310/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) 1 kap. 1 § 1 mom., 2 kap. 15 § 2 mom., 3 kap. 40 § 1 mom. och 54 § 2 mom., 4 kap. 1 § 3 mom. och 6 § samt 5 kap. 3 § och 4 § 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, utöver vad som föreskrivs i tullagen (304/2016), på sådana åtgärder för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott och väcka åtal mot misstänkta för tullbrott som hör till Tullens uppgifter.


2 kap.

Tullens befogenheter vid tullbrottsbekämpning

15 §
Identifiering

Om någon vägrar lämna uppgifter enligt 1 mom. och om personen inte kan identifieras på annat sätt, har en tullman inom tullbrottsbekämpningen rätt att utreda identiteten med hjälp av signalement samt med stöd av de personregister som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) och i 2 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). I sådana situationer ska det som föreskrivs i 8 kap. 33 § 2—4 mom. i tvångsmedelslagen om förrättande av genomsökning av personer iakttas.


3 kap.

Hemliga metoder för inhämtande av information

40 §
Behandling av uppgifter om en informationskälla och betalning av arvode

Uppgifter om en informationskälla får registreras i ett personregister. Bestämmelser om behandlingen av uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen.


54 §
Utplåning av information

Överskottsinformation får dock bevaras och lagras i ett register som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, om den gäller ett brott som avses i 53 §. Information som inte har lagrats i ett register eller fogats till förundersökningsmaterial ska utan onödigt dröjsmål utplånas så snart det blivit uppenbart att den inte kan användas eller den inte längre behövs för att förhindra eller utreda ett tullbrott.


4 kap.

Tystnadsplikt och tystnadsrätt

1 §
Tystnadsplikt

Bestämmelser om tystnadsplikten finns också i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Hänvisningsbestämmelse om utlämnande av information

I fråga om utlämnande av information ur Tullens personregister via teknisk anslutning eller i maskinläsbar form till andra myndigheter och om utlämnande av information till utlandet föreskrivs i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

3 §
Kondition och yrkesskicklighet hos tullmännen inom Tullens brottsbekämpning

Tullmän som utför operativa uppdrag inom Tullens brottsbekämpning ska upprätthålla den kondition och yrkesskicklighet som arbetsuppgifterna kräver. Närmare bestämmelser om den konditionsnivå och nivå på yrkesskickligheten som olika arbetsuppgifter kräver samt om anordnande av konditionstester får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Bemyndiganden att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om

1) hur ställningen för tullmän inom Tullens brottsbekämpning ska anges och tullmän identifieras,

2) förvaring av egendom som tagits om hand och utlämnande, försäljning, användning och förverkande av beslagtagen vara,

3) tecken och metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel,

4) handräckning till andra än polisen och gränsbevakningsväsendet,

5) registrering av åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.