248/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 27 § 4 mom. och 41 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1 §

Forststyrelsen får uppta lån med följande villkor och begränsningar:

1) kortfristiga lån får i allmänhet användas endast för att sköta likviditeten,

2) utan särskilda skäl ska anskaffning av sådana anläggningstillgångar vilkas ekonomiska brukstid är minst tre år eller andra därmed jämförbara utgifter med lång verkan inte finansieras med kortfristiga lån,

3) långfristiga lån får tas upp endast för investeringar och andra utgifter med lång verkan samt för finansiering av ett permanent extra behov av driftskapital,

4) upplåning i utländsk valuta får ske endast med samtycke av finansministeriet,

5) lån får inte tas upp direkt från allmänheten genom masskuldebrev.

2 §

För långfristiga lån som Forststyrelsen upptagit och för långfristig borgen som den beviljat tas en borgensavgift ut till staten i enlighet med statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen (20/2003).

3 §

Forststyrelsen ska lämna Statskontoret de uppgifter om sin upplåning och sina skulder samt beviljad borgen som Statskontoret behöver.

4 §

Tillämpningen av statsrådets förordning om gränser och villkor för statliga affärsverks upplåning (21/2003) på Forststyrelsen upphör den 15 april 2016.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

Helsingfors den 8 april 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.