259/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 59 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsningar i användningen av vissa fångstredskap och fiskemetoder inom saimenvikarens viktigaste utbredningsområden.

Denna förordning tillämpas inte i ett område där ägaren till ett vattenområde eller innehavaren av en särskild rättighet har begränsat fisket för att skydda saimenvikaren på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna förordning i syfte att verkställa ett i 60 § i lagen om fiske avsett avtal.

2 §
Förbjudna fångstredskap

Användningen av följande fångstredskap och fiskesätt är förbjuden inom saimenvikarens i 3 § 1 mom. avsedda viktigaste utbredningsområden:

1) långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete,

2) grimnät,

3) nät där nätslingan är gjord av flertrådigt garn eller av multifibertråd,

4) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,17 millimeter,

5) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter,

6) ryssjor som är slutna upptill,

7) ryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap som motsvarar ryssjor och har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter,

8) katsa eller mjärde, där öppningen till sin bredd eller utspänd är större än 150 millimeter.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är fiske med nät, med undantag för siklöjenät med ett knutavstånd som understiger 22 millimeter, förbjudet i de områden som avses i 3 § 1 mom. från och med den 15 april till och med den 30 juni.

Begränsningarna enligt 1 mom. i fråga om fångstredskap och fiskemetoder gäller inte mete, pilkfiske, kastfiske och fiske med drag, även om dessa skulle bedrivas med hjälp av fiskbete. Med avvikelse från 1 mom. 6 punkten gäller förbudet inte heller ryssjor som är slutna upptill och som har ett knutavstånd som understiger 55 millimeter och där det i den utspända eller gallerförsedda öppningen inte under några omständigheter bildas ett hål som är större än 150 millimeter.

3 §
Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden

Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden i Saimen är följande på kartritningarna i bilagorna 1–11 angivna vattenområden eller delar av vattenområden:

1) Pyhäselkä skärgård, bilaga 1,

2) Orivesi skärgård, bilaga 2,

3) Joutenvesi–Kolovesi–Pyyvesi, bilaga 3,

4) Haukivesi norra, bilaga 4

5) Haukivesi södra, bilaga 5,

6) Pihlajavesi västra, bilaga 6,

7) Pihlajavesi östra, bilaga 7,

8) Haapaselkä–Lepistönselkä–Katosselkä, bilaga 8,

9) Luonteri–Lietvesi, bilaga 9,

10) Lietvesi–Petranselkä–Storsaimen, bilaga 10,

11) Liittokivenselkä–Yövesi, bilaga 11.

Till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden räknas dock inte sjöar och tjärnar belägna på öar inom de områden som avses i 1 mom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016 och gäller till och med den 14 april 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen (295/2011).

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Eija Kirjavainen

SRf om vissa fiskebegränsningar i Saimen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.