230/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 1 §, 2 § 2 mom., 4 § 2 mom., 6 § 1 och 4 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., rubriken för 18 § och 18 § 1 och 2 mom. samt 19 och 25 §, av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1652/2015 och 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 483/2015, samt

fogas till lagen nya 3 a och 16 a § som följer:

1 §
Försäkringsskyldighet

Om en idrottsutövare har avtalat med en idrottsförening som bedriver idrottsverksamhet i Finland eller med en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet att idrottsutövaren för idrottande som huvudsakligen bedrivs i Finland ska få minst 9 600 euro i skattepliktig lön per spelsäsong eller annars under en tidsperiod på ett år, ska föreningen eller organisationen genom att försäkra idrottsutövaren i enlighet med denna lag ordna skydd för olycksfall enligt denna lag och för ålderdom till dess att idrottsutövaren fyller 65 år. Vid bedömningen av försäkringsskyldigheten beaktas alla löner som enligt avtal ska betalas för ovannämnda tidsperiod.

2 §
Olycksfall

I enlighet med denna lag betalas ersättning för ett olycksfall som har drabbat en idrottsutövare före fyllda 65 år under omständigheter som är typiska för idrottsgrenen

1) i samband med en spel- eller idrottsprestation,

2) vid träning under handledning eller övervakning eller i enlighet med ett träningsprogram,

3) när idrottsutövaren är på väg från sin bostad eller inkvartering till eller från en tävlings-, spel- eller träningsplats,

4) när idrottsutövaren under spel-, tävlings- eller träningsresor deltar i aktiviteter som hör till reseprogrammet,

5) när idrottsutövaren på uppdrag av en idrottsförening eller annan organisation som avses i 1 § representerar föreningen eller organisationen vid ett representationstillfälle samt under resa till och från ett sådant tillfälle.


3 a §
Företräde för ersättningar och förhållande till andra förmåner

En idrottsutövares rätt att få ersättning eller förmåner på basis av någon annan lag minskar inte den ersättning som han eller hon har rätt till enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Ersättning enligt denna lag beaktas vid bestämmande av en ersättning eller förmån enligt någon annan lag på samma sätt som ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

Bestämmelserna i 2 mom. om beaktande av ersättning enligt denna lag iakttas inte vid tillämpning av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

4 §
Olycksfallspension

Olycksfallspension betalas för sammanlagt fem år efter utgången av maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. Om maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut, betalas olycksfallspension under en tid av sammanlagt fem år från det att ett år har förflutit från olycksfallet, dock högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom.


6 §
Olycksfallspension vid varaktig arbetsoförmåga

En idrottsutövare har rätt till olycksfallspension, om han eller hon före fyllda 65 år till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall har blivit varaktigt oförmögen att fortsätta med idrott enligt 1 eller 15 § och förmågan att skaffa sig förvärvsinkomster genom annat arbete varaktigt har nedgått med minst tre femtedelar enligt en bedömning som gjorts i förhållande till den årsarbetsförtjänst som enligt denna lag används som grund för bedömningen av varaktig arbetsoförmåga.


Olycksfallspension betalas tidigast efter utgången av den i sjukförsäkringslagen angivna maximitiden för sjukdagpenning. Om maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut, betalas olycksfallspension tidigast ett år efter olycksfallet. Olycksfallspension betalas högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom.

8 §
Ersättning för sjukvård

På ersättning för vård och behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall tillämpas 8 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, med undantag för 48 och 49  §. På ersättning för resekostnader för sjukvård tillämpas 50 § i den lagen.


10 §
Familjepension och begravningshjälp

Om en idrottsutövare har avlidit till följd av ett olycksfall betalas det efter idrottsutövaren familjepension för högst tio år efter dödsfallet, dock högst till dess att idrottsutövaren skulle ha uppnått den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. Familjepensionen beräknas på årsarbetsförtjänsten enligt 11 och 15 §. Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas i övrigt på familjepensionen vad som föreskrivs i 99—108 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


14 §
Ålderdomstrygghet

Ålderdomstryggheten innefattar ålderspension som betalas räknat från den dag då idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgräns för ålderspension som anges för hans eller hennes åldersklass i 11 § i lagen om pension för arbetstagare. Ålderspension för idrottsutövare som är födda före 1965 betalas emellertid från och med den dag då idrottsutövaren fyller 65 år. Ålderdomstryggheten ordnas genom en försäkring som kan beviljas av ett försäkringsbolag som med stöd av försäkringsbolagslagen (521/2008) eller lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har rätt att i Finland bevilja försäkring av livsförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008). Den försäkringspliktige ska som försäkringspremie betala 4,5 procent av den i 1 § i denna lag avsedda lönen eller den i 15 § avsedda inkomsten.


15 §
Frivillig försäkring

En idrottsutövare som inte har ingått ett avtal enligt 1 § och får minst 9 600 euro i skattepliktig inkomst per år för att bedriva idrott huvudsakligen i Finland har rätt till olycksfallsskydd och ålderdomstrygghet i enlighet med denna lag till dess att han eller hon fyller 65 år. Till grund för sådan på försäkring baserad olycksfallspension ska läggas den mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget överenskomna årsarbetsförtjänsten, som ska motsvara idrottsutövarens fortlöpande skattepliktiga idrottsinkomst. Den årsarbetsförtjänst som beaktas kan uppgå till högst det belopp som anges i 11 § 1 mom. Till grund för olycksfallspension som betalas på basis av varaktig arbetsoförmåga läggs dock den årsarbetsförtjänst som anges i 11 § 2 mom.


16 a §
Försäkringsbolags skyldighet att anmäla om att försäkringar inte längre tillhandahålls

Ett försäkringsbolag ska senast den 31 december till social- och hälsovårdsministeriet anmäla, om bolaget har för avsikt att begränsa tillhandahållandet av försäkringar enligt denna lag eller helt och hållet upphöra med att tillhandahålla sådana försäkringar efter den 31 december det därpå följande kalenderåret.

18 §
Olycksfallsförsäkringscentralens och försäkringsanstalternas uppgifter

Olycksfallsförsäkringscentralen har till uppgift att svara för uppföljningen och den allmänna tillsynen över försäkringssystemet samt att föra ett register över de i enlighet med denna lag försäkrade idrottsutövarna och över försäkringstagarna. Olycksfallsförsäkringscentralen ska varje år före utgången av mars lämna en berättelse till social- och hälsovårdsministeriet varav framgår hur försäkringsskyddet enligt denna lag har genomförts. Olycksfallsförsäkringscentralen sköter också de övriga uppgifter som enligt denna lag ankommer på centralen.

Försäkringsanstalterna ska varje år före utgången av februari ge Olycksfallsförsäkringscentralen den information om försäkringar och skador enligt denna lag som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt 1 mom. Försäkringsanstalterna ska också en gång per år och vid behov också annars ge idrottsutövarna en utredning om försäkringsskyddet. Försäkringsanstalterna ska utan dröjsmål informera idrottsutövarna om sådana försummelser av premiebetalningen som leder till att försäkringsskyddet enligt denna lag upphör.


19 §
Grenförbundens och idrottsföreningarnas ansvar

Grenförbunden och övriga organisationer som svarar för tävlingsverksamhet ska se till att idrottsföreningarna och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet och deltar i tävlingsverksamhet ordnar försäkringsskydd i enlighet med denna lag. För detta ändamål har grenförbunden och övriga organisationer som svarar för tävlingsverksamhet rätt att ur det register som förs av Olycksfallsförsäkringscentralen få information om de idrottsutövare som omfattas av deras verksamhet och är försäkrade i enlighet med denna lag.

Idrottsföreningarna och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet ska varje år underrätta sina grenförbund om hur många idrottsutövare inom denna lags tillämpningsområde som har representerat föreningen eller organisationen. Grenförbunden ska varje år före utgången av februari, i det syfte som anges i 1 mom., sända uppgifterna till Olycksfallsförsäkringscentralen.

25 §
Utlåtande

Vid oklarhet om huruvida en försäkring uppfyller förutsättningarna enligt denna lag, ger Olycksfallsförsäkringscentralen ett utlåtande på ansökan av en part.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Lagens 14 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2017.

På försäkringsperioder som har börjat löpa och på olycksfall som inträffat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 3 a § tillämpas emellertid även på betalning av ersättningar för olycksfall som inträffat före lagens ikraftträdande.

RP 152/2015
ShUB 2/2016
RSv 17/2014

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.