313/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 2 § 1 mom. 4 punkten, 3 § 8 punkten, 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 70 § 1 mom. och 79 §,

av dem 2 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1363/2014 samt 3 § 8 punkten och 79 § sådana de lyder i lag 1194/2013, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1194/2013, 937/2014 och 1363/2014, en ny 8 a-punkt som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag bestäms det i


4) tullagen (304/2016) om uppbörd av de importtullar och tilläggsimporttullar som avses i marknadsordningsförordningen,


3 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) tullkodexen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

8 a) delegerade förordningen till tullkodexen kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex,


14 §
Exportdeklaration och ansökan om exportbidrag i fråga om exportbidragsprodukter

Bestämmelser om skyldigheten för dem som ansöker om exportbidrag att till den behöriga tullmyndigheten lämna en exportdeklaration som gäller exportbidragsprodukter finns i förordningen om exportbidrag. Den som ansöker om exportbidrag ska i exportdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för beräkning av bidraget. Landsbygdsverket meddelar inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare föreskrifter om de uppgifter för beräkning av bidraget som ska lämnas i exportdeklarationen. Bestämmelser om de övriga uppgifter som ska ingå i exportdeklarationen finns i artikel 2 i den delegerade förordningen till tullkodexen.


16 §
Godkännande av proviantlager samt proviantlagrens verksamhet

Bestämmelser om rätten för dem som ansöker om exportbidrag att vid exportförfarandet för exportbidragsprodukter använda ett proviantlager som godkänts för ändamålet (godkänt proviantlager) finns i förordningen om exportbidrag. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande och om kraven på den verksamhet godkännandet avser finns i förordningen om exportbidrag och i de bestämmelser i artikel 240 i tullkodexen som gäller tullager. Landsbygdsverket beslutar om godkännande av proviantlager på ansökan.


70 §
Formkrav på ansökningar och anmälningar

Ansökningar och anmälningar ska göras skriftligen och vara undertecknade. En ansökan om exportbidrag ska emellertid göras med en sådan elektronisk exportdeklaration som avses i tullkodexen, om det inte är fråga om en situation som avses i artikel 6.3 eller 6.4 i tullkodexen.


79 §
Återbetalning av avgifter som betalats till myndigheter

Landsbygdsverket ska återbetala sådana avgifter och påföljdsavgifter som tagits ut och sådana belopp som återkrävts på felaktiga grunder eller till ett för stort belopp. På det återbetalda beloppet betalas ränta i enlighet med 93 § i tullagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.