164/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011) 2 §, 3 § 2 punkten, 4 § och 5 § 1 mom. som följer:

2 §
Överlåtelse av primärprodukter direkt till konsumenten

Överlåtelse av följande produkter från producenten direkt till konsumenten ska anses som sådan verksamhet som avses i artikel 1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien, i artikel 1.3 c och e i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 1 mom. i livsmedelslagen:

1) bladgrönsaker, högst 5 000 kg per år, andra primärprodukter av växter samt svampar, högst 10 000 kg per år samt honung, högst 1 000 kg per år,

2) fiskeriprodukter som primärprodukter, högst 5 000 kg per år,

3) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år, frilevande fåglar, högst 3 000 djur per år samt frilevande hjortdjur, högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år per jägare eller jaktförening,

4) råmjölk på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,

5) övrig mjölkråvara på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,

6) hönsägg på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från dörr till dörr, högst 20 000 kg per år,

7) övriga fågelägg, högst 5 000 kg per år.

3 §
Leverans av primärprodukter till lokal detaljförsäljning

Leverans av följande produkter från producenten till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten, ska anses som sådan verksamhet som avses i artikel 1.2 c i allmänna förordningen om livsmedelshygien, i artikel 1.3 c och e i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 5 mom. i livsmedelslagen:


2) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år, frilevande fåglar, högst 3 000 djur per år samt frilevande hjortdjur, högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år per jägare eller jaktförening,


4 §
Hantering av animaliska livsmedel

Följande verksamheter ska anses som sådan verksamhet som avses i 13 § 3 mom. i livsmedelslagen och i artikel 1.3 d och e i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung så att på slakt av fjäderfä och uppfödda kaniner enligt artikel 1.3 d i den förordningen tillämpas rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, eller som verksamhet på vilken tillämpas nationella anpassningar enligt artikel 10 i den förstnämnda förordningen:

1) slakt av fjäderfä eller uppfödda kaniner och styckning av köttet på ett primärproduktionsställe, förutsatt att primärproduktionsföretagaren överlåter kött av fjäderfä eller uppfödda kaniner direkt till konsumenten eller levererar det till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten; en primärproduktionsföretagare får överlåta och leverera sammanlagt högst 40 000 kg fjäderfäkött per år och en mängd kaninkött som motsvarar sammanlagt högst 20 000 kaniner per år,

2) slakt av ren samt styckning av renkött på ett primärproduktionsställe när primärproduktionsföretagaren överlåter renkött direkt till konsumenten från primärproduktionsstället eller den plats där renen har slaktats inom renskötselområdet enligt 2 § i renskötsellagen (848/1990),

3) tillverkning av torkat renkött på ett primärproduktionsställe när primärproduktionsföretagaren överlåter torkat renkött direkt till konsumenten från primärproduktionsstället inom renskötselområdet enligt 2 § i renskötsellagen (848/1990),

4)  slakt av frilevande harar, kaniner, fåglar och hjortdjur och styckning av köttet när en jägare eller jaktförening levererar köttet till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten; en jägare eller jaktförening får leverera kött motsvarande högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år,

5) slakt av frilevande vilt och styckning av köttet när jägaren eller jaktföreningen överlåter små mängder kött direkt till konsumenten,

6) slakt av frilevande vilt och styckning av köttet när polisen eller en jaktvårdsförening överlåter köttet direkt till konsumenten,

7) slakt av fjäderfä, ren, får, uppfödd kanin, frilevande harar, kaniner, fåglar och hjortdjur och hantering av köttet i samband med överlevnadsutbildning inom en räddningsövning som anordnas av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

5 §
Detaljhandelsföretags verksamhet som är marginell, av lokal karaktär och begränsad

Vid leverans av animaliska livsmedel från ett detaljhandelsföretag till ett annat ska som sådan marginell verksamhet som avses i artikel 1.5 b ii i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung anses leveranser som uppgår till högst 1 000 kg per år. I fråga om en mängd som överstiger 1 000 kg anses utöver detta som marginell mängd även 30 procent av den mängd animaliska livsmedel som detaljhandelsföretaget årligen levererar och överlåter.Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT nr L 226, 25.06.2004, s.3
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

Helsingfors den 10 mars 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Veterinärråd
Marjatta Rahkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.