333/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) en ny 31 a § som följer:

7 kap.

Skadestånd

31 a §
Vissa krav på ersättningstagare som följer av Europeiska unionens lagstiftning

Förutom bestämmelserna i 30, 30 a och 31 § tillämpas på de kostnader och ersättningar som avses i denna lag i fråga om företag inom jordbrukssektorn bestämmelserna i kapitel I och artiklarna 26 och 28 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) samt i fråga om företag inom skogsbrukssektorn bestämmelserna i 75, 594 och 594 a punkten i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014—2020 (2015/C 390/05, EUT C 390, 24.11.2015, s. 4).

Stöd enligt kommissionens förordning som nämns i 1 mom. kan betalas endast till sådana mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i artikel 2.2 i den förordningen.

Ersättning betalas inte till sådana företag i svårigheter som avses i kommissionens förordning och de riktlinjer som nämns i 1 mom., om inte orsaken till att företaget kommit i svårigheter är skadegörare på växter. Ersättning betalas inte heller om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) som baserar sig på ett tidigare beslut om återkrav av kommissionen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

RP 141/2015
JsUB 3/2016
RSv 35/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.