186/2016

Helsingfors den 17 mars 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 27 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 27 §, sådan den lyder i förordning 721/2015, som följer:

27 §
Utfodring och skötsel av fjäderfä

På fjäderfäanläggningar ska det finnas en skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler där djurens tillväxt, produktionsnivå och produktionsskede har beaktats. Om fabrikstillverkat foder som tillverkaren redan har analyserat samt kompletterande utfodring används i utfodringen, ska proteinet i det kompletterande spannmålet analyseras. Till värphöns, broilrar som är minst en vecka gamla och kalkoner som är minst tre veckor gamla ska som stimulerande foder ges hela korn som blandats i fodret eller en kommersiell foderblandning som innehåller hela korn. När det gäller slaktfjäderfä ska utfodringen under de första uppfödningsdagarna ske på papper, papp eller kartong.


Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 17 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.