177/2016

Helsingfors dan 17 mars 2016

Statsrådets förordning om registret över rättstolkar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om registret över rättstolkar (1590/2015):

1 §
Handläggningen av ärenden i nämnden för registret över rättstolkar

Registernämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden för att behandla ärenden som omfattas av dess behörighet enligt lagen om registret över rättstolkar (1590/2015).

Registernämnden avgör ärendena på föredragning av registernämndens sekreterare. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut det förslag som ordföranden har omfattat.

Registernämndens sammanträdesprotokoll undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

2 §
Studier som förutsätts för registrering i registret för rättstolkar

De studier i rättstolkning som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten underpunkt b i lagen om registret över rättstolkar ska omfatta sådana studier i det finländska rättssystemet, i lagstiftningen och begreppsapparaten inom olika rättsområden samt i olika myndighetsförfaranden som sammanlagt utgör minst 15 studiepoäng eller en studiehelhet av motsvarande omfattning. I övrigt ska studierna i rättstolkning omfatta minst 20 studiepoäng eller motsvarande omfattning av studier i tolkningsmetoder och tolkningstekniker i olika rättstolkningssituationer samt studier som avser behärskande av de arbetsspråk som krävs vid rättstolkningen.

Som studier enligt 1 mom. beaktas sådana som en studiehelhet eller separata studiehelheter avlagda studier som tillsammans utgör de studier i rättstolkning som avses i 1 mom. Studierna kan ingå i en examen eller avläggas separat.

3 §
Visande av upprätthållen förmåga att utföra rättstolkning

Om en tolk ansöker om förnyad registrering eller om det för anteckning i registret krävs att sökanden visar att han eller hon upprätthållit sin förmåga att utföra rättstolkning, ska sökanden visa att han eller hon under de fem år som föregått inlämnande av ansökan har tolkat i rättsliga ärenden eller upprätthållit sin förmåga att utföra rättstolkning genom att delta i utbildning i rättstolkning.

4 §
Skriftlig försäkran

Den skriftliga försäkran som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om registret över rättstolkar lyder som följer:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min verksamhet som rättstolk samvetsgrant och oavhängigt samt efter bästa förmåga ska utföra mig anförtrodda uppdrag och inte till nytta för mig själv eller till skada eller nytta för någon annan ska använda eller olovligen för utomstående röja någon sådan omständighet som jag fått vetskap om i mitt uppdrag."

5 §
Intyg över registrering

I intyget över registreringen antecknas

1) namn och personbeteckning på den tolk som antecknats i registret,

2) uppgifter om examina eller studier som ligger till grund för registreringen,

3) datum och giltighetstid för registreringen,

4) uppgift om hur giltighetstiden för registreringen kan kontrolleras.

Intyget undertecknas av registernämndens ordförande och dess sekreterare. Om ordföranden har förhinder, undertecknas intyget av vice ordföranden och sekreteraren.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1.

Helsingfors dan 17 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.