431/2016

Helsingfors den 9 juni 2016

Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande och användning av statsunderstöd avsett för utvecklande av näringarna på landsbygden i enlighet med statsbudgeten.

2 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas företag och andra sammanslutningar.

3 §
Allmänna krav på verksamhet som kan beviljas understöd

Understöd kan beviljas sådana mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma inom primär produktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter och som avses i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Understöd beviljas inte företag som avses i artikel 1.5 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden och som med stöd av ett beslut av Europeiska kommissionen är föremål för krav på återbetalning av stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Understöd beviljas inte heller sådana företag i svårigheter som avses i artikel 1.6 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

4 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för jordbruksrådgivningstjänster förutsatt att understödstagarens verksamhet bedömd som en helhet är riksomfattande verksamhet som omfattar hela landet.

Understöd kan beviljas för åtgärder som syftar till modernisering, uppbyggnad av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande av entreprenörskap och om vilka det föreskrivs i artikel 22.3 c i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

När det gäller verksamhet som understöds ska villkoren i artikel 22.5—22.8 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden tillämpas.

5 §
Understödets belopp

Det beviljade understödets maximibelopp är 50 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att den understödda verksamhetens mål ska nås.

6 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är de behövliga och skäliga kostnader som föranleds av den verksamhet som understöds. Allmänna förvaltningskostnader och andra kostnader som fördelas på den understödda verksamheten kan godtas endast till den del som de hänförs till den understödda verksamheten.

Understöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av de kostnader som avses i 1 mom., om understödstagaren visar upp ett intyg från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning om att de kostnader som gäller den aktuella verksamheten inte kan dras av i understödstagarens verksamhet.

7 §
Begränsningar av de godtagbara kostnaderna

Understöd beviljas inte för kostnader som föranleds av

1) representationsutgifter,

2) finansiella kostnader,

3) intressebevakning,

4) kostnader som betalas som naturaförmån.

Understöd beviljas inte för kostnader som ersätts med stöd av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014).

8 §
Ansökan om understöd

Understöd söks hos jord- och skogsbruksministeriet på en av ministeriet fastställd blankett vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Understödet ska sökas innan verksamheten inleds.

I ansökan ska följande uppgifter ges:

1) kontaktinformation för sökanden och en eventuell mottagare av överfört understöd enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) samt ansvariga personer,

2) verksamhetsplanen och den fastställda budgeten för det år för vilket understöd söks,

3) storleken på det understöd som söks och en redogörelse för andra offentliga stöd som sökts för verksamheten,

4) på begäran uppgifter om offentliga understöd som den sökande har fått för verksamheten under de tre föregående åren,

5) på begäran verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för den senast avslutade räkenskapsperioden.

Om understöd söks för endast en del av den sökandes verksamhet, ska verksamhetsplanen och budgeten göras upp på så sätt att den verksamhet som statsunderstödet ska användas för uppges separat i dem.

9 §
Redogörelse för användningen av statsunderstödet

Understödstagaren ska ge jord- och skogsbruksministeriet en redogörelse för användningen av understödet inom tre månader från det att den understödda verksamheten har upphört. Redogörelsen ska ges på en av jord- och skogsbruksministeriets fastställd blankett.

Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter:

1) en redogörelse för användningen av understödet enligt den budgetspecifikation som ingår i ansökan,

2) revisorns utlåtande om huruvida understödet har använts enligt understödsbeslutet och huruvida de uppgifter om användningen av medlen som lämnats hos den beviljande myndigheten stämmer överens med understödstagarens bokföring.

Understödstagarens verksamhetsberättelse och bokslut ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet genast när de är färdiga, dock senast inom sex månader från det att den understödda verksamheten upphörde.

Om understödet överförs till någon annan i enlighet med 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen, ska en redogörelse för överföringen av understödet och uppgifter enligt 2 mom. också för mottagaren av överfört understöd samt på begäran en kopia av det avtal som gäller överföringen lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Bokföring

Understödstagaren och den eventuella mottagaren av överfört understöd ska bokföra den understödda verksamheten enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet. Understödstagaren ska bevara alla verifikat som hänför sig till den verksamhet som understöds i enlighet med bokföringslagen.

11 §
Statsbidragsmyndighet

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till ansökan om, beviljande av och betalning av understöd.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 aukusti 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002).

En förutsättning för beviljande och utbetalning av understöd är att Europeiska unionens förfarande för anmälan av statligt stöd fullföljs så att Europeiska kommission inte motsätter sig de förutsättningar för beviljande av stöd som föreskrivs i denna förordning.

13 §
Övergångsbestämmelse

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.