324/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om preskription av skulder (728/2003) 11 § 2 och 3 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 396/2011, som följer:

11 §
Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

När ett ärende enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten blir anhängigt, när det fattas beslut om inledande av ett förfarande som avses i 2 punkten eller beslut om ett interimistiskt förbud som gäller skulden, eller när det fattas beslut eller ingås avtal om inledande av medling enligt 4 punkten avstannar preskriptionen för den tid förfarandet i fråga pågår. Den dag det meddelas en dom som vinner laga kraft eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak anses preskriptionen ha avbrutits.

Om borgenären återkallar sin ansökan eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak utan att gäldenären tillställts en sådan delgivning eller annat sådant meddelande om borgenärens krav som enligt lag borde ha tillställts gäldenären, anses preskriptionstiden inte ha avbrutits. I ett sådant fall preskriberas skulden dock tidigast ett år från det att handläggningen av ärendet avslutades. Preskriptionstiden kan förlängas på detta sätt bara en enda gång.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

Denna lag tillämpas också på skulder vars grund har uppkommit före lagens ikraftträdande. Lagens 11 § 3 mom. tillämpas också om ett ärende i fråga om en skuld är anhängigt när lagen träder i kraft.

RP 137/2015
LaUB 3/2016
RSv 31/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.