264/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 a § 3 mom. i lagen om be-kämpning av skogsskador (1087/2013), sådan den lyder i lag (228/2016):

1 §
Riskområden för utbredning av rotticka och bekämpningsobjekt

Riskområden för utbredning av rotticka är mellersta delen av Finland och södra delen av Finland, som avses i 1 § i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013).

Rotticka ska bekämpas inom ett riskområde för utbredning

1) där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på mineraljord före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera sammanlagt, eller

2) där volymen av skogsbeståndets trädbestånd på torvmark före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av gran.

2 §
Godtagbara bekämpningsmetoder

Godtagbara metoder för bekämpning av rotticka är stubbehandling med godkänt växtskyddsmedel, byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning eller någon annan åtgärd med motsvarande effekt. Stubbrytning och hyggesbränning är inte godtagbara bekämpningsmetoder.

Stubbehandlingen ska utföras så att alla barrträdsstubbar med en diameter på mer än 10 centimeter behandlas. Växtskyddsmedlet ska täcka minst 85 procent av den behandlade stubbens yta.

3 §
Avgränsning i fråga om lufttemperaturen

Bekämpning behöver inte utföras i samband med avverkning inom ett riskområde, om

1) den termiska växtperioden inte har börjat,

2) den lägsta temperaturen på avverkningsområdet under ett avverkningsdygn är under 0 grader Celsius,

3) hela marken är snötäckt, eller

4) den lägsta temperaturen i den kommun där den skog där avverkningen sker har varit under -10 grader Celsius i tre veckor före avverkningen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.