345/2016

Helsingfors den 10 maj 2016

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriet arbetsordning (1750/2015) 3, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 25, 38, 41, 50 och 51 § som följer:

3 §
Definitioner

I denna arbetsordning avses med

1) verksamhetsenheter samtliga enheter inom arbets- och näringsministeriets organisation som ett allmänt begrepp,

2) enheter koncernstyrningsenheten, personal- och förvaltningsenheten samt kommunikationsenheten vilka är direkt underställda kanslichefen,

3) avdelningar företags- och regionavdelningen, energiavdelningen, närings- och innovationsavdelningen, avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor samt avdelningen för sysselsättning och företagande,

4) grupper verksamhetsenheter som finns inom avdelningar och som leds av en gruppchef,

5) ansvarsområden andra verksamhetsenheter för vilka en särskild ansvarsområdeschef har utsetts.

10 §
Styrningen av ämbetsverken, inrättningarna och statsbolagen inom förvaltningsområdet

Koncernstyrningsenheten leder processen för resultatstyrning inom förvaltningsområdet. Avdelningarna utarbetar i samarbete med koncernstyrningsenheten resultatmålen för ämbetsverken och inrättningarna.

Avdelningschefen för företags- och regionavdelningen är ordförande vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Vid resultatförhandlingarna med andra ämbetsverk och inrättningar är avdelningschefen för den ansvariga avdelningen ordförande.

För ägarstyrningen av samt för beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för Finnvera Abp, Finlands Industriinvestering Ab och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab svarar närings- och innovationsavdelningen. För ägarstyrningen av samt för beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för bolagen Baltic Connector Oy och Terrafame Group Oy svarar koncernstyrningsenheten. För ägarstyrningen av samt för beredningen av de närings- och ägarpolitiska målen för Finpro Oy svarar företags- och regionavdelningen. Näringsministern undertecknar de styrdokument som gäller aktiebolagen.

Resultatavtalen undertecknas på ministeriets vägnar av mötesordföranden och av den tjänsteman som ansvarar för resultatstyrningen av ämbetsverket eller inrättningen i fråga.

Resultatmålen fastställs av ministrarna på föredragning av kanslichefen.

11 §
Utarbetande och fastställande av ställningstagandet till bokslut

För närings-, trafik- och miljöcentralernas del och för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentrets del utarbetas det ämbetsverks- och inrättningsspecifika ställningstagandet till bokslutet av företags- och regionavdelningen och för andra ämbetsverks och inrättningars del av den ansvariga avdelningen.

Koncernstyrningsenheten utarbetar ställningstagandet till bokslutet på ministerienivå. Det undertecknas av båda ministrarna.

13 §
Verksamhetsenheter

Vid arbets- och näringsministeriet finns följande avdelningar: företags- och regionavdelning, energiavdelning, närings- och innovationsavdelning, avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor samt avdelning för sysselsättning och företagande. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Inom avdelningarna finns grupper. Avdelningschefen förordnar, efter att ha hört kanslichefen, gruppcheferna för högst fem år i sänder.

Vid arbets- och näringsministeriet finns dessutom en koncernstyrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet. Koncernstyrningsenheten leds av kanslichefen.

Vid ministeriet finns dessutom en kommunikationsenhet och en personal- och förvaltningsenhet som är direkt underställda kanslichefen. Som chefer för dessa enheter fungerar de tjänstemän vilka kanslichefen förordnar till uppgiften för högst fem år i sänder. Dessutom finns intern revision som är direkt underställd kanslichefen.

Verksamhetsenheternas chefer förordnar cheferna för de olika ansvarsområdena för högst fem år i sänder.

Verksamhetsenheterna kan tillsätta en ledningsgrupp för samordning av sin verksamhet.

Vid ministeriet finns riksförlikningsmannens byrå och samarbetsombudsmannens byrå. På byråerna tillämpas arbetsordningens bestämmelser om ministeriets verksamhetsenheter i tillämpliga delar.

15 §
Koncernstyrningsenheten

Utöver vad som föreskrivs i 10–12 § har koncernstyrningsenheten hand om följande ärenden:

1) den strategiska ledningen och styrningen av ministeriet och förvaltningsområdet; i fråga om detta biträder enheten ministrarna och kanslichefen,

2) ekonomiplaneringen och utvärderingen av processer,

3) uppföljningen av regeringsprogrammet för ministeriets del,

4) ledning av Europa 2020-strategin samt stabilitets- och reformprogrammet för ministeriets del,

5) samordning av ministeriets gemensamma internationella frågor och EU-ärenden samt stödet för ministeriets ledning i EU-ärenden och internationella frågor,

6) analys och beredning av tillväxtpolitiken,

7) ledning och styrning av digitaliseringen inom förvaltningsområdet,

8) ledning och styrning av dataadministrationen och kunskapshanteringen inom ministeriet och förvaltningsområdet.

16 §
Företags- och regionavdelningen

Företags- och regionavdelningen har hand om följande ärenden:

1) regionutveckling, företagstjänster i regionerna samt lagberedning som hänför sig till dessa,

2) andra företagstjänster som hänför sig till företags internationalisering, exportfrämjandet och avdelningens verksamhetsområde, regionala företagstjänster,

3) samordning av Team Finland-verksamheten och tjänster för stödjande av företags internationalisering, utveckling av FöretagsFinland, styrning av och tillsyn över Finpro Oy, samordning och främjande av turistpolitiken,

4) företagsstöd och understöd för utvecklande av företag, regionindelningar för inriktning av regionalpolitiska åtgärder samt stöd för utveckling av regionerna,

5) samordning av närings-, trafik- och miljöcentralernas styrning, ledning av utarbetandet av strategidokumentet och resultatavtalsprocessen samt samordning av de styrningsbehov och mål som härstammar från ministeriets olika avdelningar,

6) administrativ styrning av och tillsyn över närings-, trafik- och miljöcentralerna samt av arbets- och näringsbyråerna samt av deras utvecklings- och förvaltningscenter,

7) beredning, verkställighet och uppföljning av statsrådets beslut om regionutveckling samt av andra nationella planer, program och åtgärder som hänför sig till utvecklingen av regionerna samt integrering av stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken med regionutvecklingshelheten,

8) landskapsprogram och landskapsprogrammens genomförandeplaner,

9) ledning av funktionen för förutsedd och plötslig strukturomvandling,

10) främjande av Finlands mål inom Europeiska unionens sammanhållningspolitik och samordning av Europeiska unionens politik och den nationella politiken inom strukturfondsverksamheten samt annat medlemsstatsansvar för strukturfondsprogrammen och fonden för dem som har det sämst ställt,

11) uppgifter som förvaltningsmyndighet för strukturfondernas operativa program (programperioderna 2007−2013 och 2014−2020), samordning av europeiska struktur- och investeringsfondernas partnerskapsavtal, elektroniska tjänster för strukturfondernas dataprogram EURA 2014 samt uppgifter som förmedlande organ i fråga om ministeriets tekniska stöd,

12) medlemsstatens uppgifter i samband med målet Europeiskt territoriellt samarbete, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och Europeiska grannskapsinstrumentet, samordning av Europeiska unionens Östersjöstrategi, Regionkommittén, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt statsfördraget mellan Finland och Ryssland om främjande av gränsöverskridande samarbete.

21 §
Personal- och förvaltningsenheten

Personal- och förvaltningsenheten har hand om ärenden som gäller

1) personalpolitik, anställningsvillkor och system för personalens medverkan,

2) utveckling av kompetensen och frågor som rör välbefinnande i arbetet,

3) personalpolitisk jämställdhet, funktionell jämställdhet samt likställdhet,

4) allmän förvaltning, styrning av upphandlingen, reseförvaltning, ministeriets arbetsordning,

5) sekreterartjänster till ledningen, intern säkerhet,

6) visuell profil, grafisk planering, grafiska anvisningar, kommunikationsprodukter och publiceringsverksamhet,

7) betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter,

8) ekonomiförvaltning, styrning av den avgiftsbelagda verksamheten, övervakning av fullmakter och anslag samt bokslut,

9) styrning av bokföringsenheterna inom förvaltningsområdet i fråga om ekonomiförvaltningen och ärenden som rör servicecentralerna,

10) ekonomistadgan,

11) uppgifter som attesterande myndighet för strukturfondernas operativa program (programperioderna 2007−2013 och 2014−2020), Europeiska globaliseringsfonden, fonden för dem som har det sämst ställt samt för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

12) kunskapshanteringen, dataadministrationen samt informationssäkerheten och dataskyddet vid ministeriet i samarbete med andra verksamhetsenheter,

13) juridiska och andra ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde vilka inte hör till någon annan verksamhetsenhet.

25 §
Understatssekreteraren

Understatssekreteraren är kanslichefens första ställföreträdare och leder i enlighet med kanslichefens instruktioner följande funktioner vid arbets- och näringsministeriet och inom förvaltningsområdet:

1) beredning och genomförande av näringspolitiska specialprojekt och strategiska helheter,

2) utveckling av, synergierna mellan och genomförande av styrningen och digitala koncept,

3) utveckling av ett internationellt verksamhetsnät och samarbetsrelationer,

4) främjande av betydelsefulla inhemska och utländska investeringsprojekt.

Understatssekreteraren svarar dessutom för ägarstyrningen av de bolag som koncernstyrningsenheten har ansvaret för.

38 §
Ärenden som avgörs av chefen för företags- och regionavdelningen

Chefen för företags- och regionavdelningen eller en av denne förordnad tjänsteman avgör ärenden som gäller

1) utseende av en kontrollant enligt 41 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) för det operativa programmet inom målet europeiskt territoriellt samarbete,

2) fördelning av närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas samt deras utvecklings- och förvaltningscenters omkostnader,

3) förflyttning av tjänster mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt deras utvecklings- och förvaltningscenter,

4) lämnandet av personuppgifter i enlighet med 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ur det persondatasystem som gäller Europeiska socialfonden.

41 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen för avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor

Avdelningschefen för avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor eller en av denne förordnad tjänsteman avgör ärenden som gäller

1) styrning av övervakningen av anställningsförhållandefrågor och samarbetet med social- och hälsovårdsministeriet,

2) statsandel som utbetalas för sjömansservicebyråns utgifter,

3) beviljandet av tillstånd att tillfälligt använda skyddsupplag enligt 8 § 2 och 3 mom. i lagen om skyddsupplag (970/1982),

4) betalningslättnader i anslutning till lönegarantin.

50 §
Semester och frånvaro

Personal- och förvaltningsdirektören fastställer semestern för kanslichefen, understatssekreteraren, avdelningscheferna, enhetscheferna, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen.

Kanslichefen eller en av denne förordnad tjänsteman i chefsställning fastställer semestrarna för personal- och förvaltningsdirektören och andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. vilka är direkt underställda kanslichefen.

Avdelningscheferna fastställer semestrarna för de gruppchefer som är underställda dem. Cheferna för verksamhetsenheterna fastställer semestrarna för de tjänstemän som är underställda dem.

Personal- och förvaltningsenheten sörjer för uppföljningen av personalens semestrar och annan frånvaro.

51 §
Förordnanden om tjänsteresor och utbildning

Ministern utfärdar ett permanent förordnande om inrikes tjänsteresor för kanslichefen, understatssekreteraren och avdelningscheferna.

Personal- och förvaltningsdirektören eller en av denne förordnad tjänsteman utfärdar förordnande om utrikes tjänsteresor för kanslichefen, understatssekreteraren och avdelningscheferna samt förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för enhetscheferna, riksförlikningsmannen, samarbetsombudsmannen och specialmedarbetarna.

Ekonomidirektören utfärdar ett förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för personal- och förvaltningsdirektören.

Avdelningschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, enhetschefen eller en av denne förordnad tjänsteman, gruppchefen, chefen för ett ansvarsområde, riksförlikningsmannen och samarbetsombudsmannen utfärdar förordnande om inrikes och utrikes tjänsteresor för de tjänstemän som är underställda dem.

För andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän kan något permanent förordnande om tjänsteresor inte ges.

Vad som ovan har bestämts om förordnanden om tjänsteresor ska även iakttas vid förordnanden om utbildning.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2016.

Helsingfors den 10 maj 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Kanslichef
Jari Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.