296/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privat socialservice (922/2011) 4 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 268/2015, som följer:

4 §
Verksamhetsbetingelser

Antalet anställda ska vara tillräckligt med avseende på servicebehovet och antalet klienter. Bestämmelser om att vara verksam i yrket som yrkesutbildad person inom socialvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Den övriga personalen ska ha lämplig utbildning inom området. I fråga om ledning av socialservice gäller det som föreskrivs i 46 a § i socialvårdslagen.

Bestämmelser om personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen finns i fråga om familjehem i 6, 8 och 9 § i familjevårdslagen (263/2015) och i fråga om barndagvård i 5 § i lagen om barndagvård (36/1973). Bestämmelser om det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet finns i 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och om behörighetsvillkoren för personalen i 60 § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.