205/2016

Helsingfors den 21 mars 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 10 och 11 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) 10 § 4 mom. 5 punkten och 11 § 1 mom. 8 och 10 punkten, av dem 11 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i social- och hälsovårdsministeriets förordning 572/2012, som följer:

10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver uppgifterna enligt 1 och 3 mom. ska noterna i fråga om ersättningsansvaret dessutom innehålla följande uppgifter:


5) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av ersättningsansvaret.

11 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar som noter till bokslutet uppgifter om följande relationstal för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsbolaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:


8) solvenskapital, solvensgräns, pensionsmedel i förhållande till ansvarsskulden som definieras i punkt 10, och solvenskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna ska redovisas såväl i form av en tabell som en figur,


10) pensionsmedel således summan av solvenskapital och ansvarsskuld; med ansvarsskuld avses i detta sammanhang den i 18 § 1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsedda ansvarsskulden som utgör grund för solvenskapitalets maximibelopp,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. Denna förordning tillämpas första gången på bokslut för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2017 eller senare.

Vid tillämpning av 10 § 4 mom. 5 punkten specificerar Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera (Etera) ersättningsansvaret på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet. Vid tillämpning av 11 § 1 mom. 8 punkten ska Etera som en separat post redovisa den andel av utjämningsbeloppet som ska inräknas i solvenskapitalet. Vid tillämpning av 11 § 1 mom. 10 punkten avdras från Eteras ansvarsskuld endast den del av utjämningsbeloppet som inräknas i solvenskapitalet.

Helsingfors den 21 mars 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Övermatematiker
Mikko Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.