätt för chefen för enheten för inrese- och passärenden

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör chefen för enheten för inrese- och passärenden följande ärenden:

1) beviljande, indragning och omhändertagande av tjänste- och tjänsteresepass, och

2) beviljande av rätt för namngivna finska medborgare som tjänstgör vid en beskickning och finska medborgare som tjänstgör vid honorärkonsulat att utfärda pass och visum.

91 §
Beslutanderätten i planering, genomförande och övervakning av utvecklingssamarbetet

Avdelningschefen avgör följande frågor som avses i 1 mom.:

1) avtal och andra förbindelser som gäller utvecklingssamarbete med och bistånd till främmande stater, mellanstatliga internationella organisationer och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut när det gäller ärenden som hör till ministeriets behörighet och något annat inte följer av internationella överenskommelser,

2) återkrav och avstående från återkrav av understöd eller någon annan ekonomisk förmån, och

3) överföring av frågor som rör misstankar om missbruk av utvecklingssamarbetsanslag till utomstående undersökningsmyndighet, om någon annan än en anställd inom utrikesförvaltningen misstänks för missbruket.


94 §
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) understatssekreteraren som är ställföreträdande statssekreterare som kanslichef för statssekreteraren som är kanslichef;Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 8 juni 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.