152/2016

Helsingfors den 25 februari 2016

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

År 2016 tar kommunen inte emot nya miljöförbindelser som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Åkerareal som avses i 5 § 1 mom. och 6 § i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en miljöförbindelse som är i kraft 2016.

Till miljöförbindelsen får fogas högst fem hektar åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

2 §
Miljöavtal

Bland de miljöavtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning får en aktiv jordbrukare 2016 ingå avtal om skötsel av våtmarker, avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet samt avtal om uppfödning av lantraser.

En registrerad förening som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare får 2016 ingå avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. En vattenrättslig sammanslutning som avses i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) får ingå avtal om skötsel av våtmarker.

En sådan person som upprätthåller en ursprungssort som avses i 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare får 2016 ingå ett avtal enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

En aktiv jordbrukare får 2016 ingå en förbindelse om ekologisk produktion och en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Åkerareal som avses i 4 och 7 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015) och i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning kan på ansökan av den aktiva jordbrukaren godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till förbindelsen. Till förbindelsen får fogas högst fem hektar åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

Högst fem hektar sådan areal som avses i 4 § och 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en förbindelse om ekologisk produktion och förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2016. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar. Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken får jordbrukaren ingå en ny förbindelse.

Åkerareal som avses i 7 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion kan på ansökan av jordbrukaren godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en förbindelse om ekologisk produktion och förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2016.

4 §
Ersättningsberättigad areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2016 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas

1) en areal som avses i 3 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

2) en åkerareal som används som åker och som avses i 5 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning,

3) högst fem hektar av sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Ansökan om ersättning för icke-produktiva investeringar

Den som ansöker om ersättning och som avses i 9 § 1 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2016 ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar samt för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 25 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.