266/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015) 12 § och

ändras 2 § 1 och 3 mom., 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 10 § 1 mom. som följer:

2 §
Ansökan

Utöver vad som föreskrivs i 16  § i förvaltningslagen (434/2003) och i 22 § 1 och 2 mom. i finansieringslagen ska det i ansökan uppges namn- och kontaktuppgifter för dem som ansöker om stöd samt, som projektets lägesuppgift, fastighetsbeteckningen och kommunen. Med den som ansöker om stöd avses här den som kan beviljas stöd enligt 4 § i finansieringslagen. Om sökanden är en sådan stödberättigad samägare till en fastighet som avses i 28 § i finansieringslagen, ska i ansökan anges grunden för samägandeförhållandet och ägarandelen. Om sökanden har anlitat ett ombud och ombudet inte själv har gjort upp ansökan, ska ombudets namn- och kontaktuppgifter uppges i ansökan. Till ansökan ska bifogas en karta, där objektet markerats.


I ansökan som gäller tidig vård av planbestånd och vård av ungskog ska objektets areal anges. För tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska objektets areal anges per figur. I ansökan om vård av ungskog ska dessutom per figur specificeras arealen för det objekt där minst 35 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlas ihop. Om objektet ligger i norra Finland ska det i ansökan om vård av ungskog per figur specificeras arealen för det objekt där minst 25 kubikmeter fast mått klenträd per hektar samlas ihop. I ansökan som gäller vård av ungskog ska det anges att diametern i brösthöjd, viktat med grundytan, för objektets trädbestånd är högst 16 centimeter innan verkställandet av åtgärden. I ansökan om stöd för vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg och vård av skogsnaturen ska ges en uppskattning av de inkomster som stödmottagaren får i samband med verkställandet av åtgärden. I ansökan om miljöstöd ska anges objektets areal, uppgifter om skogsbeståndet per skogsfigur och om hela trädbeståndets volym och om objektets livsmiljöer och närmare definitioner av dem i enlighet med bilagan till denna förordning.

5 §
Verkställighetsplan för vård av torvmarksskog

Som sådan utredning som avses i 15 § 2 mom. 1 punkten i finansieringslagen betraktas uppgifter som ska anges i den anmälan som avses i 5 kap. 6 § i vattenlagen (587/2011). När en sådan anmälan ska göras, ska anmälan fogas till verkställighetsplanen.

8 §
Anmälan om verkställande

Till anmälan om verkställande ska fogas en karta, på vilken markerats de områden där de arbeten som ingår i finansieringsbeslutet har utförts. I fråga om tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska områdenas areal anges per figur med 0,1 hektars noggrannhet. Om stödet enligt anmälan om verkställande betalas till någon annan än stödmottagaren ska det i anmälan om verkställande nämnas betalningsmottagarens namn, FO-nummer eller personbeteckning samt kontonummer.


10 §
Anmälan om verkställande av vård av ungskog

Utöver vad som föreskrivs i 8  § ska det i anmälan om verkställande av vård av ungskog anges omfattningen av det utvecklingsdugliga trädbestånd som står kvar efter skogsbehandling med 200 stammars noggrannhet och dess diameter i medeltal i brösthöjd, viktat med grundytan, med en centimeters noggrannhet samt uppgift om att medellängden på det utvecklingsdugliga trädbeståndet överstiger 3 meter. Dessutom ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 1  500 exemplar per hektar eller överstiger 1 500 exemplar per hektar. Om objektet ligger i norra Finland ska det i anmälan om verkställande anges om avgången till sin storleksklass understiger 1 000 exemplar per hektar eller överstiger 1 000 exemplar per hektar. I avgången kan inkluderas endast stammar vilkas stubbdiameter överstiger tre centimeter.Denna förordning träder i kraft den 18 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.