263/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 5 kap., ändras 4 § 3 mom., 9 § 2 mom., 10 och 12 §, 14 § 1 mom., 17 §, 19 § 1 mom., 22 § 1 mom., 24 § 1 mom. och 26 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Bestämmande av stödens storlek

Inkomster som stödmottagaren får i samband med genomförande av finansierade åtgärder dras av från totalkostnaderna för åtgärden, om stödet bestäms enligt faktiska kostnader. Som sådana inkomster betraktas sådana inkomster av skogsbruk i samband med genomförandet av en finansierad åtgärd som uppkommer efter det att ansökan om finansiering av genomförande av åtgärden har lämnats in.

8 §
Objekt för vård av ungskog

Trädbeståndet inom ett objekt för vård av ungskog ska i medeltal, viktat med grundytan, vara högst 16 centimeter i diameter i brösthöjd före behandlingen.

9 §
Objekt för vård av ungskog efter behandling

På ett objekt ska per hektar fällas minst 1 500 stammar med en stubbdiameter på minst tre centimeter. I norra delen av Finland ska på ett objekt per hektar fällas minst 1 000 stammar med en stubbdiameter på minst tre centimeter.


10 §
Stödbeloppet för vård av ungskog

Stödet för vård av ungskog är 230 euro per hektar. Om det på ett objekt i södra eller mellersta delen av Finland i samband med vård av ungskog samlas ihop minst 35 kubikmeter fast mått klenträd per hektar och i norra delen av Finland minst 25 kubikmeter fast mått klenträd per hektar, är stödet 430 euro per hektar. Förutsättningen för ett högre stöd är att klenträd ska då uppsamlas från alla figurer och i huvudsak jämt.

12 §
Gödselfabrikat

Mängden av den bor- eller askgödsel som används ska bestämmas på basis av sådana tillväxtstörningar och färgfel i barren som observeras i trädbeståndet eller med hjälp av en analys av näringsämnen eller på basis av trädbeståndets utveckling och växtförhållanden.

14 §
Stödbeloppet för vitaliseringsgödsling och godtagbara kostnader

Stödet för vitaliseringsgödsling är 30 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna för projektet.


17 §
Objekt för vård av torvmarksskog

Ett objekt för vård av torvmarksskog ska vara ett enhetligt område som omfattar minst två hektar.

Efter vårdåtgärder i torvmarksskog ska trädbeståndets tillväxt på objektet årligen vara i medeltal minst en och en halv kubikmeter fast mått per hektar utan upprepad gödsling.

Kravet på näringshalt på ett objekt för vård av torvmarksskog är i södra och mellersta delen av Finland en näringshalt som motsvarar minst karg mo och i norra delen av Finland en näringshalt som motsvarar minst torr mo. Kravet på näringshalt kan dock frångås om det är dikningstekniskt ändamålsenligt.

Stöd beviljas inte om trädbeståndet på ett objekt har lidit av sådana tillväxtstörningar som inte kan identifieras på basis av synliga symtom eller en analys av näringsämnen eller på basis av trädbeståndets tillväxt och växtförhållanden, och om orsaken till tillväxtstörningarna inte kan undanröjas.

Tillståndet för trädbeståndet på ett objekt anses vara tillfredsställande med avseende på skogsvården på det sätt som förutsätts i 15 § 2 mom. 4 punkten i finansieringslagen om det på området har utförts sådan plantbeståndsvård som är nödvändig med tanke på trädbeståndets utveckling och sådan avverkning som är nödvändig för skogsvården och om det bedöms att det på objektet inte behövs avverkning eller vård under de följande 5–10 åren beroende på växtplats.

19 §
Stödbeloppet för vård av torvmarksskog och godtagbara totalkostnader

Stödet för vård av torvmarksskog är 60 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna för projektet när objektet för vård av torvmarksskog är ett enhetligt område som omfattar minst fem hektar. I annat fall är stödbeloppet 30 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna.


22 §
Stödbeloppet för grundlig förbättring av enskild väg och godtagbara totalkostnader

Stödbeloppet för grundlig förbättring av enskild väg är i södra delen av Finland 35 procent, i mellersta delen av Finland 45 procent och i norra delen av Finland 60 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna för den grundliga förbättringen. När den grundliga förbättringen omfattar reparation av en bro, kan beloppet av det stöd som beviljas för planerings-, arbets- och materialkostnaderna för bron höjas med tio procentenheter jämfört med det ovannämnda.


24 §
Stödbeloppet för byggande av ny skogsväg och godtagbara totalkostnader

Stödet för byggande av nya skogsvägar som genomförs som samprojekt är i södra delen av Finland 20 procent, i mellersta delen av Finland 35 procent och i norra delen av Finland 50 procent av de godtagbara, skäliga kostnaderna för byggandet av den nya skogsvägen. När byggandet av ny väg omfattar byggande av en bro, kan beloppet av det stöd som beviljas för planerings-, arbets- och materialkostnaderna för bron höjas med tio procentenheter.


26 §
Storleken på miljöstöd

Storleken på miljöstöd är en tredjedel av det belopp som fås då markägarens självriskandel dras av från summan av grundersättningen och ersättningen för avverkningsvärdet för objektet.

Grundersättningen är det genomsnittliga rotpriset per kubikmeter virke för det område som bestäms utifrån landskapsindelningen, multiplicerat med två och arealen av objektet för miljöstödet.Denna förordning träder i kraft den 18 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.