307/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns (653/2007) 4 §, 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom.,

av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 838/2011 och 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1441/2009, som följer:

4 §
Valutaomräkningskurser

När kontanta medel i utländsk valuta som förs in i eller ut ur landet omräknas i euro ska de valutaomräkningskurser som publicerats i enlighet med artikel 53.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen användas.

5 §
Granskningsrätt

För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i den förordning som nämns i 1 § har fullgjorts har den behöriga myndigheten rätt att utföra också annan kroppsvisitation än sådan som avses i 1 mom., om personen på sannolika skäl misstänks för att inte ha fullgjort anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen. Beslut om åtgärden fattas av en tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 18 § 3 mom. i tullagen (304/2016), en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad. I övrigt iakttas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om kroppsvisitation (806/2011).

6 §
Rätt till omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att kvarhålla och omhänderta kontanta medel som förs in till eller ut från Europeiska unionens område, om anmälningsplikten enligt artikel 3 i den förordning som nämns i 1 § inte har fullgjorts och åtgärden behövs för utredning av om det med stöd av annan lagstiftning finns anledning att vidta åtgärder beträffande de kontanta medlen. Beslut om åtgärden fattas av den tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 18 § 3 mom. i tullagen, en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.