209/2016

Helsingfors den 24 mars 2016

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 56 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 326/2010 och

ändras 2, 6 och 10—13 §, 15 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 23 och 26—28 §, 40 § 1 mom. samt 50 § 2 mom.,

sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i förordningarna 326/2010, 1271/2011 och 1030/2014, 6 § delvis ändrad i förordningarna 326/2010, 1271/2011 och 834/2013, 10 § i förordningarna 326/2010 och 834/2013, 11 § i förordningarna 344/2011, 1271/2011 och 1030/2014, 13 §, 15 § 2 mom. och 23 § i förordning 834/2013, 15 § 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 mom., 22 § 2 mom., 27 och 28 § samt 50 § 2 mom. i förordning 1030/2014 och 26 § och 40 § 1 mom. i förordning 477/2013, som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk),

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

Dessutom finns vid ministeriet en finanscontrollerfunktion.

Stabsorgan för ministeriets ledning är EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som överdirektör, som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef kan separat tillsätta även andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.

Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller utöver de i 1 mom. omnämnda verksamhetsenheterna i tillämpliga delar även den i 2 mom. omnämnda finanscontrollerfunktionen och de i 3 mom. avsedda stabsorganen.

6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finansieringssystemets stabilitet och utvecklingen av det,

2) den strategiska styrningen och övervakningen av statens upplåning, skötseln av statsskulden och placeringen av kassamedel,

3) verksamheten vid företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och fastighetsfonder samt pantlåneinrättningar,

4) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner,

5) regleringen av finansmarknadstillsyn och krishantering, EU:s gemensamma övervakningsmekanism samt EU:s gemensamma resolutionsmekanism och resolutionsfond,

6) mynt och myntväsendet, betalningsmedel och betalningssystem, Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet samt Europeiska centralbanken,

7) hindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,

8) medelanskaffning som sker genom värdepapperisering,

9) statens borgensförbindelser,

10) hanteringen av bankkriser,

11) resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet,

12) Statens pensionsfond, med beaktande av vad som föreskrivs i 7 § 12 punkten,

13) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontorets finansieringsbransch,

14) ägarstyrningen av Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation.

10 §
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT-avdelningen)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) allmän utveckling och styrning av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning samt främjande och säkerställande av kompatibiliteten hos den offentliga förvaltningens informationssystem,

2) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och användningen av dataarkiv samt samordning av gemensamma utvecklingsprojekt,

3) strukturer hos, ledning och utveckling av statens informationsförvaltning och ICT-verksamhet,

4) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna och av ett nätverksbaserat handlingssätt, samt utveckling och samordning av gemensamma verksamhetsmässiga och tekniska lösningar och metoder,

5) allmän utveckling och samordning av datasäkerheten inom den offentliga förvaltningen, främjande av den offentliga förvaltningens nätverkssäkerhet samt styrning av statens informationssäkerhet,

6) utveckling av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster,

7) styrningen av de gemensamma stödtjänsterna för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och förvaltning som hör till Statskontoret,

8) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statens center för informations- och kommunikationsteknik,

9) styrningen av och tillsynen över säkerhetsnätets verksamhet och tjänsteproduktionen för säkerhetsnätet.

11 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) ledningen, utvecklingen och koordineringen av förvaltningsområdets resultatstyrning och ägarstyrning med stöd från ministeriets övriga avdelningar i enlighet med den indelning i avdelningarnas ansvarsområden som anges i denna förordning,

2) förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarande och budget,

3) styrningen och koordineringen av förvaltningsområdets personalärenden, informationsförvaltningsärenden, ärenden som gäller lokaler och andra infrastrukturärenden,

4) ministeriets allmänna förvaltning och utveckling,

5) ministeriets personaladministration och personalutveckling,

6) ministeriets ekonomiförvaltning,

7) ministeriets informationshantering, informationsförvaltning och informationssäkerhet,

8) ministeriets övriga interna tjänster, om de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kansli eller med stöd av denna arbetsordning till någon annan avdelning eller enhet.

12 §
EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bistår ministeriets ledning och avdelningar i ärenden som anknyter till Europeiska unionen och i andra internationella ärenden, vid samordnandet av beredningen av dessa ärenden samt vid kontakter utanför ministeriet som gäller dessa ärenden.

EU-sekretariatet bereder ärenden som gäller

1) beredningen av möten vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor, i eurogruppen samt i EU-ministerutskottet,

2) samordnandet av ärenden som anknyter till utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen,

3) Europeiska unionens grundfördrag och allmän utveckling samt institutionella frågor.

13 §
Enheten för internationella finansiella ärenden

Enheten för internationella finansiella ärenden bistår ministeriets ledning i ärenden som anknyter till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorgan samt till stabiliteten inom euroområdet.

Enheten för internationella finansiella ärenden bereder ärenden som gäller

1) Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och dess systerorganisationer, Internationella valutafonden, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken och andra nordiska finansiella sammanslutningar, Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet och Parisklubben samt uppföljningen av verksamheten hos de regionala instituten för utvecklingsfinansiering,

2) Nordiska ministerrådet,

3) verksamheten vid andra internationella organisationer och samarbetsorgan, som inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

4) åtgärder som föranleds av bevarandet av stabiliteten inom euroområdet samt Europeiska unionens finansiella bistånd till medlemsstaterna och unionens program för makroekonomiska finansiella bistånd.

15 §
Avdelningarnas och stabsorganens interna organisation och uppgiftsfördelning

Närmare bestämmelser om uppgiftsfördelningen inom EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden utfärdas vid behov i en intern arbetsordning som bekräftas av chefen för stabsorganet.

Chef för EU-sekretariatet och för enheten för internationella finansiella ärenden är en tjänsteman som ministern utsett för uppgiften för högst fem års tid och enhetschef en tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef utsett för högst fem års tid. En tjänsteman som förordnats till uppgiften som chef har rätt att använda titeln enhetschef vid sidan av den egna tjänstebenämningen.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Statssekreteraren som kanslichef ansvarar såsom övrig tjänstemannaledning för ledningen av ministeriet. Statssekreteraren som kanslichef biträds vid ledningen av ministeriet av understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren.


19 §
Resultatmål

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren. Statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med de övriga avdelningscheferna om de årliga resultatmålen.


21 §
Samordnande ledningsgruppen och tjänstemannaledningsgruppen

Statssekreteraren som kanslichef leder och bistås av en samordnande ledningsgrupp som består av understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören. Samordnande ledningsgruppen har i uppgift att samordna verkställandet och uppföljningen av strategiarbetet samt att behandla och samordna strategiska och för ministeriet viktiga teman och sakhelheter som har beröringspunkter med mer än ett samordningsområdes eller en avdelnings ansvarsområde.


22 §
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef leder koordineringsgruppen för finanspolitik bistådd av finanspolitiska samordnaren och förvaltningspolitiska koordineringsgruppen bistådd av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder styrgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden och informationsdirektören leder resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet.

23 §
Beredningen av ärenden som anknyter till Europeiska unionen samt av andra internationella ärenden

Ministeriets avdelningar ansvarar för beredningen av ärenden som anknyter till deras verksamhetsområden och som behandlas i Europeiska unionen samt för beredningen av andra internationella ärenden med undantag av de ärenden som enligt 12 § sköts av EU-sekretariatet eller som enligt 13 § sköts av enheten för internationella finansiella ärenden.

26 §
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utvecklar och samordnar beredningen av ärenden inom personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelnings ansvarsområden som hör till förvaltningspolitiska koordinationsområdet. Dessutom utvecklar och leder förvaltnings- och utvecklingsdirektören i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik.

27 §
Understatssekreterarens uppgifter

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Dessutom utvecklar och leder understatssekreteraren beredningen av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde och som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten.

28 §
Finanspolitiska samordnarens uppgifter

Finanspolitiska samordnaren utvecklar och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av ärenden inom ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden som hör till finanspolitiska koordinationsområdet samt beredningen av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsynen över den offentliga ekonomins stabilitet.

40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren utfärdas av ministern. Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och finanspolitiska samordnaren utfärdas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förordnanden om tjänsteresor för förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdas av ekonomidirektören.


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som lyder direkt under avdelningschefen. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 24 mars 2016

Finansminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.