217/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009) 5 kap. 6 § 3 mom. och 6 kap. 5 § 2 mom.,

ändras 1—4 kap., 5 kap. 1 §, 5 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 8 § samt 6 kap. 3 och 6 §, samt

fogas till 6 kap. en ny 5 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) öppen kraftleverans en elleverans där elleverantören till sin kund levererar all den el som denne behöver samt en elleverans där elleverantören balanserar skillnaden mellan kundens elproduktion och elanskaffning samt elanvändning och elleveranser genom att leverera den bristande elmängden eller ta emot elöverskottet under varje hel timme,

2) fast kraftleverans en elleverans där elleverantören till sin kund levererar exakt den elmängd som på förhand har överenskommits för varje hel timme,

3) balansavräkningsenhet den systemansvarige stamnätsinnehavarens verksamhetsenhet, dotterbolag eller intressebolag som sköter uppgifter i anslutning till den riksomfattande balansavräkningen,

4) balanskraftsenhet den systemansvarige stamnätsinnehavarens verksamhetsenhet eller dotterbolag som sköter uppgifter i anslutning till det riksomfattande balansansvaret,

5) nuvarande öppen leverantör en öppen leverantör som levererar elenergi till ett eldriftsställe före bytet av öppen leverantör,

6) ny öppen leverantör en öppen leverantör som före bytet av öppen leverantör gjort en anmälan om att en ny öppen kraftleverans till ett eldriftsställe påbörjas och som ska överta eller har övertagit den nya öppna kraftleveransen till ett eldriftsställe;

7) mätområde stamnätet, distributionsnät med högspänning, distributionsnät, slutet distributionsnät eller en del av dessa eller ett internt elnät inom en fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som utgör ett eget avräkningsområde vid balansavräkningen,

8) nätinnehavare nätinnehavare som avses i 3 § 9 punkten i elmarknadslagen (588/2013),

9) balansavräknare balansavräkningsenheten, den banlansansvarige och nätinnehavaren,

10) timvis mätning mätning av elmängden per varje hel timme och registrering av mätuppgiften i mätapparaturens minne,

11) timmätningsapparatur apparatur eller en kombination av apparater som mäter elförbrukningen eller inmatningen av el i nätet per varje hel timme och registrerar uppgiften i apparaturens minne, så att uppgiften som registrerats kan läsas ur apparaturens minne via ett kommunikationsnät,

12) gränspunktsmätning mätning av mängden el som överförs mellan två mätområden,

13) typbelastningskurva en beräkningsmodell med hjälp av vilken en elanvändares timenergi beräknas med tanke på balansavräkningen utgående från en årsenergiuppskattning som distributionsnätsinnehavaren gjort på basis av elförbrukningen under föregående år,

14) jämförelsekurva en timenergiserie som distributionsnätsinnehavaren beräknat för varje typbelastningskurva och tidszon för energimätning utifrån en årsenergi på 10 000 kilowattimmar,

15) årsenergi elanvändarens uppmätta eller uppskattade elförbrukning under ett år.

2 §
Handbok om balansansvar och balansavräkning

Den systemansvarige stamnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla en handbok om balansansvar och balansavräkning. Handboken ska finnas på finska och svenska.

2 kap.

Balansansvar

1 §
Balansansvar

En part på elmarknaden ska ha en öppen leverantör med tanke på partens elproduktion och elanskaffning samt elförbrukning och elleverans på det sätt som föreskrivs i detta kapitel.

En öppen leverantör ska för sin öppna kraftleverans till en part på elmarknaden utse en balansansvarig, vilken genom förmedling av leverantörens öppna kraftleverans eller en obruten kedja av öppna kraftleveranser, som sträcker sig till denna part, balanserar partens elproduktion och elanskaffning samt elförbrukning och elleveranser vilka baserar sig på den ifrågavarande öppna kraftleveransen. Den balansansvarige ska på begäran till balansavräkningsenheten meddela kedjan av öppna kraftleveranser för de elmarknadsparters del vilkas balansavräkning denne sköter.

Nätinnehavaren får avbryta elöverföringen och eldistributionen för en part på elmarknaden, om parten inte har någon öppen leverantör eller om partens öppna leverantör inte har någon balansansvarig. Distributionsnätsinnehavaren får dock inte avbryta eldistributionen till en elanvändare under den tid då el levereras till elanvändaren på basis av 102 § i elmarknadslagen.

2 §
Ordnande av balansansvar vid ett eldriftsställe

Elanvändaren ska ha en öppen leverantör med tanke på elförbrukningen vid vart och ett av sina eldriftsställen som anslutits till elnätet.

En elproducent som matar in el i elnätet i överföringssyfte ska ha en öppen leverantör med tanke på elproduktionen och förbrukningen av el vid vart och ett av sina eldriftsställen. Ett andelskraftverks produktionsandelar levereras oberoende av detta till andelsinnehavarna som öppna kraftleveranser enligt det på förhand meddelade fördelningsförhållandet, om andelsinnehavaren har gjort en anmälan om detta till balanskraftsenheten (andelskraftsbehandling).

En part på elmarknaden kan ha olika öppna leverantörer med tanke på elanvändningen och elproduktionen vid sitt eldriftsställe.

3 §
Kompletterande bestämmelser om elleverantörens och elproducentens balansansvar

En elleverantör ska med tanke på elleveranserna och elförbrukningen i anslutning därtill ha en balansansvarig för varje mätområde till vilket elleverantören levererar el.

En elproducent som producerar el för att matas in i elnätet i överföringssyfte och vars kraftverk med ett eller flera elproduktionsaggregat har en nominell effekt på minst en megavoltampere, ska för elproduktionen och elförbrukningen i anslutning därtill ha en balansansvarig för vart och ett av de mätområden inom vilka elproducenten verkar.

En elleverantör och elproducent kan dock oberoende av bestämmelserna i 1 och 2 mom. ha olika balansansvariga för olika mätområden.

För ordnande av balansansvar och balansavräkning ska elleverantörer och i 2 mom. avsedda elproducenter, innan de inleder elleveranserna till sina kunder, registrera sig hos en balansavräkningsenhet. För ordnande av balansansvar och balansavräkning ska elleverantörer dessutom, innan de påbörjar elleveranserna till ett sådant mätområde till vilket de inte tidigare har levererat el, göra en registreringsanmälan hos den som sköter balansavräkningen för mätområdet.

4 §
Kompletterande bestämmelser om distributionsnätsinnehavares balansansvar

En distributionsnätsinnehavare ska ha en öppen leverantör med tanke på den öppna leveransen av förlustel och elsvinn inom vart och ett av sina mätområden. Distributionsnätsinnehavaren ska dessutom ha en öppen leverantör för öppen leverans av den balansavvikelse som uppstått vid balansavräkningen inom ett mätområde.

5 §
Produktionsplanerna för elproduktion och informationen om dem

För varje elproduktionsanläggning med en nominell effekt på minst en megavoltampere ska det göras upp en produktionsplan med tanke på elproduktionen under varje balansavräkningsperiod. Den balansansvarige ska ombesörja uppgörandet av produktionsplaner och informationen om dessa till balanskraftenheten i fråga om den elproduktion som omfattas av dennes elbalans.

Fördelningsförhållandet mellan produktionsandelarna i ett andelskraftverk som andelskraftsbehandlingen tillämpas på kan inte ändras efter det att produktionsplanerna för andelsinnehavarnas balansansvariga har meddelats till balanskraftsenheten.

6 §
Förfaranden

Vid uppfyllandet av balansansvar och informationsutbytet i samband med det ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av handboken om balansansvar och balansavräkning följas, om inte något annat föreskrivs i elmarknadslagen eller med stöd av den.

3 kap.

Inledning och upphörande av en leverans

1 §
Meddelanden om en öppen kraftleverans

En öppen leverantör är skyldig att meddela den som sköter balansavräkningen för den andra parten i leveransen att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör. Meddelandet ska dessutom göras till nätinnehavaren för en part som anslutit sig till elnätet, om denne inte sköter partens balansavräkning. Om den öppna leverantören inte tidigare haft någon leverans till mätområdet i fråga, ska ett meddelande göras också till den som sköter den öppna leverantörens egen balansavräkning. Meddelandet ska innehålla en specifikation av det objekt till vilket el levereras, den öppna leverantörens avtalsbeteckning samt tidpunkten för inledande och upphörande av leverans.

En distributionsnätsinnehavare är skyldig att till den nuvarande öppna leverantören för en part som anslutit sig till dennes distributionsnät förmedla ett meddelande där en ny öppen leverantör underrättar en part om inledandet av sin öppna leverans.

2 §
Meddelanden om en fast kraftleverans

En part i en fast kraftleverans är skyldig att vid inledningen av ett nytt leveransförhållande till sin balansansvarige meddela de uppgifter som behövs för identifiering av leveransförhållandet.

En part i en fast kraftleverans är skyldig att innan en leverans börjar meddela sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat samt sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat.

Den balansansvarige är skyldig att till balansavräkningsenheten meddela en partsvis specificerad summauppgift om den balansansvariges fasta kraftleveranser som ingår i dennes elbalans och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.

3 §
Den nuvarande öppna leverantörens meddelande om fortsatt leverans i distributionsnätet

Den nuvarande öppna leverantören för en part som anslutit sig till distributionsnätet ska efter att ha mottagit ett meddelande enligt 1 § 2 mom. meddela distributionsnätsinnehavaren, om en ny leverans till parten inte kan påbörjas. En öppen leverantör får göra meddelandet som avses i denna paragraf endast om parternas gällande temporära elförsäljningsavtal eller uppsägningstiden för parternas tills vidare gällande elförsäljningsavtal löper ut senare än den meddelade tidpunkten för inledning av en ny leverans.

4 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden till en ny öppen leverantör vid byte av öppen leverantör

Distributionsnätsinnehavaren ska lämna en ny öppen leverantör en bekräftelse på att en leverans inleds. Distributionsnätsinnehavaren är skyldig att till den nya öppna leverantören bekräfta uppgiften om att en leverans börjar också i det fall att den nuvarande öppna leverantören försummar sin informationsskyldighet enligt 3 § i fråga om avtalets giltighet. En gällande uppskattning av årsenergin vid eldriftsstället ska fogas till bekräftelsen.

Distributionsnätsinnehavaren ska i stället för den bekräftelse som avses i 1 mom. lämna den nya öppna leverantören ett meddelande om att dennes leverans inte kan påbörjas, om

1) den nuvarande öppna leverantören har lämnat distributionsnätsinnehavaren ett meddelande om fortsatt leverans enligt 3 §,

2) den elförbrukare som antecknats som andra part till leveransen skriftligen meddelat distributionsnätsinnehavaren att han bestrider giltigheten av elförsäljningsavtalet i fråga och meddelat detta separat till den nya öppna leverantören.

Distributionsnätsinnehavaren är skyldig att meddela den nya öppna leverantören för en part som anslutit sig till distributionsnätet mätvärdet vid den tidpunkt då leveransen börjar samt att lämna denne en balansenergiprognos och en årsenergiuppskattning som baserar sig på mätvärdet. Om mätapparaturen vid ett eldriftsställe byts ut i samband med byte av öppen leverantör, ska distributionsnätinnehavaren dessutom underrätta den nya öppna leverantören om bytet av mätapparatur.

5 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden till en ny öppen leverantör, när den öppna kraftleveransen inte fortsätter

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela den nya öppna leverantören, om dennes redan inledda öppna kraftleverans inte kan fortsättas, då den elanvändare som antecknats som andra part till leveransen skriftligen meddelat distributionsnätsinnehavaren att han bestrider giltigheten av elförsäljningsavtalet i fråga och meddelat detta separat till den nya öppna leverantören. Distributionsnätsinnehavaren ska förmedla elförbrukarens meddelande till den nya öppna leverantören.

6 §
Kompletterande skyldigheter för en ny öppen leverantör

En ny öppen leverantör ska med tanke på balansavräkningen lämna distributionsnätsinnehavaren ett meddelande om att en öppen kraftleverans återkallats, när

1) det elförsäljningsavtal som utgjorde grunden för den nya öppna kraftleveransen upphävts på basis av att avtalsparten använt sig av sin rätt enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (38/1978) att frånträda elförsäljningsavtalet,

2) den elanvändare som antecknats som andra part till en ny öppen kraftleverans meddelat den nya öppna leverantören att han bestrider giltigheten av elförsäljningsavtalet i fråga,

3) distributionsnätsinnehavaren har förmedlat det meddelande som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten och 5 § till den nya öppna leverantören.

Försummelse av meddelandet enligt 1 mom. förhindrar inte vidtagandet av sådana åtgärder som återkallandet av den öppna kraftleveransen förutsätter.

Den nya öppna leverantören ska efter att ha mottagit bekräftelsen enligt 4 § 1 mom. kontrollera att uppgifterna om avtalsförhållandet i bekräftelsen stämmer överens med det elförsäljningsavtal som leverantören anmält till distributionsnätsinnehavaren. Den nya öppna leverantören ska med det snaraste klara upp och rätta till eventuella oklarheter kring ingåendet av avtal och inledandet av en öppen kraftleverans.

4 kap.

Balansavräkning

1 §
Balansavräkningens syfte och den metod som den baserar sig på

Syftet med balansavräkningen är att utreda elleveranser som genomförts under varje hel timme, så att som slutresultat av avräkningen för var och en av de elmarknadsparter som för vilka balansavräkning ska utföras skapas kraftbalans för elförbrukning och elleveranser samt, om partens kraftbalans omfattar elproduktion och elanskaffning, en kraftbalans för elproduktion och elanskaffning samt räknas fram deras balansavvikelser under ifrågavarande hel timme. Med tanke på de öppna kraftleveranserna till distributionsnätsinnehavaren skapas en separat kraftbalans för både förlusten och svinnet inom mätområdet och för mätområdets balansavvikelse. För en part på elmarknaden från vars eldriftsställe el matas in i elnätet för överföring skapas dock inte någon separat kraftbalans för elproduktion och elanskaffning, om den nominella effekten i elproduktionsaggregat vid eldriftsstället eller flera elproduktionsaggregat som bildar ett kraftverk understiger en megavoltampere.

Balansavräkningsperioden är en hel timme.

Balansavräkningen ska basera sig på timvis mätning. I fråga om minuthandeln med el kan det dock i fråga om distributionsnätet tillämpas en kombination av en annan mätmetod och en typbelastningskurva enligt vad som föreskrivs nedan.

Vid balansavräkningen och informationsutbytet i samband med det ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av handboken om balansansvar och balansavräkning följas, om inte något annat föreskrivs i elmarknadslagen eller med stöd av den.

2 §
Mätområdet

Vid balansavräkning utgör mätområdet ett avräkningsområde. Vid en punkt i elnätet där elektriciteten övergår från ett mätområde till ett annat ska gränspunktsmätning utföras.

En nätinnehavares elnät utgör ett mätområde. En elnätsinnehavare kan också bilda flera mätområden av sitt elnät.

Den balansansvarige kan komma överens med balansavräkningsenheten och den nätinnehavare till vars elnät det interna elnät inom den fastighet eller grupp av fastigheter som är i den balansansvariges besittning är anslutet, att hans elnät eller en del av det ska utses till mätområde. På den balansansvarige tillämpas då bestämmelserna om nätinnehavare i 2 kap. 1 § och 3 § i detta kapitel.

Innehavaren av ett internt elnät inom en fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som inte är balansansvarig kan komma överens med balansavräkningsenheten och den nätinnehavare till vars elnät det interna elnät inom den fastighet eller grupp av fastigheter som är i den balansansvariges besittning är anslutet, att hans elnät eller en del av det ska utses till mätområde. Om uppgifterna och ansvaret för en upprätthållare av ett sådant mätområde avtalas i ett avtal mellan balanskraftsenheten och upprätthållaren av mätområdet.

Mätområdet ska registreras hos balanskraftsenheten.

3 §
Nätinnehavarens uppgifter vid balansavräkningen

Nätinnehavaren ska organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som sammanhänger med den för de öppna kraftleveranserna inom sitt mätområde och för den el som överförts mellan mätområdena samt, om mätområdet omfattar distributionsnät, organisera den utjämningsberäkning mellan detaljisterna inom mätområdet som tillämpningen av typbelastningskurvor förutsätter.

Nätinnehavarens uppgift vid balansavräkningen är att inom sitt mätområde räkna ut de totala leveransmängder som omfattas av timvis mätning för en part som verkar inom mätområdet i fråga och för vilken balansavräkning ska utföras. Om mätområdet inbegriper distributionsnät, ska distributionsnätsinnehavaren dessutom inom sitt mätområde räkna kraftbalans för förlust och svinn samt de totala leveransmängder som grundar sig på en kombination av mätning och typbelastningskurva för varje typförbrukargrupp.

För balansavräkning ska nätinnehavaren meddela balansavräkningsenheten

1) de totala leveransmängder som omfattas av timvis mätning för en part som verkar inom mätområdet och för vilken balansavräkning ska utföras,

2) uppgifter per produktionsenhet om produktionen hos de parter inom mätområdet för vilka balansavräkning ska utföras,

3) uppgifter om summan av gränspunktsmätningar inom sitt mätområde i förhållande till andra mätområden, och

4) om mätområdet inbegriper distributionsnät, distributionsnätsinnehavarens kraftbalans för förlust och svinn inom mätområdet samt de totala leveransmängder inom mätområdet som grundar sig på en kombination av mätning och typbelastningskurva.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska nätinnehavaren meddela de parter inom sitt mätområde för vilka balansavräkning ska utföras parternas sådana leveranser inom mätordet per eldriftsställe eller per mätning vilka omfattas av timmätning och som räknats fram i samband med balansavräkningen.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska distributionsnätinnehavaren meddela detaljister inom dennes mätområde parternas totala leveranser per typförbrukargrupp som baserar sig på kombinationen av mätning och typbelastningskurva och som räknats fram i samband med balansavräkningen.

4 §
Den balansansvariges uppgifter vid balansavräkningen

Den balansansvarige ska organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som hänger samman med den för de parter för vilka balansavräkning ska utföras och för vilka den är balansansvarig.

Den balansansvariges uppgifter vid balansavräkningen är att

1) räkna fram balansavvikelser för var och en av de parter som omfattas av dess kraftbalans och för vilka en balansavräkning ska utföras,

2) utreda de fasta kraftleveranserna för de parter som omfattas av dess kraftbalans och för vilkas del balansavräkning ska utföras,

3) uppdatera de strukturella uppgifterna om de parter som omfattas av dess kraftbalans och för vilka balansavräkning ska utföras vilka har samband med uppfyllandet av balansansvar och balansavräkningen.

För balansavräkning ska den balansansvarige meddela balansavräkningsenheten

1) uppgifter om de fasta kraftleveranserna för de parter inom dess kraftbalanser för vilka balansavräkning ska utföras,

2) de strukturella uppgifter om de parter som omfattas av dess kraftbalans och för vilka balansavräkning ska utföras vilka har samband med uppfyllandet av balansansvar och balansavräkningen.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska den balansansvarige meddela balansavvikelser för var och en av de parter som omfattas av dess kraftbalans och för vilka balansavräkning ska utföras samt de fasta kraftleveranser som dessa är parter till.

5 §
Balansavräkningsenhetens uppgifter vid balansavräkningen

Balansavräkningsenheten har till uppgift att vid balansavräkningen utreda den riksomfattande kraftbalansen samt de balansansvarigas elbalanser på sådant sätt att balansavräkningen resulterar i balansavvikelser mellan balanskraftsenheten och de balansansvariga samt balansavvikelser mellan det riksomfattande marknadsbalansområdet och marknadsbalansområden i grannländerna. Balansavräkningsenheten ska ordna utredningen av fasta kraftleveranser i fråga om de fasta kraftleveranser som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga eller sker via elledningar som passerar landets gränser. Balansavräkningsenheten har dessutom till uppgift att se till att parterna på elmarknaden till sitt förfogande får de uppgifter om parternas egen elanskaffning och egna kraftleveranser som utretts vid balansavräkningen.

Balansavräkningsenheten ska ge

1) balansavräknaren de preliminära och slutliga uppgifter om balansavräkningen som har anknytning till utförandet av dess balansavräkningsuppgift,

2) den balansansvarige preliminära och slutliga uppgifter om elleveranser mellan balanskraftsenheten och den balansansvarige,

3) parter på elmarknaden de preliminära och slutliga balansavräkningsuppgifter om parterna själva som balansavräknarna lämnat,

4) utländska parter preliminära och slutliga uppgifter om elleveranser som överskrider gränsen till det riksomfattande marknadsbalansområdet.

6 §
Behandlingen av el vid balansavräkningen när elförbrukarens elförsäljningsavtal upphävs eller när elförbrukaren bestrider elförsäljningsavtalets giltighet

En ny öppen leverantör ansvarar på basis av den inledda nya öppna kraftleverans som inskrivits i kraftbalansen för elen tills den öppna kraftleveransen övertagits av en annan öppen leverantör eller kraftleveransen till elförbrukaren upphör då

1) det elförsäljningsavtal som konsumenten ingått upphävs eftersom denne använt sig av sin rätt enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen att frångå elförsäljningsavtalet,

2) elleveransen återkallas på grund av den nya öppna leverantörens ogrundade eller felaktiva meddelande,

3) elanvändaren har genom ett skriftligt meddelande till distributionsnätsinnehavaren bestridit giltigheten av elförsäljningsavtalet om ny öppen kraftleverans som inletts,

4) en ny öppen leverantör har meddelat distributionsnätsinnehavaren att elanvändaren bestridit giltigheten av ett elförsäljningsavtal om ny öppen kraftleverans som inletts.

Om en öppen kraftleverans i ett sådant fall som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten återtas av den nuvarande öppna leverantören, upptas den el som elförbrukaren använder dock i den nuvarande öppna kraftleverantörens kraftbalans till den del det är möjligt att göra ändringar i kraftbalanserna inom ramen för tidsfristerna för balansavräkningen.

Om en öppen kraftleverans i ett sådant fall som avses i 1 mom. 3 eller 4 punkten återtas av den nuvarande öppna leverantören, upptas den el som elförbrukaren använder dock i den nuvarande öppna kraftleverantörens kraftbalans till den del det är möjligt att göra ändringar i kraftbalanserna inom ramen för tidsfristerna för balansavräkningen, om den nuvarande öppna leverantören åtagit sig ansvaret för elanvändarens öppna kraftleverans.

Efter att ha fått meddelandet enligt 1 mom. ska distributionsnätsinnehavaren utan dröjsmål instruera elförbrukaren om de åtgärder genom vilka denne kan undvika ett avbrott i elleveranserna.

7 §
Behandlingen av en leverans som avses i 102 § i elmarknadslagen vid balansavräkningen

Den el som distributionsnätsinnehavaren leverat till elanvändaren enligt 102 § i elmarknadslagen upptas i distributionsnätsinnehavarens kraftbalans för förluster och svinn, om distributionsnätsinnehavaren för elleveransen inte anvisat en annan öppen leverantör i vars kraftbalans elen kan upptas.

8 §
Kompletterande skyldigheter

Utöver vad som bestäms i denna förordning är parterna på elmarknaden skyldiga att på begäran meddela nätinnehavaren, den som utför balansavräkningen för parten, balansavräkningsenheten och balanskraftsenheten uppgifter som gäller produktion, anskaffning, användning och leveranser av el, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke på balansavräkningen eller för att den andra parten ska kunna uppfylla sitt balansansvar. Balansavräknaren är dessutom skyldig att bistå balansavräkningsenheten vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter, om uppgörandet av den riksomfattande balansavräkningen kräver detta.

5 kap.

Tillämpning av typbelastningskurvor vid balansavräkningen

1 §
Användning av typbelastningskurvor som grund för balansavräkningen i distributionsnätet

Balansavräkningen för minuthandeln med el i distributionsnätet ska i fråga om ett eldriftsställe basera sig på en kombination av typbelastningskurva och någon annan mätmetod än timvis mätning, om eldriftsstället inte har utrustats med timmätningsapparatur.

Distributionsnätsinnehavaren fastställer vilken typbelastningskurva som tillämpas på varje eldriftsställe.

5 §
Temperaturkorrigering

När temperaturavvikelsen beräknas ska man använda medelvärdet av de utomhustemperaturer som kl. 9 respektive mätningsdag och föregående dag uppmättes vid den officiella mätpunkten på ansvarsområdet. Distributionsnätsinnehavaren kan tillämpa också en annan metod för temperaturmätning vid beräkningen av temperaturavvikelse, om distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde är geografiskt så omfattande att resultatet från en enda mätpunkt inte med tillräcklig exakthet kan beskriva genomsnittstemperaturen på ansvarsområdet eller om det inom ansvarsområdet inte finns en officiell mätpunkt som tillräckligt exakt skulle beskriva genomsnittstemperaturen på ansvarsområdet. Distributionsnätsinnehavaren ska lämna temperaturuppgifterna till detaljisterna på sitt ansvarsområde, om distributionsnätsinnehavaren vid beräkningen av temperaturavvikelser tillämpar någon annan temperaturkorrigeringsmetod än den som baserar sig på officiella mätpunkter.


7 §
Utjämningsberäkning

Distributionsnätsinnehavaren ska årligen i fråga om varje detaljists kunder utreda skillnaderna mellan de sammanlagda energimängder som har beräknats och uppmätts i förfarandet med typbelastningskurva (utjämningsberäkning). Summan av dessa skillnader gottgörs och debiteras mellan de detaljister som är verksamma i distributionsnätet.


8 §
Lokal typbelastningskurva

Om en kundgrupps elanvändning i betydande grad avviker från de tidsmässiga variationerna vid elanvändning enligt typbelastningskurvan, kan distributionsnätsinnehavaren ta i bruk en lokal typbelastningskurva för kundgruppen i fråga. När distributionsnätsinnehavaren överväger att ta i bruk en lokal typbelastningskurva, ska denne beakta vad som bestäms i 74 § 2 mom. i elmarknadslagen.

Distributionsnätsinnehavaren ska senast en månad innan en lokal typbelastningskurva tas i bruk meddela Energimyndigheten grunderna för hur typbelastningskurvan bestäms samt motiveringar för att den är nödvändig. Samtidigt ska distributionsnätsinnehavaren meddela de detaljister som är verksamma på ansvarsområdet och de balansansvariga att en lokal typbelastningskurva tas i bruk.

6 kap.

Mätning av elleveranser i elnätet och i en fastighets interna elnät

3 §
Utrustande av en elproduktionsanläggning i elnätet med mätapparatur

En elproduktionsanläggning som matar in el i elnätet för att överföras via nätet, ska utrustas med mätapparatur. Ett elproduktionsaggregat med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere, behöver dock inte utrustas med någon separat mätningsapparatur, om det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet eller kraftverket finns har försetts med timmätningsapparatur som är kapabel att mäta både mängden el som tagits ut från nätet och mängden el som matats in i nätet.

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte på nätinnehavarens reservkraftsaggregat som endast tillfälligt har anslutits till elnätet.

5 a §
Mätanordningar i elnätet som tillhandahålls på separat beställning

Nätinnehavaren ska på separat beställning från kunden tillhandhålla denne

1) timmätningsapparatur med standardiserad anslutning för uppföljning av elförbrukningen i realtid,

2) timmätningsapparatur för separat mätning av elproduktionen i ett elproduktionsaggregat eller kraftverk, vars utrustande med separat mätapparatur är inte obligatoriskt,

3) timmätningsapparatur för separat mätning av elleveranser till en laddningspunkt för eldrivna fordon.

Av det objekt som avses i 2 och 3 punkten ska för balansavräkning bildas ett eget eldriftsställe.

6 §
Avläsning av mätapparaturen i elnätet

Timmätningsapparaturen på ett eldriftsställe ska avläsas minst en gång per dygn. Annan mätapparatur än timmätningsapparaturen på ett eldriftsställe ska avläsas minst fyra gånger per år. Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för minst en årlig avläsning av annan mätapparatur än timmättningsapparaturen.

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att uppskatta eldriftsställets elförbrukning utgående från eldriftsställets tidigare elförbrukning, om

1) någon avläsning av mätapparaturen inte har kunnat utföras på grund av ett fel i mätapparaturen,

2) mätuppgifterna inte finns tillgängliga på grund av en störning i dataöverföringen för den fjärravläsbara mätapparaturen,

3) slutförbrukaren har ansvaret för avläsning av mätapparaturen, och denne inte har meddelat det avlästa värdet för faktureringsperioden i fråga,

4) mätapparaturen är placerad så att nätinnehavaren inte har tillträde till den och slutförbrukaren inte inom en skälig frist, som nätinnehavaren har ställt, har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om värdet.

Distributionsnätinnehavaren ska offentliggöra en redogörelse för den metod som den tillämpar vid uppskattningen av elförbrukningen vid ett eldriftsställe.

Nätinnehavaren kan komma överens med elanvändaren och elleverantören om avläsning av mätapparaturen på ett sätt som kompletterar denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016. Förordningens 1—4 kap. och 5 kap. 1 § träder dock i kraft först den 3 oktober 2016. Bestämmelserna i 1–4 kap. och 5 kap. 1 § ska tillämpas parallellt mellan den 5 september 2016 och den 2 oktober 2016 både sådana som de lydde när denna förordning trädde i kraft och sådana som de lyder i denna förordning. Under den ovan nämnda perioden ska den officiella balansavräkningen dock utföras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 31 mars 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.