363/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 11 § 2 mom., 22 § 3 mom., 28 § 1 och 4 mom., 106 § och 112 § 3 mom.,

av dem 11 § 2 mom. och 22 § 3 mom. sådana de lyder i lag 70/2015 samt 106 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1081/2012 70/2015, som följer:

11 §
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det är fråga om förnyelse av ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller ersättande av ett sådant körkort med ett nytt.

22 §
Körkortens giltighetstid

Om kategorierna för ett körkort som avses i denna paragraf utökas under körkortets giltighetstid, ska ett nytt körkort utfärdas för ny sådan tid som avses i 1 eller 2 mom. Ett körkort som utfärdas för att i kortet införa eller stryka en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten eller för att sänka körkortskategorin för någon annan angiven tid än den som avses i 15 a § 1 mom. är giltigt till samma datum som det körkort som ligger till grund för utfärdandet av kortet.


28 §
Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort kan få en duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 mom. 2 och 3 punkten uppfylls och körkortet har beviljats i Finland. En duplett kan dock med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av körkortet har sin vanliga vistelseort i någon annan stat än en EU- eller EES-stat.


Dupletten är giltig till samma datum som det körkort som ligger till grund för utfärdandet av dupletten, om giltighetstiden för det körkort som ligger till grund för utfärdandet av dupletten motsvarar de tider som avses i 22 §.


106 §
Övergångsbestämmelser om körkort

Om en godkänd förarexamen har avlagts eller ett beslut om beviljande av körkort, när förarexamen inte krävs för utlämnande av körkortet, har fattats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska på körkortet tillämpas de bestämmelser som gällde före den nämnda ikraftträdandedagen. Dessa körkort och de körkort som har utlämnats före den ovan avsedda ikraftträdandedagen gäller till det datum som anges i dem, dock i högst 20 år från och med den nämnda ikraftträdandedagen. För att körkortet ska fortsätta gälla från den 19 januari 2033 ska det före nämnda dag förnyas så att det överensstämmer med denna lag.

Om kategorierna för ett sådant i 1 mom. avsett körkort som är giltigt tills innehavaren av körkortet fyller 70 år utökas, ska det nya körkortet utfärdas för en tid som anges i 22 § 1 eller 2 mom. Förfarandet är detsamma om en duplett av ett sådant körkort utfärdas eller om ett nytt körkort som ersätter körkortet utfärdas för att en anteckning om ett villkor, en begränsning eller yrkeskompetens ska införas eller strykas i körkortet eller för att körkortskategorin ska sänkas. Detsamma gäller nya dupletter eller ersättande körkort som utfärdas på basis av sådana ovan avsedda dupletter av körkort eller ersättande körkort som inte utfärdats med tillämpning av tider motsvarande dem som anges i 22 § 1 eller 2 mom. På andra i 1 mom. i denna paragraf avsedda körkort tillämpas 22 § 3 mom., om körkortskategorin ändras, och 28 § 4 mom., om en duplett eller ett annat ersättande körkort utfärdas.

Ett körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat än Finland i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. erkänns ömsesidigt så länge körkortet är i kraft, dock högst till och med den 18 januari 2033. Om innehavaren av ett körkort uppfyller förutsättningarna enligt 12 § för beviljande av körkortstillstånd, förnyas körkortet med iakttagande av 27 § på ansökan som ett körkort som överensstämmer med denna lag.

Om ett körkort som utfärdats enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. innehåller villkor om backspegel till höger, ska det nya körkortet eller en duplett utfärdas utan detta villkor, om inte tillståndsbeslutet särskilt kräver något annat.

Den som innehar ett körkort som är utfärdat enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. får beviljas en duplett enligt denna lag trots att körkortet finns kvar och inte har blivit förstört.

112 §
Övergångsbestämmelser om medicinska krav och läkarintyg

En i Finland varaktigt bosatt körrättsinnehavare som i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. har körrätt för lastbil eller buss fram till 70 års ålder ska, för att hålla sin körrätt i kraft, inom två månader från det att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 och 65 år för polisen visa upp ett läkarutlåtande om att de medicinska kraven för körkortet är uppfyllda. Denna skyldighet föreligger dock inte, om det när tidsfristen börjar löpa har gått mindre än fem år från att det, av någon annan orsak än ovan avsedda regelbundna kontroller, genom ett läkarutlåtande som lämnats till polisen har visats att motsvarande medicinska krav är uppfyllda eller om körkortet i enlighet med 106 § 2 eller 3 mom. och med tillämpning av de tider som anges i 22 § har ersatts med en duplett eller med ett nytt körkort.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

RP 131/2015
KoUB 2/2016
RSv 23/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.