175/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 9 § 2 mom. och 9 c §, av dem 9 c § sådan den lyder i lag 224/2004,

ändras 4 b §, 5 b § 1 mom., 5 e § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 8 b § 2 mom. och 2 mom. 1 punkten, 9 a § 1 och 2 mom., 9 b, 9 d och 11 §, 26 b § 4 mom., 5 kap., 83 § 1 och 3 mom., 92 § 2 mom., 93 § 2 mom. 1 punkten, 93 a § 1 mom., rubriken för 18 kap., 137 §, rubriken för 22 kap., 144 b §, 145 § 1 mom. och 147 §,

av dem 4 b § sådan den lyder i lag 928/2007, 5 b § 1 mom., 5 e § 1 mom., 9 a § 1 och 2 mom., rubriken för 22 kap. och 144 b § sådana de lyder i lag 163/2014, 5 e § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 765/2012, det inledande stycket i 8 b § 2 mom. och 2 mom. 1 punkten, 93 § 2 mom. 1 punkten och 93 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 1490/2011, 9 b §, 26 b § 4 mom. och 92 § 2 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 9 d § sådan den lyder i lagarna 765/2012 och 163/2014, 11 § sådan den lyder i lag 626/2014 samt 145 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 224/2004 och 163/2014, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 224/2004, 351/2007, 1490/2011, 765/2012, 163/2014 och 626/2014, nya 5 a- och 5 b-punkter, till 2 a §, sådan den lyder i lag 1490/2011, ett nytt 6 mom., till lagen nya mellanrubriker före 5 och 9 §, till 10 §, sådan den lyder i lag 224/2004, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 10 b §, till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 224/2004, till lagen ett nytt 4 b kap., till lagen en ny 41 § 2 mom. 1 punkt, i stället för den 41 § 2 mom. 1 punkt som upphävts genom lag 224/2004, till 96 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 224/2004, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 123 b §, till lagen en ny 150 §, i stället för den 150 § som upphävts genom lag 889/2008 och före paragrafen en ny mellanrubrik samt till lagen ett nytt 22 a kap. som följer:

2 §

I denna lag avses med


5 a) ledning ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet,

5 b) verkställande ledning ett fondbolags och ett förvaringsinstituts verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder fondbolagets eller förvaringsinstitutets verksamhet,


2 a §

Med EU:s tillsynsförordning avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

4 b §

Med utläggande på entreprenad avses i denna lag ett sådant arrangemang i samband med ett fondbolags eller förvaringsinstituts verksamhet utifrån vilket någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för fondbolaget eller förvaringsinstitutet som dessa annars skulle sköta själva.

Beviljande av verksamhetstillstånd för fondbolag
5 §

5 b §

Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 5 f § och bolagets ledning kraven enligt 5 e § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, en tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som föreskrivs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredningen kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett fondbolag under bildning innan det registreras.


5 e §

Fondbolag ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till ett fondbolags ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Den som hör till ledningen för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för sådan kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Av de styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna krävs inte kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ett fondbolags ledning, eller


8 b §

Med relevanta personer avses i denna lag

1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet,


Beviljande av verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut samt tillförlitligheten hos betydande ägare
9 §

9 a §

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 9 e § och bolagets ledning kraven enligt 9 d § och att bolaget uppfyller kraven på kapital enligt 10 § och på institutets verksamhet enligt 10 b och 31 g §. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett bolag under bildning innan bolaget registreras.

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. I övrigt tillämpas på ändringssökande lagen om Finansinspektionen.


9 b §

Finansinspektionen ska anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats ett förvaringsinstitut under bildning ska registreras samtidigt som företaget registreras.

9 d §

Förvaringsinstitut ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till ett förvaringsinstituts ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsen som helhet samt verkställande direktören och de som hör till den verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet och om betydande risker i samband med den som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ledningen för ett förvaringsinstitut, eller

2) genom annan tidigare verksamhet än den som avses i 1 punkten har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en helhetsbedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar som gäller ledningen.

10 §

På förvaringsinstitut tillämpas sådana krav på kapitalets tillräcklighet som motsvarar minst de krav som beräknas utifrån en metod vald enligt artikel 315 eller 317 i EU:s tillsynsförordning. Förvaringsinstitut ska kontinuerligt ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som anges i 1 mom.

10 b §

En betydande bindning mellan ett förvaringsinstitut och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Förändringar som efter det att ett verksamhetstillstånd beviljats sker i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen.

11 §

Trots bestämmelserna i 9 § kan Finlands Bank eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom vara verksamt ett sådant utländskt EES-kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen som

1) har en filial i Finland,

2) uppfyller de krav på kapitalet som anges i 10 §,

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet enligt fondföretagsdirektivet.

12 §

Endast ett förvaringsinstitut enligt 9 § eller en sammanslutning enligt 11 § kan vara förvaringsinstitut för en placeringsfond.

Ett bolag får inte samtidigt vara fondbolag och förvaringsinstitut.

26 b §

Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 a §, får fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal.


4 b kap.

Ersättningar

Krav på ersättningssystem
30 d §

Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som omfattar bolagets ersättningspolicy samt ersättningspraxis och som uppfyller de krav som ställs i denna lag med beaktande av fondbolagets storlek och interna organisation samt affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja en god och effektiv riskhantering inom fondbolaget. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till sådan risktagning som strider mot stadgarna eller riskprofilen för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller mot fondbolagets skyldighet att handla i placeringsfondens intresse. Ersättningssystemet ska vara förenligt med affärsstrategin, målen för investeringsverksamheten, värderingarna och intressena för fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt för investerarna. I ersättningssystemet ska det dessutom ingå åtgärder för att undvika intressekonflikter.

30 e §

Ett fondbolags ersättningssystem ska tillämpas på sådana personalgrupper inom fondbolaget som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Till dessa hör

1) den verkställande ledningen,

2) de som verkar i uppgifter som kräver risktagning,

3) de som sköter interna tillsynsfunktioner,

4) anställda för vilka den totala ersättningen inte väsentligt avviker från den totala ersättningen för dem som hör till en persongrupp som avses i 1 och 2 punkten.

Ersättningssystemet ska omfatta alla ersättningar som fondbolaget betalar. Till ersättningarna hör de fasta och rörliga delarna av löner, arvoden och diskretionära pensionsförmåner samt resultatbaserade arvoden och ersättningar som betalas ur placeringsfonden samt överföringar av fondandelar.

Godkännande av ersättningssystem och ersättningskommitté
30 f §

Styrelsen för ett fondbolag ska godkänna fondbolagets ersättningssystem och de allmänna principer som ingår i det. Styrelsen ska övervaka att de allmänna principerna följs och minst en gång per år se över principerna. De styrelsemedlemmar som deltar i dessa uppgifter ska ha sakkunskap om riskhantering samt om ersättningar och de får inte höra till fondbolagets verkställande ledning.

Det ska minst en gång per år göras en oberoende intern granskning av att fondbolagets ersättningssystem och de principer som ingår i det iakttas.

30 g §

Fondbolag som är betydande på grund av sin storlek eller storleken på den placeringsfond som fondbolaget förvaltar, sin administrativa struktur samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, ska ha en ersättningskommitté som utses av fondbolagets styrelse. Ersättningskommitténs uppgift är att bedöma ersättningspolicyn samt ersättningspraxisen samt de incitament som skapats för att hantera risker samt att bistå fondbolagets styrelse i beredningen av sådana beslut som gäller ersättningssystemet och som får konsekvenser för riskerna och riskhanteringen i fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. I ersättningskommitténs uppgifter ingår en översyn av ersättningar till sådana personer som i ansvarig ställning sköter uppgifter som gäller riskhantering och intern kontroll.

Ersättningskommittén ska bildas så att den på ett kompetent och oberoende sätt kan utföra sina uppgifter. Ersättningskommittén ska i sin verksamhet ta hänsyn till de långsiktiga intressen som gäller för investerare och andra intressentgrupper samt till allmänhetens intresse.

Ersättningskommitténs ordförande och medlemmar ska vara medlemmar i styrelsen men får inte höra till fondbolagets verkställande ledning. Om sådana personalrepresentanter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) är styrelsemedlemmar, ska minst en av dem utses till medlem i ersättningskommittén.

Principer för bestämmande av ersättningar
30 h §

Fondbolag ska iaktta följande principer vid bestämmande av ersättningar:

1) ersättningar till personer som utövar kontrollfunktioner i fondbolaget ska bestämmas utifrån hur de mål har uppnåtts som anknyter till personens uppgifter, oberoende av resultatet för den affärsenhet som denne kontrollerar,

2) om ersättningen är resultatbaserad ska dess totalbelopp baseras på en helhetsbedömning av det resultat som uppnåtts av personen i fråga och den berörda affärsenheten eller den berörda placeringsfonden och av riskerna för de sistnämnda samt av fondbolagets resultat, med beaktande av finansiella och icke-finansiella kriterier,

3) resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv som är lämpligt i förhållande till den innehavsperiod för fondandelar som rekommenderas andelsägarna i den placeringsfond som förvaltas av fondbolaget för att säkerställa att bedömningen baseras på placeringsfondens långsiktiga resultat och dess investeringsrisker och att utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över samma tidsperiod,

4) garanterade rörliga delar av ersättningen kan betalas endast i samband med nyanställning och vara begränsade till det första anställningsåret,

5) fasta och rörliga delar av ersättningen ska vara avvägda så att de fasta delarna står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att säkra en flexibel policy för rörliga delar av ersättningen och möjligheten att inte betala ut någon rörlig del av ersättningen,

6) betalningar vid förtida avslutande av ett avtal grundar sig på resultatet under en längre tidsperiod, och betalningsgrunderna får inte leda till att misslyckade prestationer premieras,

7) vid beräkning av ersättningens rörliga delar ska de risker som är kända vid bedömningstidpunkten beaktas.

Betalning av ersättningens rörliga delar
30 i §

I placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av ersättningens rörliga delar, dock alltid minst 50 procent, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Den ovannämnda andelen av ersättningens rörliga delar får inte betalas kontant. Om placeringsfondens tillgångar utgör mindre än 50 procent av de totala tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget ska minimibeloppet om 50 procent av ersättningens rörliga delar inte tillämpas.

30 j §

Betalningen av en betydande del, dock minst 40 procent, av ersättningens rörliga del ska skjutas upp till en tidsperiod vars längd ska bestämmas med beaktande av den innehavsperiod för fondandelar som placeringsfondens fondandelsägare blivit rekommenderade samt av arten av placeringsfondens risker. Tidsperioden ska omfatta minst tre år. Om ersättningens rörliga del är särskilt stor ska betalningen av minst 60 procent av ersättningens rörliga del skjutas upp så att utbetalningen sker senare.

Ersättningens rörliga del, inbegripet den del vars betalning skjutits upp, kan betalas endast om betalningen är hållbar med beaktande av fondbolagets finansiella helhetssituation och motiverad med beaktande av affärsenhetens och placeringsfondens resultat samt resultatet för personen i fråga.

Det totala beloppet av ersättningens rörliga del ska minskas betydligt om fondbolagets eller placeringsfondens finansiella resultat försvagas eller visar förlust, med beaktande av både nuvarande ersättning och minskningar av de ersättningar som intjänats tidigare.

Pensionsförmåner och fondbolagets förfaranden
30 k §

Diskretionära pensionsförmåner som ett fondbolag betalar ska överensstämma med bolagets och de förvaltade placeringsfondernas affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Om en arbetstagares anställningsförhållande vid fondbolaget upphör före pensioneringen, ska fondbolaget skjuta upp betalningen av de diskretionära pensionsförmånerna och innehålla dem hos bolaget under en tid av fem år i form av sådana finansiella instrument som avses i 30 i §. När arbetstagaren går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna fem år efter pensioneringen betalas till arbetstagaren i form av sådana finansiella instrument som avses ovan.

30 l §

Fondbolag får inte betala ut ersättningens rörliga delar på ett sådant sätt att konsekvenserna av förfarandet kan jämställas med konsekvenserna av ett förfarande som står i strid med denna lag.

Fondbolag ska kräva att personer som hör till en personalgrupp som avses i 30 e § 1 mom. förbinder sig att inte använda finansiella instrument eller försäkring för att skydda sig mot sådana personliga risker som följer av ersättningssystemet.

5 kap.

Förvaringsinstituts uppgifter, förutsättning för utläggande av uppgifter på entreprenad samt verksamhet

Förvaringsinstituts uppgifter
31 §

En placeringsfonds tillgångar ska förvaras hos ett enda förvaringsinstitut.

Placeringsfondens tillgångar ska hållas åtskilda från förvaringsinstitutets egendom samt från övriga kunders och placeringsfonders tillgångar och förvaras på ett säkert sätt. Placeringsfondens tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld.

Förvaringsinstitutet ska sköta sina uppgifter omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i placeringsfondens och dess fondandelsägares intresse.

31 a §

Ett förvaringsinstitut ska

1) se till att denna lag och placeringsfondens stadgar iakttas vid emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden,

2) se till att värdet av fondandelar i placeringsfonden beräknas i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar,

3) sköta uppdrag som fondbolaget ger, om dessa inte strider mot denna lag eller någon annan lag om fondbolagens verksamhet eller mot placeringsfondens stadgar,

4) se till att betalningar för transaktioner som berör placeringsfondens tillgångar erläggs till placeringsfonden inom gängse frist,

5) se till att placeringsfondens intäkter används i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar.

Förvaringsinstitutet ska se till att placeringsfondens kassaflöden övervakas korrekt och att betalningar från investerare eller för investerares räkning i samband med teckning av fondandelar har mottagits, och att placeringsfondens likvida medel har bokförts på likvidkonton, som

1) öppnats i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, eller i förvaringsinstitutets namn för placeringsfondens räkning,

2) öppnats i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett sådant kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar och som avses i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, och

3) förs i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 3 § 2—4 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 9 kap. 5 § i den lagen.

Om likvidkonton enligt 2 mom. öppnas i placeringsfondens förvaringsinstituts namn får likvida medel hos en sammanslutning enligt 2 mom. 2 punkten och förvaringsinstitutets egna likvida medel inte bokföras på sådana konton.

31 b §

Finansiella instrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar ska anförtros ett  förvaringsinstitut för förvaring, varvid förvaringsinstitutet ska förvara i depå

1) alla finansiella instrument som kan registreras på de konton för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet, och

2) alla finansiella instrument som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 2 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 9 kap. 5 § i den lagen registrera de finansiella instrumenten enligt 1 mom. 1 punkten på konton för finansiella instrument i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att de i enlighet med denna lag hör till placeringsfonden.

Förvaringsinstitutet ska förvara placeringsfondens andra tillgångar än de som avses i 1 mom. så att det på basis av uppgifter från fondbolaget eller externa bevis kan konstateras att tillgångarna hör till placeringsfonden. Förvaringsinstitutet ska kontinuerligt uppdatera uppgifterna om tillgångarna.

Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en förteckning över de tillgångar i placeringsfonden som avses i denna paragraf.

31 c §

Förvaringsinstitutet får inte för egen räkning eller för en tredje parts räkning återanvända sådana tillgångar enligt 31 b § 1 mom. som institutet har i depåförvar. Förbudet mot återanvändning gäller alla transaktioner av tillgångar i depåförvaring.

De tillgångar som förvaringsinstitutet har i depåförvar får återanvändas för placeringsfondens räkning, om

1) förvaringsinstitutet följer de anvisningar som ges av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) återanvändningen ligger i placeringsfondens och dess andelsägares intresse, och

3) transaktionen omfattas av en tillräcklig och likvid säkerhet som mottagits av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i samband med ett arrangemang för överförande av äganderätten.

Marknadsvärdet för den säkerhet som avses i 2 mom. ska uppgå till minst marknadsvärdet för de återanvända tillgångarna förhöjt med en premie.

Förutsättningarna för utläggande på entreprenad
31 d §

Förvaringsinstitut får inte lägga ut tillsynsuppgifter enligt 31 a § på entreprenad till en tredje part.

Förvaringsinstitut får lägga ut förvaringen av finansiella instrument och andra tillgångar enligt 31 b § på entreprenad till en tredje part endast om

1) det finns en objektiv grund för utläggande på entreprenad,

2) utläggande på entreprenad inte sker i avsikt att kringgå kraven i denna lag,

3) förvaringsinstitutet med omsorg väljer den tredje part till vilken det avser att lägga ut en funktion,

4) förvaringsinstitutet övervakar den tredje part till vilken förvaringen lagts ut och utvärderar regelbundet den tredje partens verksamhet.

Vad som föreskrivs i 31 c § tillämpas också på den tredje part som avses i 2 mom.

Den tredje part till vilken förvaringsinstitutet på entreprenad har lagt ut förvaringen av de finansiella instrument och andra tillgångar som avses i 2 mom. kan vidaredelegera förvaringen under de förutsättningar som anges i 2 och 3 mom. i denna paragraf och i 31 e §.

31 e §

En tredje part till vilken ett förvaringsinstitut lägger ut depåförvaringen av tillgångar enligt 31 b § ska uppfylla följande krav:

1) den tredje parten har strukturer och sakkunskap som är tillräckliga och rätt dimensionerade med beaktande av arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av placeringsfonden och som anförtrotts den tredje parten,

2) när det gäller finansiella instrument enligt 31 b § 1 mom.

a) den tredje parten omfattas av reglering och tillsyn över stabiliteten i verksamheten och det har angetts ett minimikapitalkrav för den tredje parten,

b) den tredje parten omfattas av en regelbunden extern granskning för att säkerställa att den har de finansiella instrumenten i sin besittning,

3) den tredje parten håller de tillgångar som tillhör förvaringsinstitutets kunder åtskilda från sina egna tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att tillgångarna tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder,

4) den tredje parten vidtar behövliga åtgärder för att, om denna tredje part blir insolvent, säkerställa att en placeringsfonds tillgångar som förvaras av denna tredje part, inte ska vara tillgängliga för utdelning till den tredje partens fordringsägare eller ska kunna realiseras till förmån för dem,

5) den tredje parten iakttar skyldigheterna och förbuden enligt 31 § 1 mom., 31 b § 1—3 mom., 31 c § och 33 § 1 mom.

31 f §

Ett förvaringsinstitut får lägga ut förvaring av finansiella instrument på entreprenad också hos en sådan lokal sammanslutning i ett tredjeland som inte uppfyller kraven enligt 31 e § 2 punkten underpunkt a, om det i detta tredjelands lagstiftning förutsätts att finansiella instrument ska förvaras av en lokal sammanslutning och ingen lokal sammanslutning uppfyller de föreskrivna kraven. Utläggning av förvaringen på entreprenad är tillåten endast i den omfattning som krävs i tredjelandets lagstiftning, och endast så länge det inte finns några lokala sammanslutningar som uppfyller kraven på utläggande på entreprenad. Dessutom krävs att

1) fondandelsägare innan de investerat informerats om

a) möjligheten att lägga ut förvaringen på entreprenad till följd av begränsningar i lagstiftningen i tredjelandet,

b) omständigheter som motiverar ett utläggande av förvaringen på entreprenad,

c) risker i samband med utläggande av förvaringen på entreprenad, och

2) det fondbolag som förvaltar placeringsfonden har bestämt att förvaringsinstitutet ska lägga ut förvaringen av finansiella instrument på entreprenad hos en lokal sammanslutning.

Den sammanslutning som avses i 1 mom. kan vidaredelegera den förvaring som lagts ut på entreprenad hos sammanslutningen under de förutsättningar som anges i det momentet.

Organisering av ett förvaringsinstituts verksamhet
31 g §

Ett förvaringsinstituts verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. Förvaringsinstitut ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa hanteringen av de risker som har samband med verksamheten, att den interna kontrollen fungerar samt verksamhetens kontinuitet och regelbundenhet i alla situationer.

Förvaringsinstitut ska ha ett bokföringssystem för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument, de förvaltningsförfaranden som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, interna tillsynsmekanismer och riskbedömningsförfaranden samt övervaknings- och säkerhetsarrangemang för informationshanteringssystem.

Förvaringsinstitut ska genomföra sådana organisatoriska och administrativa arrangemang genom vilka alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter kan vidtas. Förvaringsinstitut ska vid intressekonflikter se till att dess kunder behandlas jämlikt.

Förvaringsinstitut ska se till att uppgifterna om dess tjänster, verksamheter och transaktioner uppdateras på ett sådant sätt att Finansinspektionen på begäran får den information som behövs för utförandet av det uppdrag som föreskrivs i denna lag.

31 h §

Förvaringsinstitutet får inte utöva sådan verksamhet där det kan uppkomma intressekonflikter mellan institutet och dess placeringsfond, placeringsfondens fondandelsägare eller det fondbolag som förvaltar placeringsfonden. Trots bestämmelserna i 26 b § 3 mom. får sådan verksamhet utövas, om förvaringsinstitutet håller skötseln av förvaringsuppgifterna funktionellt och hierarkiskt åtskilt från förvaringsinstitutets övriga uppgifter samtidigt som institutet strävar efter att undvika eventuella intressekonflikter och om placeringsfondens fondandelsägare informeras om intressekonflikter som uppkommit.

32 §

Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31 a § 1 mom., och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, ska förvaringsinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken.

33 §

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska skriftligen avtala om förvaringen av en enskild placeringsfonds tillgångar och om därtill anslutna uppgifter. Avtalet ska innehålla bestämmelser om informationsutbyte mellan parterna och byte av förvaringsinstitut.

Fondbolaget ska omedelbart för kännedom till Finansinspektionen ge in ett avtal enligt 1 mom. om de placeringsfonder som bolaget förvaltar och om ändringar i avtalet.

Fondbolaget ska på begäran visa upp det avtal som avses i 1 mom. eller en kopia av avtalet för personer som är eller avser att bli fondandelsägare.

34 §

Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i europabolagsförordningen.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har följt bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

34 a §

Om ett förvaringsinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller ett intyg över delningen enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan det tillstånd som intyget avser har beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland och inte heller 11 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med att ett europabolag bildas.

Ett övertagande bolag som har registrerats i en annan stat kan efter fusionen eller delningen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar som anges i 11 § 2 mom.

34 b §

Ett förvaringsinstitut ska se till att Finansinspektionen på begäran får all den information som behövs för tillsynen över en placeringsfond och det fondbolag som förvaltar placeringsfonden och som förvaringsinstitutet har fått när det har utfört sina uppgifter.

Om en placeringsfond förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag ska Finansinspektionen utan dröjsmål dela den information som den har fått med stöd av 1 mom. med den behöriga myndigheten för det utländska EES-fondbolaget.

41 §

Om avsikten är att i placeringsfondens verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges

1) möjligheten att för placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten,


83 §

Ett fondbolag får för en placeringsfonds räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens värde. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling.


Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och användning av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för kredit.

92 §

Fondprospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar för att investerare ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den. Fondprospektet ska dessutom innehålla

1) detaljerade, aktuella uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy, vilka omfattar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och uppgifter om vilka personer som svarar för beviljandet av ersättningar och förmåner samt, om bolaget har en ersättningskommitté, uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning, eller

2) ett sammandrag av fondbolagets ersättningspolicy och information om att de detaljerade uppgifterna enligt 1 punkten om fondbolagets ersättningspolicy är tillgängliga på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt.


93 §

I faktabladet ska det finnas följande information som ska vara begriplig för investeraren utan några andra handlingar:

1) placeringsfondens och Finansinspektionens identifieringsuppgifter,


93 a §

I faktabladet ska det anges var och hur man kan få fondprospekt, årsberättelser och halvårsrapporter och annan ytterligare information om fonden samt på vilka språk handlingarna och informationen är tillgängliga. I faktabladet ska ingå information om att sådana uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som motsvarar uppgifterna enligt 92 § 2 mom. 1 punkten finns tillgänglig på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt.


96 §

I årsberättelsen ska dessutom ingå

1) en redovisning av det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsperioden, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal, antalet förmånstagare samt de belopp som placeringsfonden betalat ut direkt och de resultatbaserade ersättningar som ingår i dem,

2) det sammanlagda ersättningsbeloppet, fördelat på de personalgrupper eller andra grupper av arbetstagare som avses i 30 e § 1 mom.,

3) en beskrivning av hur ersättningarna och förmånerna har beräknats,

4) resultatet av de justeringar som avses i 30 f § och de oegentligheter som har förekommit,

5) väsentliga ändringar av den antagna ersättningspolicyn.


18 kap.

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten, upplösning av fondbolag och placeringsfonder samt behandling av kundklagomål

123 b §

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland ska ha effektiva förfaranden för att korrekt och så snabbt som möjligt kunna behandla klagomål om fondverksamheten från andra än professionella investerare. Ett fondbolag ska i fem år bevara uppgifter om kundklagomål och de åtgärder som vidtagits för att avgöra dem.

De bolag som avses i 1 mom. ska se till att de kunder som inte är professionella investerare kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter om fondverksamheten till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter.

De bolag som avses i 1 mom. ska meddela Finansinspektionen namnet på och kontaktuppgifterna för det organ som avses i 2 mom. På begäran av Finansinspektionen ska ovannämnda bolag till inspektionen lämna in organets stadgar och andra utredningar som Finansinspektionen anger och som den behöver för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 2 mom.

137 §

Ett förvaringsinstitut svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för förlusten av sådana finansiella instrument som i enlighet med 31 b § 1 och 2 mom. förvaras i depå hos förvaringsinstitutet eller hos en sådan tredje part hos vilken depåförvaringen av finansiella instrument har lagts ut på entreprenad.

Om ett finansiellt instrument enligt 1 mom. går förlorat, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål återlämna ett finansiellt instrument av samma slag eller ett belopp som motsvarar värdet på det finansiella instrument som gått förlorat, till den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlusten, om det kan påvisa att förlusten är följden av en sådan yttre händelse utanför dess skäliga kontroll vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika trots sådana ansträngningar som kan betraktas som skäliga.

Förvaringsinstitutet svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för annan förlust än den som avses i 1 mom. endast om förlusten förorsakas dem till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Ett sådant utläggande av uppgifter på entreprenad eller sådan vidaredelegering som avses i 31 d § 2—4 mom. samt 31 e och 31 f § inverkar inte på förvaringsinstitutets ansvar. Ansvaret kan inte uteslutas eller begränsas genom avtal.

En fondandelsägare har rätt att kräva ersättning antingen direkt av förvaringsinstitutet eller via fondbolaget.

22 kap.

Påföljder och rapportering om överträdelser

144 b §

De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 § i den lagen är i denna lag bestämmelserna i

1) 7 § 2 mom. om användningen av benämningen "fondbolag" eller "fondaktiebolag" i firman eller annars för att beskriva verksamheten,

2) 30 § om förbudet för fondbolag att äga aktier i andra fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar,

3) 30 a § om fondbolags riskkontroll och 30 b om likviditetstäckningskrav,

4) 42 § 1 mom. om skyldigheten att använda benämningen "placeringsfond",

5) 42 § 3 mom. om skyldigheten att använda benämningen "specialplaceringsfond",

6) 45 § 1 och 2 mom. om emission av fondandelar, 47 § 3 mom. om vilka uppgifter som ska tas in i en placeringsfonds stadgar, 49 § om inlösen av fondandelar och 52 § 1 mom. om skyldighet att göra anmälan om att fondbolaget har slutat lösa in fondandelar,

7) 74 § 1 mom. om rösträtt.

De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 a § 3—5 mom. i den lagen är i denna lag bestämmelserna i

1) 3 § 1 mom. om bedrivande av placeringsfondsverksamhet och förvaringsinstitutsverksamhet, om verksamheten bedrivs utan verksamhetstillstånd,

2) 5 a § 1 mom. och 5 b § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett fondbolags ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande, samt 6 § om fondbolags kapital och 10 § om förvaringsinstituts kapitalkrav,

3) 8 a § om organisering av fondbolags verksamhet, 8 b § om privata transaktioner och 8 c § om bevarande av uppgifter om transaktioner,

4) 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande,

5) 16 § 1—4 och 6—8 mom. om skyldigheten att underrätta Finansinspektionen om förvärv av aktier, ökning av ägarandelen och avyttring av eller minskning av förvärvad ägarandel i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut,

6) 16 § 5 och 8 mom. om skyldigheten för fondbolag, förvaringsinstitut och deras holdingföretag att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till deras kännedom samt minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelarna och om ägarandelarna,

7) 24 § 1 mom. och 43 § 1 mom. om förbud mot att börja marknadsföra fondandelar och tillföra medel till fonden innan dess stadgar har fastställts, och 18 c § 1 mom. om tillståndsplikt för ett utländskt EES-fondbolag att inrätta en placeringsfond i Finland samt 25 § 2 mom. om att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från fondbolagets egendom,

8) 26 § om att fondverksamheten ska bedrivas omsorgsfullt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen, bemöta fondandelsägarna jämlikt samt om hantering av intressekonflikter,

9) 26 a § 2—7 mom. och 26 b § om fondbolagets uppgifter i bedrivande av affärsverksamhet genom ombud eller i utläggande av för fondbolagets verksamhet viktiga funktioner på entreprenad,

10) 28 §, 69 § 1 mom., 70, 71, 71 a, 72, 73, 73 a och 74 §, 75 § 1 och 2 mom., 76—80, 80 a, 81, 82 och 86 § om investering av placeringsfondens tillgångar, om överträdelsen eller försummelsen av bestämmelserna upprepas,

11) 31 a—31 c § om ett förvaringsinstituts uppgifter och 31 d § om utläggande av uppgifterna på entreprenad,

12) 80 b § om riskkontrollmetoder och förfaranden för värdering av icke-standardiserade derivatinstrument samt om informationsskyldigheten i samband med derivatinstrumenten,

13) 40, 89, 92, 93, 93 a, 94, 96—98, 98 a—98 c och 137 a § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om överträdelsen av bestämmelserna upprepas,

14) 127 § 1, 4 och 6 mom. om skyldigheten för fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland att anmäla till Finansinspektionen om att de har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat,

15) 150 § 1 och 5 mom. om ett system för rapportering av överträdelser.

Sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som anges ovan närmare bestämmelser eller föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 2—4, 8, 10 och 12—15 punkten, bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av fondföretagsdirektivet och bestämmelser i EU:s tillsynsförordning.

145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bedriver placeringsfonds- eller förvaringsinstitutsverksamhet utan att ha rätt till detta,

2) i strid med 7 § 2 mom. använder benämningen fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet,

3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond, eller

4) i strid med 42 § 3 mom. använder benämningen specialplaceringsfond,

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


147 §

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 133 och 150 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

Rapportering om överträdelser
150 §

Fondbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt av de EU-rättsakter som avses i 144 b § 3 mom. I förfarandet ska med iakttagande av personuppgiftslagen (523/1999) ingå åtgärder som ska skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av brott eller annars till följd av myndigheternas rätt till information bestäms något annat i lag.

Fondbolaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnandet av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelser om rättigheterna för den registrerade person som avses i rapporten ingår i personuppgiftslagen.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos fondbolaget.

Vad som föreskrivs i 1—4 mom. tillämpas också på förvaringsinstitut.

22 a kap.

Tillsynsbefogenheter

150 a §

Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden.

150 b §

Finansinspektionen kan förena iakttagande av förbud eller beslut som avses i 150 a § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 21 mars 2016.

Fondbolag som före den 18 mars 2016 till förvaringsinstitut har utsett ett institut som inte uppfyller kraven enligt denna lag ska senast den 17 mars 2018 utse ett förvaringsinstitut som uppfyller dessa krav.

De ansökningar om fastställelse av stadgar eller om verksamhetstillstånd eller andra tillstånd som är anhängiga när denna lag trädde i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven enligt denna lag.

Placeringsfonders fondprospekt och faktablad ska överensstämma med kraven enligt denna lag senast i samband med den årliga uppdatering av fondprospektet eller faktabladet som följer efter lagens ikraftträdande.

Fondbolags ersättningssystem ska senast den 31 december 2016 överensstämma med bestämmelserna i 4 b kap.

RP 3/2016
EkUB 2/2016
RSv 14/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingfors den 18 mars 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.