154/2016

Helsingfors den 25 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (676/2008) 4 § 1 mom. och 5 §, av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1644/2009, som följer:

4 §
Tillsättande av nämnder, deras sammansättning och arbete

På föredragning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillsätter social- och hälsovårdsministeriet en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och en nämnd för abort- och steriliseringsärenden för fyra år åt gången. Varje medlem i nämnderna ska ha en eller flera personliga suppleanter.


5 §
Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården behandlar och avgör andra ärenden än sådana som en yrkesutbildad person själv har ansökt om, och som gäller begränsning och förverkande av en yrkesutbildad persons rätt att utöva social- och hälsovårdsyrken, återkallande av tillstånd att utöva social- och hälsovårdsyrken samt förbud att använda en yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person i den mån det föreskrivs ankomma på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården att utöva tillsyn över dessa rättigheter, liksom även ärenden som gäller återfående av rätt att utöva social- och hälsovårdsyrken, tillstånd att utöva social- och hälsovårdsyrken och rätt att använda en yrkesbeteckning samt disciplinära ärenden.

Den nämnd som nämns i 1 mom. ska ha en ordförande som är tjänsteman vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt fem övriga medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda medicinsk sakkunskap, en juridisk sakkunskap och en sakkunskap i socialvård samt en den bransch inom vilken yrkesutövaren är verksam.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 25 februari 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.