331/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 § 6 mom. i universitetslagen:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet under kalenderåret, högst till det sammanlagda mål enligt utbildningsområdesgrupp som uppställts för avtalsperioden,

2) antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet under kalenderåret,

3) antal studerande som studerar vid universitetet för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng,

4) summan av antalet studiepoäng som avlagts under kalenderåret i öppen universitetsundervisning, som separata studier, på basis av samarbetsavtal mellan högskolor och i specialiseringsutbildning med undantag för prestationer av ifrågavarande universitetets utländska utbytesstuderande och examensstuderande,

5) studiepoäng som universitetets examensstuderande avlagt i studerande- eller praktikantutbyte utomlands och som utländska utbytesstuderande avlagt vid universitetet under kalenderåret,

6) antalet högre högskoleexamina som utlänningar avlagt vid universitetet under kalenderåret,

7) poängsumman för universitetet av svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons under kalenderåret,

8) antalet sysselsatta i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet per kalenderår, ett år efter att examen har avlagts.

Utbildningsområdesgrupperna som avses i 1 mom. 1 punkten är enligt den internationella utbildningsklassificeringen (ISCED):

1) det pedagogiska området,

2) konst och kultur samt det humanistiska området,

3) de samhällsvetenskapliga områdena samt tjänstebranschen,

4) handel, administration och juridik,

5) de naturvetenskapliga områdena,

6) databehandling och kommunikation (IKT) samt det tekniska området,

7) lant- och skogsbruk,

8) odontologi,

9) medicin,

10) hälso- och välfärdsområdet.

Vid beräkning av antalet som avses i 1 mom. 3 punkten beaktas antalet som inlett studierna på våren och under vårterminen avlagt minst 27 studiepoäng dividerat med två. I beräkningen beaktas därtill antalet studiepoäng som avlagts tidigare läsår som överstiger 55 studiepoäng per läsår eller i fråga om de som inlett studierna på vårterminen 27 studiepoäng under den första terminen. Studiepoängen beaktas enligt datumet då de avlagts eller i fråga om tillgodoräknade studieprestationer enligt datumet då de räknats till godo.

I den enkät för studeranderespons som avses i 1 mom. 7 punkten ska studerande som avlagt de studier som ingår i lägre högskoleexamen eller, inom utbildningsområden där det inte finns någon lägre högskoleexamen, studerande som inlett sina studier tre år dessförinnan besvara påståendena enligt punkt 4 i bilagan. Svaren på påståendena poängsätts enligt punkt 5 i bilagan.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 1 i bilagan.

2 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Finansieringsandelen för forskningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal publikationer viktat med en koefficient enligt datainsamlings- och nivåklass,

2) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet, högst till det universitetsspecifika målet för avtalsperioden,

3) utländsk konkurrensutsatt forskningsfinansiering,

4) övrig konkurrensutsatt forskningsfinansiering,

5) antalet utländsk undervisnings- och forskningspersonal

I 1 mom. 1 punkten avses med publikation en på forskningsarbete baserad publikation, där författaren står i anställningsförhållande till universitetet eller annars hör till universitetssamfundet, eller som universitetet genom sin verksamhet har gjort det möjligt att publicera och som hör till någon av följande publikationstyper enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering vid insamling av publikationsdata:

1) referentgranskade vetenskapliga artiklar (A)

2) icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (B)

3) separat utgivet vetenskapligt verk (C1)

4) redigering av vetenskapligt verk (C2)

5) artikel i en facktidskrift (D1)

6) artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (D2)

7) artikel i yrkesinriktad konferenspublikation (D3)

8) publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning (D4)

9) yrkesinriktad bok (D5)

10) redigering av yrkesinriktat samlingsverk (D6)

11) populärartikel, tidningsartikel (E1)

12) populärmonografi (E2)

13) redigering av populärsamlingsverk (E3)

I 1 mom. 3 punkten avses med internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) ramprogramfinansiering direkt från Europeiska unionen eller annan kvalitetsmässigt konkurrensutsatt EU-finansiering,

2) utländska fonder och stiftelser,

3) internationella organisationer, eller

4) annan utländsk finansiering.

I 1 mom. 4 punkten avses med övrig konkurrensutsatt forskningsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) Finlands Akademi;

2) Innovationsfinansieringsverket Tekes,

3) inhemska företag, eller

4) utländska företag.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 2 i bilagan.

3 §
Beräkningskriterierna för den områdesspecifika finansieringsandelen

Områdesspecifik finansieringsandel enligt 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten får de universitet som har utbildningsansvar för ett eller flera av de områden som nämns i den bestämmelsen. Finansieringsandelen grundar sig på den totala mängden undervisnings- och forskningspersonal inom varje område. Om Konstuniversitetets andel föreskrivs dock separat i punkt 3 i bilagan.

Viktningarna mellan de områden som avses i 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten anges i punkt 3 i bilagan.

4 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid uträkningen av finanseringsandelen enligt 1 och 2 § används medeltalet av beräkningsgrunderna för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan universiteten direkt i förhållande till beräkningskriterierna. Uträkningen av den områdesspecifika finansieringsandelen görs i början av avtalsperioden utgående från de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (182/2012).

Helsingfors den 29 april 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Immo Aakkula

Bilaga

1. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 13 %
2. Antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 6 %
3. Antal studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng 10 %
4. Studiepoäng som avlagts i öppen universitetsundervisning, som separata studier, på basis av samarbetsavtal mellan högskolorna och i specialiseringsutbildning 2 %
5. Studiepoäng som avlagts i studerandeutbyte utomlands 2 %
6. Antal högre högskoleexamina som utlänningar avlagt vid universitetet 1 %
7. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons 3 %
8. Antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet, ett år efter att de blivit utexaminerade 2 %

2. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal publikationer 13 %
1) Publikationsdata av klass A och C2 viktas i enlighet med nivåklassificeringen i de vetenskapliga samfundens delegations publikationsforum på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 0,1, publikationer på nivå 1 med koefficienten 1. publikationer på nivå 2 med koefficienten 3 och publikationer på nivå 3 med koefficienten 4. 2) Publikationsdata av klass C1 viktas i enlighet med nivåklassificeringen i de vetenskapliga samfundens delegations publikationsforum på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 0,4, publikationer på nivå 1 med koefficienten 4 och publikationer på nivå 2 med koefficienten 12 och publikationer på nivå 3 med koefficienten 16.3) Publikationsdata av klass B, D1-D4, D6, E1 och E3 viktas med koefficienten 0,1.4) Publikationsdata av klass D5 och E2 viktas med koefficienten 0,4.
2. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet 9 %
3. Internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering 3 %
4. Övrig konkurrensutsatt forskningsfinansiering 6 %
5. Antal utländsk undervisnings- och forskningspersonal 2 %

3. Viktningarna per område för den områdesspecifika finansieringsandelen

Område Viktning
1. Utbildningsområdet för konst 3,75 % (varav 82 % riktas till Konstuniversitetet och 18 % till övriga universitetet)
2. Det naturvetenskapliga utbildningsområdet 1,50 %
3. Det tekniska utbildningsområdet 1,50 %
4. De medicinska utbildningsområdena 2,25 %

4. Följande påståenden i den riksomfattande enkaten för studeranderespons ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1.   Jag mår bra vid mitt universitet.

2.   Jag är nöjd med mina studier.

3.   Mitt kunnande har under utbildningen utvecklats enligt mina förväntningar.

4.   Min utbildning motsvarande de fastställda målsättningarna.

5.   Undervisningen var i huvudsak av god kvalitet.

6.   Jag är nöjd med de undervisningsmetoder som användes.

7.   Det har erbjudits tillräckligt med handledning för arbetet med kandidatavhandlingen/lärdomsprovet.

8.   Det har erbjudits tillräckligt med handledning för planeringen av studierna.

9.   Hur lätt eller svårt har det varit att hitta information och stöd gällande dina studier?

10. I problemsituationer har jag vid behov hittat en person jag kan fråga råd av.

11. Jag har varit nöjd med de möjligheter att påverka och delta som mitt studieprogram erbjuder.

12. Jag har varit nöjd med interaktionen jag hade med undervisningspersonalen.

13. Feedbacken jag fick från undervisningspersonalen har hjälpt mig mina studier.

5. Poängsättningsskala för svaren på påståendena i den riksomfattande enkäten för studeranderespons

5 poäng av samma åsikt / mycket lätt
4 poäng delvis av samma åsikt /ganska lätt
3 poäng delvis av annan åsikt / ganska svårt
2 poäng av annan åsikt / mycket svårt
1 poäng jag behövde inte hjälp med detta / jag kan inte ta ställning till frågan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.