270/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (759/2008) 10 §, sådan den lyder i förordning 46/2015, som följer:

10 §
Husdjurslägenhet

En gårdsbruksenhet motsvarar de krav som i 10 e § 1 mom. i stödlagen ställs på en husdjurslägenhet om antalet djurenheter och stödberättigande hektar under stödåret uppfyller förutsättningarna i 10 e § i stödlagen när djurtätheten beräknas. För att en gårdsbruksenhet ska kunna betraktas som en husdjurslägenhet krävs att sökanden har de stödberättigande hektaren i sin besittning senast den dag som är stödårets sista ansökningsdag när det gäller stöd som avses artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

På omräkning av djurantalet till djurenheter tillämpas statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.