228/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 14 § 2 mom., 18 § 1 mom., 24 § 1 mom. och 25 § samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 a §
Bekämpning av rotticka

Avverkare ska i samband med beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november sörja för bekämpning av rotticka inom ett riskområde för utbredning av rotticka. Bekämpningen ska utföras med en godtagbar bekämpningsmetod.

Med avvikelse från 1 mom. behöver bekämpning inte utföras i samband med avverkning, om lufttemperaturen är för låg för bekämpning eller om det är fråga om husbehovsavverkning.

Närmare bestämmelser om riskområden för utbredning av rotticka, bekämpningsobjekt, godtagbara bekämpningsmetoder och den avgränsning i fråga om lufttemperaturen som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Allmänna principer för organisering av tillsynen

Borttransport av skadade träd, stamdelar och lagrade stubbar samt bekämpning av rotticka ska övervakas objektivt och regelbundet.


18 §
Skyldighet att ha egenkontroll

En yrkesmässig verksamhetsutövare ska känna till de skyldigheter enligt denna lag som avser borttransport av virke, skadade träd, stamdelar och stubbar av tall och gran samt lagring av virke och bekämpning av rotticka samt övervaka iakttagande av tidsfristerna för borttransport av virke enligt 3 §, verkställande av de alternativa åtgärderna enligt 4 §, avlägsnande av stamdelar och stubbar av tall och gran enligt 5 §, lagring av virke enligt 8 § och bekämpning av rotticka enligt 8 a § (egenkontroll).


24 §
Vite och hot om tvångsutförande

Om någon försummar sin skyldighet enligt 3—6 eller 8 a § eller enligt ett beslut som har meddelats med stöd av 9 §, kan Finlands skogscentral förplikta personen i fråga att vidta behövliga åtgärder. Landsbygdsverket kan på framställning av Finlands skogscentral förena skogscentralens beslut med vite eller med hot om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad. För återkrav av kostnaderna för tvångsutförande till staten svarar Landbygdsverket på förslag av Finlands skogscentral.


25 §
Brott mot bestämmelserna i lagen om bekämpning av skogsskador

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar skyldigheten enligt 3—6 § att transportera bort virke, träd, stamdelar eller stubbar,

2) försummar skyldigheten enligt 8 a § att bekämpa rotticka,

3) försummar skyldigheten enligt 18 § att ha egenkontroll, eller

4) försummar skyldigheten att bekämpa skogsskador enligt ett beslut som har meddelats med stöd av 9 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna i lagen om bekämpning av skogsskador dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 18 april 2016.

RP 133/2015
JsUB 1/2016
RSv 15/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.