216/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 987/2011, samt

ändras 1–3 och 5 §, sådana de lyder, 1 § i förordningarna 1570/2011 och 227/2013, 2 § i förordningarna 1570/2011, 227/2013 och 1465/2015 och 3 § i förordning 1570/2011, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för

1) strategin för samt styrningen och verkställigheten av arbets- och näringspolitiken,

2) statens specialfinansiering,

3) planeringen, genomförandet och samordningen av regionutvecklingen, stödjandet av organiseringen av samarbetet mellan landskapen,

4) Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt Europeiska struktur- och investeringsfondernas partnerskapsavtal,

5) främjandet av näringsverksamheten och företagandet,

6) offentliga företagsstöd och företagstjänster,

7) främjande av utländska investeringar,

8) planeringen och genomförandet av den offentliga arbetskrafts- och företagstjänsten,

9) samordningen av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken samt samordningen av de statliga myndigheternas sysselsättningsfrämjande mål och åtgärder,

10) beredningen och genomförandet av sysselsättningsprogram,

11) främjandet av integrationen av invandrare och verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010),

12) regleringen av näringsverksamhet, främjandet av marknadens funktion och konkurrens, behandlingen av frågor som rör den inre marknaden, den offentliga upphandlingen samt övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

13) upprätthållandet av försörjningsberedskapen,

14) frågor som hänför sig till arbetsavtalsförhållanden, arbetstid, system för medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal samt andra arbetsmiljöfrågor,

15) uppgifter som hänför sig till Internationella arbetsorganisationen,

16) frågor som rör jämlikhet i arbetslivet och förebyggande av diskriminering i arbetslivet,

17) medlingen i arbetstvister,

18) industriella rättigheter, bokföring och revision samt den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

19) upprätthållandet av service- och studieverksamheten för sjömän,

20) tillsynen över att lagstiftningen om samarbete och personalrepresentation inom företag iakttas,

21) förandet av registret över arbetspliktiga, regleringen av användningen av arbetskraft i undantagsförhållanden samt verkställandet av arbetsplikt,

22) utvecklandet och utnyttjandet av innovationer och teknik samt planeringen och styrningen av innovations-, produktutvecklings- och teknologifinansieringen,

23) prognostiseringen av och forskningen kring arbets-, närings- och innovationspolitiken,

24) beredningen och genomförandet av Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik samt uppgifter som gäller den tekniska säkerheten i Europeiska unionen,

25) främjandet av exporten, företagens internationalisering samt främjandet av turismen,

26) den tekniska säkerheten och tillförlitligheten samt tillsynen,

27) utvärderingen av överensstämmelse med kraven och kontrollorganens kompetens, standardiseringen, förfarandena för kvalitetsövervakning och det nationella mätsystemet,

28) gruvfrågorna och utnyttjandet av de mineraliska naturresurserna i samband därmed,

29) konsumentinformationen, rådgivningen och forskningen, den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet och konsumentombudsmannens övervakningsuppgifter,

30) energimarknadens funktion, energiproduktionen och energisparandet, de ekonomiska styrmedlen, med undantag av skatter och avgifter av skattenatur, samt miljökonsekvenserna inom energisektorn,

31) kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen,

32) beredningen och samordningen av den nationella verkställigheten i frågor som gäller klimatförändringen samt forsknings- och utvecklingsarbete som rör begränsandet av klimatförändringen,

33) beredningen och verkställandet av utsläppshandeln med växthusgaser,

34) styrningen och utvecklingen av civiltjänsten.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör

1) närings-, trafik och miljöcentralerna,

2) arbets- och näringsbyråerna,

3) närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter,

4) Innovationsfinansieringsverket Tekes,

5) Geologiska forskningscentralen,

6) Patent- och registerstyrelsen,

7) Säkerhets och kemikalieverket,

8) Konkurrens- och konsumentverket,

9) Energimyndigheten,

10) Försörjningsberedskapscentralen,

11) Sjömansservicebyrån,

12) arbetsrådet,

13) riksförlikningsmannens byrå,

14) samarbetsombudsmannens byrå,

15) försörjningsberedskapsrådet,

16) försörjningsberedskapsfonden,

17) statsgarantifonden,

18) statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp,

2) Finlands Industriinvestering Ab,

3) Teknologiska forskningscentralen VTT Ab,

4) Baltic Connector Oy,

5) Terrafame Group Oy,

6) Finpro Oy.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns företags- och regionavdelning, avdelning för sysselsättning och företagande, avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor, närings- och innovationsavdelning samt energiavdelning. Vid ministeriet finns dessutom en koncernstyrningsenhet vars operativa ansvarsområde omfattar hela ministeriet samt utanför avdelningsindelningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen.

Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna bestäms i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarnas och verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, en understatssekreterare samt avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.


Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

Helsingfors den 31 mars 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.