185/2016

Helsingfors den 17 mars 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (327/2015) 2 § 4 mom., samt

ändras 5, 18 och 20 § samt 31 § 1 mom., av dem 20 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 722/2015, som följer:

5 §
Odlingsplan

I den skriftliga, femåriga odlingsplanen ska anges vilka växtarter som planeras att odlas under fem år på de olika jordbruksskiftena inom de växtskiften som innehas av odlaren under det första förbindelseåret. I den årliga odlingsplanen anges utöver växtarterna även den planerade gödslingen med avseende på gödselmängder och gödselslag. Odlingsplanen är en preliminär plan och dess innehåll ska preciseras i de skiftesspecifika anteckningarna efter sådden.

18 §
Växttäcke vintertid

Följande skiften kan godkännas som växttäcke vintertid:

1) flerårig odlad vall, ettårig vall som bevaras över vintern och rörflen,

2) fleråriga trädgårdsväxter och kummin,

3) stubb och direktsådd i stubb av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor och spånadslin samt av bondböna, ärt och lupin,

4) odling av fånggrödor, om växtbeståndet bevaras till följande vår,

5) höstråg, rågvete, höstvete, speltvete och andra höstsådda spannmål, höstrybs, höstraps och andra höstsådda oljeväxter, andra höstsådda grödor samt lin och hampa som bärgas på våren.

Kravet på 20 procent växttäcke får på ett sådant styrningsområde III som avses i 23 § i statsrådets förordning om miljöersättning uppfyllas också genom reducerad stubbearbetning på hösten av skiften med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna, om bearbetningen utförs som enkel körning med kultivator, tallriks-, s-pinn- eller spadrullharv eller rulluftningsaggregat. På andra områden kan reducerad stubbearbetning på hösten uppfylla villkoret för växttäcke vintertid upp till alla de procentgränser som avses i 23 § i statsrådets förordning om miljöersättning.

Kravet på växttäcke kan också uppfyllas med hjälp av arealer som anmälts som träda och som har besåtts med höstsäd eller höstoljeväxter eller som täcks av vall eller sådan stubb som avses i 1 mom. 3 punkten. Växtlighet, med undantag av stubb, som förstörs kemiskt uppfyller inte kravet på växttäcke.

Jordbrukaren får årligen ändra de arealer som täcks av växtlighet. Arealen får överstiga andelen 20 procent och den får variera från år till år. Skiftet ska vara täckt av växtlighet fram till såbäddsberedningen eller motsvarande odlingsåtgärd. Skiften som är täckta av växtlighet ska i mån av möjlighet placeras på åkerskiften som gränsar till vattendrag eller utfallsdiken eller på andra skiften som är viktiga för vattenskyddet.

20 §
Åkernaturens mångfald

Fånggröda ska sås senast den 15 augusti. Med fånggröda avses växtlighet som använder näringsämnen som blir kvar i marken efter den ettåriga egentliga odlingsväxten och näringsämnen som frigörs från resterna av odlingsväxten eller från marken och som skyddar marken genom att öka växttäcket efter det att odlingsväxten har skördats. Odlingsväxten ska vara en jordbruksväxt eller en trädgårdsväxt som odlas som ettårig, dock inte en vallväxt. Fånggrödan kan vara italienskt rajgräs eller ett annat vallgräs, klöver eller en annan vallbaljväxt. För ettåriga trädgårdsväxter och tidig potatis kan fånggrödan också vara honungsfacelia, oljerättika eller bearbetningsrädisa. Säd får sås som fånggröda endast på sådana skiften där det under samma år har odlats tidig potatis eller tidiga grönsaker. Utsädet från fånggrödan ska sås jämnt över hela odlingsskiftet i avsikt att få en täckande växtlighet. Fånggröda får inte användas för att anlägga flerårig vall, naturvårdsåker med vall, flerårig miljövall, gröngödslingsvall eller följande års odlingsväxter. Fånggrödan kan sås på en areal där det har odlats tidig potatis eller tidiga grönsaker efter att dessa växter har skördats eller strax före skörden. På en areal där det odlas andra åkerväxter eller trädgårdsväxter ska fånggrödan sås i samband med sådden av växten i fråga eller senast i dess brodd- eller plantstadium i samband med ogräsharvning, ogräsbesprutning eller motsvarande åtgärd. Fånggrödan får inte gödslas. Växtligheten får bearbetas eller plöjas in tidigast den 1 oktober. Växtligheten får avslutas med växtskyddsmedel tidigast den 15 september.

Växtbeståndet på gröngödslingsvallar ska anläggas antingen i början av växtperioden eller året innan tillsammans med skyddssäd eller en annan skyddsgröda. Gröngödslingsvallar ska anläggas genom sådd av frön av vall- eller gräsväxter och kvävefixerande växter. Av vikten på det frö som används för anläggande av gröngödslingsvall ska minst 20 procent bestå av frön av kvävefixerande växter. Gröngödslingsvallen får avslutas innan höstsäd sås. Om följande odlingsväxt sås på våren får gröngödslingsvallen avslutas tidigast den 1 september och bearbetas tidigast den 1 oktober. Samma jordbruksskifte får ha gröngödslingsvall högst tre år i rad. Gröngödslingsvall får gödslas på samma sätt som sådana naturvårdsåkrar med vall som avses i 17 §.

Som saneringsgröda ska användas oljerättika, vitsenap, tagetes eller blandningar av dem. Som oljerättika betraktas också bearbetningsrättika. Saneringsgrödan ska sås på våren och den får vändas in i jorden två månader efter sådd. Växtligheten får slås eller krossas under växtperioden. Samma jordbruksskifte får vara besått med saneringsgröda högst två år i rad. Saneringsgrödor får gödslas på samma sätt som sådana naturvårdsåkrar med vall som avses i 17 §.

Mångfaldsåkrar kan vara mångfaldsåkrar som årligen anläggs med vilt- eller landskapsväxter samt minst tvååriga mångfaldsåkrar som anläggs med ängsväxter och växter som lämpar sig för fältfåglar. Mångfaldsåkrar kan vara hela basskiften eller jordbruksskiften. Jordbruksskiften som uppges som mångfaldsåkrar får också anläggas som över tre meter breda remsor längs skiftenas kanter och på mitten av stora öppna fält.

Fånggrödor, gröngödslingsvallar och mångfaldsåkrar får avslutas kemiskt.

31 §
Uppfödning av lantraser

Avtalsdjuren ska under avtalsperioden årligen användas till fortplantning av rasen. Bara renrasiga djur som hör till en och samma ras ska användas till fortplantning av rasen. Av avtalsdjuren ska hästar, nötkreatur och getter producera avkomma åtminstone två gånger under avtalsperioden och får åtminstone tre gånger under avtalsperioden. Höns ska producera avkomma årligen under avtalsperioden. Jordbrukaren ska senast inom en månad efter avtalsperiodens utgång lämna in en utredning till närings-, trafik- och miljöcentralen om att de djur som avtalet omfattar har använts till fortplantning av rasen.Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 17 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.