189/2016

Helsingfors den 17 mars 2016

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 44 § 1 mom., 46, 50 och 57 § som följer:

44 §
Beviljande av tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av tjänstemannens chef, och kanslichefen beviljas sådan tjänsteledighet av förvaltningsdirektören.


46 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i 44 och 45 § också ärenden som gäller

1) utlåtanden eller förklaringar till andra myndigheter i ärenden som inte hör till beslutanderätten för ministern eller en avdelningschef,

2) fördelning av de anslag som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt eller annars viktigt,

4) inrättande, ändring och indragning av en tjänst vid ministeriet,

5) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid ministeriet,

6) utnämning till ordinarie tjänst som överinspektör eller som tjänsteman i lägre tjänsteställning eller utnämning till tjänsteman för viss tid till ett motsvarande tjänsteförhållande eller till ett annat tjänsteförhållande för högst ett år,

7) tilldelande av varning enligt 24 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

8) lönerna för ministeriets tjänstemän, och

9) framställning om ministeriets representant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndigheter eller i andra beredningsorgan, när ärendet som bereds gäller flera avdelningars ansvarsområde eller förvaltningsområde i allmänhet.

50 §
Avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning

Avdelningschefen för avdelningen för koncernstyrning avgör på framställning av avdelningarna ärenden som gäller upphandling av kollektivtrafiktjänster och statsbidrag.

Avdelningschefen för avdelningen för koncernstyrning avgör ärenden som gäller utfärdande av förordnanden om tjänsteresor för chefen för ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde, om tjänsteresan betalas av någon annan än ämbetsverket eller inrättningen.

57 §
Kanslichefens och avdelningschefernas ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan av statsrådet utnämnd tjänsteman som är chef vid ministeriet ställföreträdare för kanslichefen. Ställföreträdare för en avdelningschef är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. Ställföreträdare för kommunikationsdirektören i ärenden som gäller ekonomi och personal, inbegripet alla arbetsgivarfrågor, är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för kommunikationsdirektören. Ställföreträdare för en enhetsdirektör inom avdelningen i ärenden som gäller ekonomi eller personal, inbegripet alla arbetsgivarfrågor, är en av avdelningschefen förordnad tjänsteman med chefsuppgifter vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av avdelningschefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för en enhetsdirektör. I arbetsgivarfrågor inom förvaltningsenheten kan dock även någon annan än en arbetsgivartjänsteman med chefsuppgifter inom förvaltningsenheten vara ställföreträdare för förvaltningsdirektören.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.